SENIORER – handlingsmønster og framtidsutsikter

Av Fredrik Lorck, forhandlingsøkonom
Avdeling for jus og arbeidsliv, Dnlf

Leger pensjonerer seg senere enn andre arbeidstakergrupper

I følge vårt medlemsregister har 937 personer, eller ca 13 % av sykehusoverleger vært overleger i mer enn 20 år. Tallet vil være noe høyere da registrene våre henter tall kun fra siste overlege­stilling. Opplysninger fra medlems­registeret indikerer at reell pensjons­alder for sykehusleger kan nærme seg 72 år. Dette er høyere enn hva vi tidlig­ere har antatt. Vi har imidlertid ikke tall som sier noe om stillingsbrøk, så tallene kan inneholde et stort antall deltidsstillinger som drar alderen opp. Men også tall fra SSB forteller at det er et stort antall sysselsatte leger utover normal pensjonsalder.

Leger tar i liten grad ut AFP

Med utgangspunkt i tallmateriale fra KLP ser vi at 35 % av sykehuslegene tar ut alderspensjon eller AFP fra 67 -68 års alder. AFP trekker alderen noe ned, dersom vi kun ser på uttak av alderspensjon ligger denne på 68,4 år, noe lavere for kvinner enn for menn. De siste årene har ca 75 % av legene som tar ut AFP begynt uttaket i løpet av de siste 2 årene dette er mulig, ved 65 og 66 års alder. Færre medlemmer i legeordningen tar ut AFP enn medlemmer i andre ordninger, dette har vært et trekk som har vart i flere år. Her er det verdt å merke seg at et antall leger fortsetter å arbeide i kombinasjon med uttak av alderspensjon og/eller AFP. KLP har imidlertid ikke tall som viser hvor mange dette gjelder.

Kjønnsdeltakelsen i legeyrket endrer seg

Gjennomsnittslønnen for sykehusleger viser en relativt jevn økning frem til 50-årsalderen. Deretter flater den ut. Denne lønnsutviklingen er ganske lik for både kvinner og menn, men kvinnelige legers lønn ligger i alle ­aldersgrupper noe under mennenes. Blant eldre overleger har det vært, og er fremdeles, en stor overvekt av menn. Dette vil nok endre seg i tiden fremover. Mens det i alderstrinnene fra 50 år og oppover er en klar overvekt blant mannlige leger, er det omtrent like mange kvinnelig og mannlige leger i 40-årene. I enda yngre alderstrinn er det en stor overvekt av kvinner, og i 2016 var det for første gang i Spekter- området flere kvinnelig enn mannlige leger totalt sett.

Levealdersjustering gir lavere pensjon

De fleste sykehusleger som pensjonerer seg har et pensjonsgrunnlag på mellom 11 og 12G, hvor 12G er maksimalt pensjons­grunnlag. (G = grunnbeløpet i folketrygden). For øyeblikket er 12G kr 1 123 608. Med dagens samordning i pensjonssystemet innebærer dette at kompensasjonsgraden vil være ca 67 % av pensjonsgrunnlaget. Gjennomsnittsalderen for norske borgere øker relativt mye. Den for­ventede levealder har de siste 25 år økt med om lag 6,3 år for menn og 3,8 år for kvinner. I relasjon til pensjon betyr dette at alderspensjonen man tjener opp må fordeles over flere år. Dette kalles levealdersjustering. Pensjonister vil dermed få lavere årlig pensjon enn tidligere ved pensjonering på samme tidspunkt. Alternativet dersom man ønsker like høy årlig alderspensjon, er å stå lenger i arbeid. Korrigert for levealdersjustering vil kompensasjonsgraden (alderspensjonsutbetalingen) for en person født i 1963 være på 56 % av pensjonsgrunn­laget med dagens ordning forutsatt fratreden ved 67 år.

Det forhandles om ny offentlig tjenestepensjon

Det forhandles i disse dager om ny offentlig tjenestepensjonsordning. Arbeids- og sosialdepartementet har invitert til forhandlingene, som føres felles for alle hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden. Det er en forutsetning for innføring av ny offentlig tjenestepensjon at alle på arbeidstakersiden er enige om løsningen. Legeforen­- ingen er gjennom Akademikerne aktivt deltakende i forhandlingene.

Prinsipielt er utgangspunktet:

  • Alle år i jobb skal gi pensjonsutbetaling
  • Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden • Kan tas ut fra 62 års alder, og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir redusert

Utformingen er ikke klar, men en del punkter synes det i hovedsak å være enighet om:

  • Det bør bli en påslagsordning hvor avtalen definerer årlig opptjening, ikke arbeidsgivers innskudd
  • Man ønsker livsvarige pensjoner og garantert regulering
  • Ønsker kjønnsnøytrale regler for opptjening og uttak

Det er lagt opp til en intensiv forhandlingsrunde i januar og februar, med mål om at en omforent løsning skal være klar 1. mars. Overlegen vil komme tilbake med mer informasjon om forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon. •