Lokalisering av sykehus – tilgjengelighet og miljøkonsekvenser

Det er få tema som engasjerer politikere, helsepersonell og lokalsamfunn like mye som lokalisering av sykehus. Det har i første rekke vært debatter om ett eller flere sykehus, plasseringen av dette/disse og betydning dette har for ­kvalitet, rekruttering og tilgjengelighet og det regionale arbeidsmarkedet (viktig som kunnskapsarbeidsplass). I denne artikkelen skal vi heller fokusere på ­tilgjengeligheten for pasientene og hvilke miljøkonsekvenser det har når en ­endrer sykehustilhørighet for en befolkning.

Av Frants Gundersen, forskningsleder
og Bjørg Langset, forsker, Transportøkonomisk institutt
Et sykehus genererer svært mye trafikk. For det første må pasientene til og fra sykehuset. For det andre er sykehustjenester arbeidsintensive, så det er mange arbeidsreiser til og fra sykehus. For det tredje er det store vareleveranser til sykehuset. Og i tillegg generer sykehus også en god del reiser av besøkende/pårørende til pasienter som er innlagt. Hvor sykehuset ligger vil derfor ha stor betydning for det totale trafikkarbeidet1 som genereres. Endring i trafikkarbeidet skjer ved enhver form for endring av hvordan befolkningen er tilknyttet et helse­foretak (HF). Om det er sentralisering av tjenester, flytting eller nybygging av helseinstitusjoner eller endring i administrativ tilknytning til HF, så er det den samme effekten på trafikkarbeidet som må undersøkes – personer (og varer) får en annen rute til sykehuset2. Her skal vi belyse problematikken med et eksempel på det siste – endret administrativ tilknytning. Sande og Holmestrand i Vestfold slo seg sammen til nye Holmestrand fra 1.1.2020, men var tidligere tilknyttet hvert sitt helseforetak. Sande hørte til Vestre Viken HF og Holmestrand til Vestfold HF. Ved kommunesammenslåing skal i utgangspunktet den nye kommunen primært knyttes til ett HF, og siden den nye kommunen ligger i Vestfold (og Telemark) er en tilknytning til Vestfold HF et naturlig utgangspunkt. Men hva blir konse­kvensene for trafikkarbeidet (og dermed tilgjengelighet og miljøet)? Både Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold består av flere sykehus og ulike lokaliteter, men vi begrenser oss til å beregne reiser til Drammen sykehus og sykehuset i Tønsberg. Vi bruker også bare endret transportarbeid for pasientene som eksempel. Endring i trafikkstrømmer som kan oppstå for andre grupper (ansatte, besøkende og vareleveranser) ville krevd egne analyser. Beregningene baserer seg på TØIs reisetids- og avstandsdatabase, beflokningsdata på grunnkretsnivå fra SSB, samt behandlingsdata etter ­kommunene og helseforetak fra Norsk pasientregister (NPR) pr 2018.

Reisetider etter område

I figur 1 vises reisetider til sykehuset i Drammen for områder i den nye ­kommunen. Hovedbildet er at det er nesten ingen områder i de to kommun­ene som har dårlig tilgjengelighet til sykehuset. Kun tre områder, helt nord, helt sør-vest og helt sør-øst i Holmestrand har mer enn 30 minutters kjøretid. Den generelle tilgangen til sykehuset i Drammen må sies å være god. Gjør vi samme beregning for reise­tiden til Sykehuset i Vestfold får vi et bilde som i figur 2. Det generelle bildet er at tilgjengeligheten for begge kommunene sett under ett er dårligere enn for tilgjengeligheten til Drammen syke­- hus. Unntaket er området sør-øst i Holmestrand, der reisetiden til Sykehuset i Vestfold er kortere enn til Drammen. Men det er her de fleste i gamle Holmestrand kommune tross alt bor. Og selv om tilgjengeligheten er noe lavere til Sykehuset i Vestfold enn til Sykehuset i Drammen er den generelle tilgjengeligheten likevel også god til Sykehuset i Vestfold. Det som er mest interessant i denne sammenhengen er forskjellen på reisetid mellom ulik tilknytning til HF. Hvis vi først ser på endringene ved tilknytning til Sykehuset i Vestfold får vi et resultat som i figur 3. Endringene er null for alle områder i Holmestrand, siden denne kommunen i dag er tilknyttet Sykehuset i Vestfold. Områder i Sande, lengst fra Tønsberg, får en del lengre reisevei, opp mot 25 minutter, enn om kommunen var tilknyttet Vestre Viken HF. Det er også slik at alle områdene i Sande får lengre reise­vei, det vil si at hele denne delen av den nye kommunen ligger nærmere Sykehuset i Drammen enn Sykehuset i Vestfold.

