Har du husket å tegne ansvarsforsikring?

Alle medlemmer har anledning til å tegne ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Forsikringen er frivillig og koster 400 kroner i året. Det kan vise seg å være en billig investering, hvis pasienter retter direkte krav mot leger, som noen ganger skjer.

Av Jan Eikeland
Advokatfullmektig og juridisk rådgiver for Overlegeforeningen

Legeforeningens ansvarsforsikring er et supplement til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) – en statlig ordning som dekker økonomisk tap ved blant annet behandlingssvikt, ­uavhengig av det enkelte helsepersonell sitt ansvar. Ansvarsforsikringen vil sammen med NPE sikre de aller fleste mot ­erstatningskrav fra pasienter. Forsikringen dekker blant annet medisinsk feilbehandling i Norden, ved akutt legehjelp på reise over hele verden og ved engasjementstillinger som lege i inntil tre måneder i hele verden.

Dekker oppreisning

Den viktigste dekningen i praksis er tilfeller der pasienten – etter å ha fått sin sak prøvd hos NPE og fått medhold der – retter seg mot legen for å få oppreisning, det vil si en erstatning som gis som en form for tort og svie når den ansvarlige for skaden har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Oppreisningserstatning dekkes ­nemlig ikke av NPE, som kun omfatter erstatning for økonomisk tap. Uten ansvarsforsikring risikerer altså leger å måtte dekke dette av egen lomme. Forsikringen dekker også kostnader til advokatutgifter på inntil 1 million kroner. Ansvarsforsikringen vil derfor kunne være til betydelig nytte og hjelp, hvis en uheldig situasjon oppstår. De aller, aller fleste overleger har tegnet ansvarsforsikring, som innkreves ved starten av året i forbindelse med den ordinære medlemskontingenten. Noen leger velger bevisst ikke å tegne ansvarsforsikring, og det er det full anledning til, siden den er frivillig, men dette kan i noen tilfeller vise seg å være en beslutning legen angrer på i etterkant. Legeforeningens klare anbefaling er derfor at alle leger tegner ansvarsforsikring.

Slik kan du sjekke

Det hender også at leger tror de har tegnet ansvarsforsikringen, uten at de er klar over at dette ikke er tilfelle. Det kan derfor være lurt å sjekke om du har tegnet forsikringen. Dette kan du gjøre ved å gå inn på Min Side på Legeforeningens nettsider. Her kan du også tegne forsikring, dersom du ikke har gjort det før. Men forsikringen vil uansett bare gjelde i de tidsrommene hvor forsikringen er tegnet. Det vil derfor potensielt være uheldig om legen har avbrudd i forsikringen.

Hva med pensjonerte leger?

Legeforeningen mottar hvert år en rekke henvendelser fra pensjonerte leger som lurer på om de har behov for å opprettholde den frivillige ansvarsforsikringen. Det er lett å forstå at spørsmålet blir stilt, fordi ansvarsforsikringen i hovedsak er rettet mot leger som er i klinisk arbeid. Ansvarsforsikringen er derfor mindre aktuell for leger som ikke lenger er yrkesaktive. Pensjonerte leger kan like­vel ha behov for denne forsikringen, for eksempel hvis de fortsatt foreskriver medisiner. Forsikringen gjelder også ved utøvelse av akutt hjelp på reiser over hele verden, som er en situasjon mange leger fort kan havne i. Den årlige premien for ansvarsforsikringen er kun på 400 kroner, så det er en billig forsikring. Og den gir betyd­elig trygghet, hvis en uheldig situasjon først oppstår. Legeforeningen anbefaler derfor også pensjonerte leger å tegne denne forsikringen, men det er opp til hver enkelt å vurdere om de har behov for den.