Manglende innbetaling til NPE kan koste leger dyrt

Dersom du er overlege og gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten, er det svært viktig at du sjekker om du skal betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning.

 

Av Jan Eikeland
Advokatfullmektig og juridisk rådgiver for Overlegeforeningen

Legeforeningens avdeling for Jus og arbeidsliv håndterer hvert år flere saker hvor overleger som driver – eller er tilknyttet – en privat klinikk får krav fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) om å tilbakebetale erstatningsbeløp som NPE har innvilget pasienter som har vært utsatt for behandlings­svikt.

NPE er en statlig ordning som sikrer at pasienter får utbetalt erstatning for økonomisk skade ved feilbehandling. Erstatning utbetales uavhengig av det enkelte helsepersonell sitt ansvar for behandlingssvikten.

Etter pasientskadeloven § 8 har alle som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten både en plikt til å melde fra om at de driver en slik tjeneste og til å betale tilskudd til NPE. Ved å betale dette tilskuddet, er klinikken sikret mot å få etterbetal­ingskrav fra NPE.

Tilskuddsplikten varierer avhengig av slags helsehjelp som ytes. Dersom du er usikker på om har tilskuddsplikt eller lurer på om du betaler inn riktig tilskudd, kan du kontakte NPE eller sjekke nettsidene deres (npe.no).

Pasienten er dekket av pasientskadeordningen uansett om den private klinikken har betalt tilskudd eller ikke. Men NPE har etter pasientskadeloven et regresskrav mot de som ikke har betalt inn tilskuddet. I slike tilfeller må også klinikken etterbetale det lovpålagte tilskuddet for den perioden klinikken har vært virksom og fram til dags dato.

Private klinikker er ikke dekket av tilskuddsordningen før man har meldt inn og betalt pliktig tilskudd til NPE. Hvis klinikken etterinnmelder og betaler tilskudd for tidligere år, er virksomheten dekket for nye erstatningskrav og for tidligere skader meldt etter tidspunktet for etterregistrering.

Noen leger tar også på seg oppgaver som selvstendig næringsdrivende ved private klinikker. Spørsmålet som da melder seg, er om det er klinikken eller legen som skal betale tilskuddet.

Hovedregelen her er at det er den private klinikken som skal betale, men klinikken vil samtidig ha mulighet til å avtale at selvstendig næringsdrivende selv skal være ansvarlig for tilskuddsplikten til NPE.

Erfaringen til Legeforeningen er at slik avtaler ofte kan være uklart formulert. Dersom du er i en slik situasjon og er usikker på hva som er avtalt, bør dette avklare nærmere med den private klinikken. «Private klinikker er ikke dekket av tilskuddsordningen før man har meldt inn og betalt pliktig tilskudd til NPE» NPE har laget en kort informasjonsfilm om meldeplikten, som gir ytterligere informasjon.

Her er nettadressen: https://youtu.be/_ceMVYassxg