Nyskaping, fagutvikling og ledelse

Vi må dyrke en kultur hvor leger og ledere tar initiativ til fagutvikling og nyskaping, samtidig som vi må arbeide for å fremme standardisering og god kvalitet i tjenestene.

Av Cathrine M. Lofthus
– administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF

I 2009 publiserte den amerikanske kirurgen og forskeren Atul Gawande boken The Checklist Manifesto, hvor han påpekte betydningen av sjekklister og standardisering i medisinen. Det er selvsagt ikke alt som kan standardiseres, men samtidig er det godt belegg for at gjennomtenkte og tydelige rutiner bidrar til økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet. Uønsket variasjon er høyt på den helsepolitiske agendaen og ble på ny løftet frem av Helse- og omsorgs­minister Bent Høie som et innsats­område i sykehustalen 16. januar 2018. Pakkeforløp, som i 2018 introduseres bl.a. innen psykisk helsevern, er et aktuelt tiltak som illustrerer hvordan standardisering påvirker helsetjenest­ene.

Målet med standardisering er at behandlingen og oppfølgingen pasienter får ikke skal være tilfeldig og person­avhengig, samt at pasienter skal være trygge på at de i det vesentlige får det samme tilbudet uavhengig av behandlingssted. Jeg har hatt mange samtaler med ledere og ansatte i helsetjenesten og forstår at arbeidet med standard­isering kan oppleves som begrensende for den faglige friheten og fagutvikling. Noen ganger kan det også være riktig å avvike fra en standard eller rutine, men da er det viktig at man er bevisst dette og har gode grunner til å gjøre det.

«Gode møteplasser og et tettere samarbeid vil gi mulighet til utprøving og bedre utvikling av nye tjenester og ny teknologi» Cathrine M. Lofthus

Helsetjenesten er helt avhengig av nye ideer, faglig engasjement, forskning og vilje til å prøve ut ny teknologi og nye metoder. Hvor ville vi for eksempel vært om vi ikke delte noe av Alexander Flemings nysgjerrighet som førte til oppdagelsen av penicillinet på St. ­Mary’s Hospital i London? Det er viktig at vi har et miljø hvor alle kjenner et ansvar for å bidra til forbedring av tjenestene og at vi alle verdsetter og omsetter ny kunnskap i praksis.

Noen ganger har vi behov for å lære av andre og inngå samarbeid med miljøer i randsonen av klinikken. En svakhet ved dagens innovasjonsarbeid er at de som arbeider i klinikken ikke alltid er tett nok på utviklingsarbeidet. Vi må bli bedre på å etablere partnerskap hvor vi som representerer faget og lederne samarbeider tettere med de som utvikler nye produkter og som har kompetanse i å utvikle nye tjenester. Gode møteplasser og et tettere samarbeid vil gi mulighet til utprøving og bedre utvikling av nye tjenester og ny teknologi. Et godt partnerskap vil kunne øke sannsynligheten for at en løsning blir vellykket. Både regionale helseforetak og de enkelte helseforetak kan bidra til å legge forholdene til rette for nyskapende partnerskap. I januar 2018 har Helse- og omsorgsminister Bent Høie vært i Canada og nettopp fokusert på dette.

Jeg vet at mange ledere også er engasjerte fagpersoner. Det er avgjørende at ledere ser viktigheten av å legge forholdene til rette for fagutvikling, forskning og innovasjon. Dette er ­krevende i en hektisk hverdag. Vi må kunne klare å ha to tanker i hodet ­samtidig. Vi må sikre kvaliteten gjennom standardisering og gode rutiner, samtidig som vi må ha evne til å se og forfølge mulighetene for nyskapning og utvikling av faget. •