Sykehuset Østfold utfordrer toppsjiktet i Europa

Overskriften er hentet fra IKT Norge sin gratulasjon til sykehuset Østfold. Sykehuset er nå er et av to nordiske HIMSS 6 sykehus

Desemberutgaven 2016 av «Overlegen» var viet til ny teknologi og digitalisering av norske sykehus og helsetjenester. Teknologisk utvikling og digitalisering av helsetjenestene er i rask utvikling. Vi er i startfasen av en utvikling som vil prege våre arbeidsprosesser, gi oss nye diagnostiske og behandlingsmessige muligheter, og ikke minst muligheter til bedre informasjonsdeling og kommunikasjon med pasienter, kolleger og andre samarbeidspartnere.

Av Helge Stene-Johansen
Fagdirektør, Sykehuset Østfold

I desemberutgaven var det også en artikkel fra sykehuset Østfold som viste hvordan vi jobber med å utnytte teknologi og digitale «verktøy» i den kliniske hverdagen.

Langvarig og systematisk arbeid med innføring og ibruktakelse av nye IT systemer førte til at Sykehuset Østfold i desember 2017 ble vurdert til nivå 6 på en skala fra 1-7 på den anerkjente EMRAM skalaen for modenhet i ­kliniske datasystemer i sykehus.

EMRAM skalaen er utviklet av HIMSS (Health Information and ­Management Systems Society)- en internasjonal organisasjon for digitalisering av helsesektoren. EMRAM står for «Electronic Medical Record Adoption Model»,- eller nivået av digitalisering på sykehus. Modellen brukes av tusenvis av sykehus over hele verden. Bare i Europa har 2500 sykehus evaluert seg opp mot EMRAM-skalaen. Skalaen starter på de enkleste og mest opplagte IT systemer basert på støtte for lab, radiologi og legemidler i en elektronisk journal for så gradvis digitalisering til et heldigitalisert sykehus med beslutningsstøtte, lukkede sløyfer, dataanalyse og full støtte for klinikere i de ulike behandlingsforløpene.

HIMSS sitt scoringssystem med EMRAM har strenge krav til hva som må være oppnådd på hvert nivå. De fleste sykehus i Norge er på nivå 2 og 3

Å være ett av to sykehus på nivå 6 i Norden er en hyggelig nyhet og en stor anerkjennelse til det arbeidet som er lagt ned av helsepersonell og tekno­loger i sykehuset, samt av våre sam­arbeidspartnere.

Siden planleggingsfasen av nytt østfoldsykehus har konseptet vært å bruke teknologi for å gi klinikere og annet helsepersonell tilgjengelig informasjon der de er, kunnskapsdeling og beslutningsstøtte.

Personsøkere er erstattet med rollebaserte smarttelefoner som gjør kommunikasjon og tilgjengelighet lettere.

Smarttelefonene er koblet opp mot elektroniske tavler slik at en til enhver tid har mulighet til å komme i kontakt med legen eller sykepleieren som har ansvar for den aktuelle pasienten.

Smarttelefoner, nettbrett, bærbare PC`r, elektroniske tavler med pasient­opplysninger i sanntid, elektronisk gjennomgående kurve med lukket legemiddelsløyfe er systemer som virker direkte inn på den kliniske ­hverdagen.

Pasientene opplever å selv kunne sjekke inn på en automat når de kommer til poliklinikken og kan få melding på smarttelefon når de skal til konsultasjon. Ibruktakelse av ny teknologi innført over relativ kort tid, systemer som er umodne og ikke minst tid til opp­læring er selvfølgelig krevende i en hverdag hvor diagnostikk og behandling av pasienter er første prioritet. Mange leger og annet helsepersonell opplever at nye systemer er tidkrevende og gjør hverdagen vanskeligere enn før. Vi ser også at yngre kollegaer tar de nye systemene i bruk raskere og ut­nytter potensialet i systemene bedre enn sine eldre kolleger. Dette krever at det settes av tid til opplæring og at opplæringen i størst mulig grad tilpasses legenes hverdag. Vi har derfor fortsatt pågående opplæringsprosjekter spesielt tilpasset legegruppen.

Det er viktig at legene tar i bruk ny teknologi, utnytter potensialet i systemene og er med på å utvikle systemene videre for å få god funksjon­alitet. Selv om noen av systemene kan virke tidkrevende for den enkelte lege er helheten, samhandlingen og ikke minst bedret pasientsikkerhet viktige gevinster.

Som jeg begynte med er vi i start­fasen av en digitalisering av sykehus og helsetjenester. Teknologien er her og vil utvikles og tas i bruk i stadig større grad. Dette vil påvirke vår kliniske hverdag, og vil kunne gi mange for­deler ved å gi bedre og sikrere helsetjen­- ester. Sykehuset Østfold er nå på nivå 6 i HIMSS sitt scoringsssystem. Vi jobber nå målrettet for å opprettholde og forbedre dette nivået og planlegger langsiktig for å nå nivå 7. Ikke fordi det vil gi oss en ny pris, men fordi dette vil gi en bedre helsetjeneste for våre pasienter.

Vi deler gjerne vår erfaringer med andre helseforetak og vet at dette ikke er noe vi klarer alene. Først og fremst er det våre dyktige medarbeidere i alle profesjoner i sykehuset som bidrar. Vi er avhengige av Helse Sør Øst, Sykehuspartner, ulike samarbeids­partnere og leverandører for å få et fulldigitalisert sykehus.

Kst. Overlege ved nevrologisk avdeling, Stephen James Ryan, viser HIMMS inspektør John Rayner. hvordan han henter ut og bruker informasjon fra de ulike IT systemene i sitt kliniske arbeid.
Personsøkere er erstattet med rollebaserte smarttelefoner.
  • Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) er en global non- profitt, leverandør uavhengig organisasjon. Arbeider med å forbedre helsetjenester i kvalitet, sikkerhet, kostnadseffektivitet og ­tilgang via optimal bruk av ­informasjonsteknologi og ­ledelses systemer
  • Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) ­i­­nneholder metoder og algo­ritmer som måler modenhet i bruk av IKT i sykehus
  • EMRAM har en skala fra 0 til 7. Skala er revidert fra 1.1.18
  • Sykehuset Østfold ble klassi­fisert til nivå 6 i des. -17 som ett av to sykehus i Norden.
  • Sykehuset må reklassifiseres om 3 år