Gjør vi det samme for en tilknytning til Sykehuset i Drammen får vi et litt annet bilde (figur 4). Her vil det være null endring for alle områder i Sande, mens store deler av Holmestrand ­f­aktisk ligger nærmere Sykehuset i Drammen enn Sykehuset i Vestfold i reisetid. Det aller meste av den vestlige delen (gamle Hof kommune), vil få reduksjon i reisetid hvis Holmestrand ble knyttet til Vestre Viken HF. Skillet går omtrent ved Bringåkertunnelen på E18. Her er reisetiden cirka 24 minutter til begge sykehusene. Det eneste området i Holmestrand som ville fått lengre reisevei (i tid) til sykehuset ved en tilknytning til Vestre Viken HF, er det sørøstlige delen. ­Denne delen omfatter imidlertid hele Holmestrand tettsted, og omfatter dermed en stor del av befolkningen.

Tilgjengelighet

For å beregne totaleffekten må vi også se på hvor mange mennesker som befinner seg i de ulike sonene. Endring i reisetid må også ses i sammenheng med den faktiske mengden av pasienter fra de to kommunene. Hvor stor andel av pasientene som faktisk vil endre behandlingssted vil variere med type pasient. Utrykninger for øyeblikkelig hjelp vil uansett velge nærmeste sykehus med relevant tilbud, og med fritt sykehusvalg vil en del pasienter (andelen varierer med pasienttype) enten beholde sin relasjon til et sykehus eller velge et annet sykehus enn det som kommunen formelt er tilknyttet, der nærhet nok er en viktig faktor i valget. Det synes derfor realistisk å forutsette at det vil bli en større andel av pasient­ene som endrer sykehus til Vestre ­Viken fra Holmestrand, enn motsatt. Årsaken til dette er at vi antar flere i Sande vil benytte fritt sykehusvalg, spesielt de som bor innen noen få ­minutters kjørevei fra Drammen sykehus. Dette vil gjelde både ved akutt skade og ved planlagte behandlinger. En gjennomgang av pasientstatistikken for 2018 fra Norsk pasientregister (NPR) for de ulike pasientgruppene, på de ulike sykehusene, gir et anslag på endringer i pasientstrømmene. Av rundt 14200 behandlinger på sykehuset i Drammen, av personer bosatt i Sande kommune, anslås det at 8500 behandlinger vil etter en tid bli flyttet til Sykehuset i Vestfold om hele Holme­- strand knyttes til Sykehuset i Vestfold som primærsykehus. Tilsvarende, om den nye kommunen knyttes til Vestre Viken antar vi at 15300 behandlinger av personer i gamle Holmestrand flyttes fra Sykehuset i Vestfold til Vestre Viken. 8500 og 15300 besøk som endrer reisevei blir henholdsvis 858 og 1064 besøk per 1000 innbyggere i Sande og Holmestrand kommune. Disse ­andelene benytter vi til å beregne befolkningens totale endring i reisetid til sykehus. Dette gjøres ved å summere antall personer i hver grunnkrets vektet med gjennomsnitlig antall sykehus­besøk og reiseavstand til sykehuset. En slik beregning gir at personer i Holmestrand vil bruke litt over 52000 ekstra minutter på reise til sykehus hvis kommunen blir knyttet til Vestre Viken HF. For Sande blir det ingen endring. Hvis den nye kommunen blir knyttet til HF Vestfold må befolkningen i Sande derimot belage seg på å bruke over 131 000 ekstra minutter på reise til sykehus. Det er litt over 3 måneder. Siden de også skal hjem igjen etter besøket vil den økte reisetiden bli litt over et halvt år. Dette høres mye ut, men hvis vi ser på hvor mange som faktisk besøker sykehus, gir ikke dette en gjennomsnittlig økning på mer enn 8,16 minutter én vei. For personer som bor i Holmestrand vil økningen i reisetiden én vei øke med 2,28 minutter hvis kommunen knyttes til Vestre Viken HF.

