Trenger vi enda en forening som skal jobbe med kvalitet og pasientsikkerhet?

Har ikke vår moderforening og fagmedisinske foreninger nok fokus på disse områdene?

Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (LFKP), også kalt Leger for:bedring, er en spesialforening i Den norske legeforening. Foreningen som ble stiftet på stiftelsesmøte 15.11.2017, er for leger og medisinstudenter med interesse for kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse.

Av Olav Røise, leder,
Ellen Tveter Deilkås, sekretær, LFKP

Arbeidstilsynet har påpekt gjentatte ganger at leger er lite involvert i forbedring av sin arbeidshverdag. Utenlandske studier viser at det kan gå ut over pasientbehandlingen. Sykehus med høyere kvalitet og lavere dødelighet vektlegger legers erfaringer når man organiserer virksomheten. Når leger ikke er involvert vektlegger topplederne økonomi fremfor kvalitet og pasientsikkerhet i sin styring av sykehusene. Det er satt i system gjennom helseforetakenes struktur for styring, som avskjærer leger fra arenaer der det er mulig å påvirke arbeidsmiljøet. For at forbedringsarbeid skal lykkes må leger være involvert. Det er et hovedanliggende for vår nye forening.

Hvordan bruke kreftene våre?

Legenes forening for kvalitetsforbed­ring og pasientsikkerhet (LFKP) ble stiftet som forening i overkant av et år siden. Foreningen arbeider blant annet for at leger skal ha tid til å engasjere seg i kvalitetsforbedring sammen med medarbeidere og pasienter. Et annet viktig område er å bidra til at samhandlingen mellom leger i både 1. og 2. linjetjenesten blir bedre. Vår erfaring er at det eneste som i praksis virker med samhandlingsreformen er de økonomiske incentivene. På sykehusene opplever våre kolleger å måtte skrive ut pasienter som ikke er medisinsk ferdigbehandlet fordi sengene ikke strekker til i forhold til behovet. ­Kolleger på den andre siden mottar pasienter de ikke har ressurser til å håndtere. Pasienter lider ved at de blir kasteballer mellom oss, spesielt eldre med sammensatte lidelser. Vi ønsker å samle LIS fra 1. linje tjenesten på kurs sammen med LIS fra 2. linje tjenesten til kurs i praktisk forbedringsarbeid, med utgangspunkt i de nye felles ­kompetansemålene (FMK) i den nye LIS-utdannelsen. Slik vil vi bidra til at vi skal bedre bli kjent med og kunne redusere hverandres utfordringer og forbedre pasientbehandling. Vi har i disse dager nedsatt en arbeidsgruppe under ledelse av Åse Lexberg som skal lage en skisse for hvordan vi kan integrere et slikt kurskonsept i LIS- utdannelsen.

Ellers er vi opptatt av å forbedre vitenskapelig forankring av forbedrings­- arbeid. På vårt første høstmøte i nov­ember 2018 hadde vi frie foredrag og postere om erfaringer med alvorlige hendelser og forbedringsprosjekter innen kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er et langsiktig og møysommelig arbeid. Åpenhet om hendelser er en viktig måte å ta pasienter på alvor og bidra til at topplederne våre tvinges til å få fokus på annet enn økonomi. Vi har innledet en dialog med Tidsskriftet om hvordan erfaringer med forbed­ringsarbeid kan systematiseres og publiseres der.

Vi mener at faglige hensyn veier for lite i styringen av helsevesenet. Det legges lokk på problemfylte forhold som klinikere sliter med og som svekker pasientbehandlingen. For å bli slagkraftige er to ting viktige; mange aktive medlemmer og en strategi som kan realisere målene våre. Fram til neste høstmøte jobbes det fram en strategi under ledelse av sekretær i foreningen, Ellen Tveter Deilkås. Vi har allerede 100 medlemmer, men trenger mange flere. Som spesialforening har vi en mulighet til å være talerør om forhold som vi erfarer svekker kvalitet og trygghet i pasientbehandlingen. Vi har allerede vært aktive i media på viktige områder; bevare den sanksjonsfrie meldeordningen for alvorlige hendelser; sikre at personvernregler ikke hindrer oss i å utøve god pasientbehandling; bidra til at sykehus som bygges skal ha god kvalitet og pasientsikkerhet som hovedformål og ikke økonomisk inn­sparing.

Vårt overordnede mål er å være en arena for leger og lege-ledere som er opptatt av god organisering for å sikre gode og trygge pasienttilbud. Slik vil vi bidra til at våre pasienter også i frem­tiden får best mulig behandling som vårt offentlige helsevesen er i stand til å gi. Du er hjertelig velkommen som medlem. Se foreningens nettside for vedtekter, styresammensetning og informasjon om hvordan bli medlem. •