Vi får det til!

Skadebehandlingen ved landets største traumesenter er et resultat av mange ti-års hardt arbeid der mye av energien også er brukt på fagutvikling regionalt og nasjonalt. De siste 15 årene har det vært drevet systematisk ­dedikert arbeid som har plassert OUS som et av de fremste og best ­fungerende traumesentrene i Europa.

Av Tina Gaarder, avdelingsleder
Avdeling for traumatologi, OUS

Traumepasienten tilhører det kirurgiske ansvarsområde. Energien som treffer pasienten, respekterer ikke spesialitetsgrensene. Den kirurgen som skal ha ansvar for behandlingen i initialfasen, må ha tilstrekkelig breddekompetanse. Dette er stadig mer utfordrende med økende subspesialisering. Traume er derfor etablert som et eget spesialfelt ved OUS. Økende ikke-operativ behandling gir begrenset operativt volum (unntatt i ortopedi) og krever at det kombineres med annen akuttkirurgisk og elektiv virksomhet. En annen ut­fordring er at god traumehåndtering anses som en konkurrent fra andre fagområder, da behandling av traume­- pasienten krever bruk av felles­ressurser.

ILDSJELER MED AKTIV STØTTE FRA LEDELSE NØDVENDIG FOR SUKSESS

Bygging og vedlikehold av robuste systemer krever stor, kontinuerlig innsats. Arbeidet med kvalitetssikring, coaching, utdanning og forskning, samt beredskap krever ressurser som lett blir salderingsposter i effektiviser­ingsdebatten om ikke ledelsen har innsikt og vilje til å prioritere slik ­aktivitet.

TALL SLÅR ALL ANNEN ARGUMENTASJON

Etter systematisk utvikling av ut­danningsprogrammer og kvalitets­sikringstiltak for å sikre kompetansen i traumeteamene foreslo vi opprettelse av en formell traumeinfrastruktur. ­Dette ble avvist med argumentet om at det først måtte vises tall for at en slik endring var nødvendig. Relevant dokumentasjon presentert i doktorgradsarbeider medførte opprettelse av en dedikert Traumeenhet i 2005 (senere Avdeling for Traumatologi) med mandat å sikre optimal initial­behandling av traumepasientene og kontinuitet i videre tverrfaglig opp­følging.

LETTERE Å FÅ TILGIVELSE ENN TILLATELSE

Nypløying av mark i egen institusjon medfører ofte skepsis i andre fagmiljøer som er redde for å miste ressurser. For å berettige behovene kreves ikke sjelden at man gjennomfører tiltak for så å dokumentere at de var nødvendig.

TEAMTRENING UNDER­- VURDERT I HELSEVESENET

Traume er uttalt tverrfaglig. Det er lett å definere grunnkompetanse hos teammedlemmene og som regel kan den opp- nås med begrenset bruk av ressurser. Hovedutfordringene ligger i sam­handlingen mellom fagområder hvor kommunikasjon er en hjørnestein. Kommunikasjon kan alltid bli bedre, men det krever jevnlig trening!

VALG AV IKKE-OPERATIV BEHANDLING ER OGSÅ EN KIRURGISK BESLUTNING

Med økende ikke-operativ behandling er det blitt utfordrende å bevare kirurg­- enes interesse for traumepasientene. Men forutsetningen for en vellykket behandling er at kirurgen tar beslutningen om strategien og følger pasienten videre. Erfaringer fra land der dette ikke praktiseres, er at kirurgen først tilkalles når andre har besluttet at operasjon er nødvendig!

DET ENKLE ER DET BESTE – LIKHETSPRINSIPPET GJELDER

Traume haster til motbevist. Til­nærmingen må være enkel og stan­dardisert. De fleste feilene som gjøres i initial traumebehandling, skyldes at enkle rutiner ikke er fulgt. Når pasienten er kritisk syk, øker stressnivået i teamet, og kun godt innarbeidete rutiner fung­erer. Det man ikke gjør ved hvert ­mottak, blir glemt i kritiske situasjoner som i en masseskadesituasjon. Da må systemet være bygget og praktiseres slik at det enkelt kan eskaleres for best mulig resultat.

DET MESTE KAN OG SKAL PROTOKOLLISERES

Det finnes gode, oppdaterte protokoller for det meste av traumebehandling. Våre protokoller er traumeteamets beste støtte, skal kunnes og følges. Dersom man mener man har god grunn til å avvike fra protokoll, skal dette dokumenteres.

KONSTRUKTIV (SELV)KRITISK FORBEDRINGSKULTUR

Det er brukt mye tid på å innføre en kultur for gjennomgang av traume­behandlingen for å finne forbedringsmuligheter så vel i åpent forum (ukentlige traumemøter) som i lukket forum (månedlige mortality & morbidity-­møter). Gjennomgangene skal være uemosjonelle, strukturerte og fokusert på systemforbedring.

KVALITETSIKRING ER HARDT ARBEID OG BLIR ALDRI ‘FERDIG’

Med den betydelige utskiftningen av personalet som deltar i traume­behandlingen, er kontinuerlig undervisning og trening på praktiske prosedyrer som kun utføres et fåtall ganger i året, helt nødvendig for å ivareta tilstrekkelig kvalitet i dette arbeidet. •