Klimaavtrykk

Reisetiden over beregnes etter skiltet hastighet langs vei. Det betyr at vi også kan se på den samlede ekstra kjørelengden ved endret sykehustilknytning. Og det er kjørelengden som vanligvis benyttes for å beregne klimautslippene. Ekstra kjørelengde er vist i tabell 1.

Den økte lengden som personer i Sande må reise for å komme til sykehus, hvis kommunen knyttes til HF Vestfold (212 258 km), er omtrent fem ganger rundt Jorda. Ser vi imidlertid på hvor mye lengre hver sykehusreise blir, er dette 2,44 kilometer for personer i Holmestrand og 13,18 kilometer for personer i Sande. Hvor mye dette gir av økte klimagass­- utslipp er selvfølgelig avhengig av en hel del parametere, slik som hvor mange som sitter i bilen, hva slags drivstoff bilen går på og hvor stor andelen som faktisk kjører bil. Et anslag er å anta at alle kjører biler med en miks av drivstoff som gir 80 gram utslipp av CO2 per personkilometer3. Det gir en økning i utslippene på litt under 9 tonn CO2 hvis den nye kommunen knyttes til Vestre Viken HF og cirka 34 tonn CO2 hvis den nye kommunen knyttes til HF Vestfold. Dette er for både kjøring til og fra sykehus for pasienter. Mengden utslipp vil imidlertid synke etter hvert som bilparken elektrifiseres.
Analysen her er av det enkle slaget som kun ser på pasientstrømmer. Men tilsvarende analyse kunne også blitt gjennomført for ansatte og besøkende – noe som ville øke de effektene vi beskriver. Og tilsvarende analyser kunne også gjennomføres for alle typer av endringer i sykehuslokalisering. Nytt sykehus i Drammen vil for eksempel redusere reisetiden sørover i Vestfold med 2-3 minutter. Dette slår direkte ut på effekten for de to kommunene. Med nytt sykehus i Drammen blir det hipp som happ for Holmestrand om kommunen er knyttet til Vestre Viken HF eller HF Vestfold (nærmere sykehus kompenserer for den ekstra reisetid på 2 minutter i dag). For Sande blir effekten derimot forsterket. Fra dagens situasjon med tilknytning til Vestre Viken HF vil forskjellen i reisetid øke med 2-3 minutter hvis kommunen knyttes til HF Vestfold.
Gjennomgangen viser også at for å få et dekkende bilde at pasientstrømmer må en ta hensyn til geografien under kommunenivå. Situasjonen er ganske ulik for Sande og Holmestrand, og selv i Holmestrand er det betydelig forskjell på området rundt Holmestrand tettsted og gamle Hof kommune. Etter hvert som kommunene slår seg sammen til større enheter vil de interne ulik­hetene mht tilgjengelighet lett for­svinne, og uønskede effekter kan ­skjules av gjennomsnittstall. Imidlertid må vi avslutningsvis igjen bemerke at den generelle tilgjengeligheten av sykehus for nye Holmestrand kommune vil være god – uansett hvor i kommunen en bor og uansett hvilket HF kommunen knyttes til.

Fotnoter
1) Trafikkarbeidet er den totale kilometerlengden som alle turene til sammen genererer. Altså ikke bare antall turer eller gjennomsnittslengden på turene, men produktet av disse størrelsene.
2) Det presiseres at dette ikke gjelder en del andre problemstillinger, slik som fagmiljø, rekrutter­ingsmuligheter, arbeidsmarkedsbetydning osv. – kun tilgjengelighet og trafikkarbeid.
3) Statistisk sentralbyrå (2018) «Mindre utslipp per kjørte kilometer» https://www.ssb.no/ transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/mindre-utslipp-per-kjorte-kilometer
Figur 1 Reisetid til Sykehuset i Drammen. Minutter.
Figur 2 Reisetid til Sykehuset i Vestfold. Minutter.
Figur 3 Endret reisetid til HF hvis tilknytningen blir til Sykehuset i Vestfold. Minutter.
Figur 4 Endret reisetid til HF hvis tilknytningen blir til Sykehuset i Drammen. Minutter.