Spalten til Of-leder:

Kloden har feber – vi må hjelpe

Første nummer av Overlegen i 2020 er nå klar og tilgjengelig digitalt, slik at det skal være lett å finne den frem på både telefon og nettbrett. Hovedtema er klima og helse, noe vi tror interesserer mange overleger. Vi ser at mange kolleger engasjerer seg i temaene på tvers av ulike spesialiteter og ulike arenaer, for å gjøre både våre vaner og helsetjenesten mer klimavennlig.

Av Overlegeforeningen leder Anne-Karin Rime

Våre foretakstillitsvalgte og vårt landsråd hadde fra 11.-13. februar tariff- og opplæringskurs på danske­båten. Disse båtene har de siste årene hatt mer press på seg for å bli mer klima­vennlige, og har nå landstrøm. Det er viktig at vi alle prøver å tenke på at de valgene vi gjør i hverdagen påvirker klimaet. Vi må alle gjøre det vi kan, og ikke la være å gjøre noe fordi vi tror at det er så lite i den store sammen­hengen. Ingen av oss kan gjøre alt, men vi kan alle gjøre noe for klimaet.

På kurset foreleste Aud Tennøy fra Transport økonomisk institutt (TØI) om hvor sykehus bør bygges for å ta vare på folkehelsa og gi mer levende sentrum. Plassering av sykehus er et tema som hele samfunnet og legene er opptatt av. Sykehus er viktige arbeidsplasser og gir en trygghet i befolkningen for at de får hjelp når de blir syke. TØI sin konklusjon er at sykehusene bør bygges så nært sentrum som mulig, slik at flest mulig av de ansatte kan gå eller sykle til jobb, fordi det er bra for folkehelsen, for målene om levende sentrum, og for klimaet.

Når det gjelder sykehusbygg, så opplever vi at det i nye bygg blir lagt for lite til rette for at legene skal få gode arbeidsforhold. Dette fører til at det blir vanskeligere å behandle pasientene på en effektiv og god måte. Vi kommer også i tiden fremover å rette fokus mot gode arbeidsforhold for leger i sykehus, slik at legene kan stå lenge i jobb og sykehusene blir gode og trygge arbeids plasser.

Sykehusene trenger flere spesialister for å kunne opprettholde en god nok helsetjeneste for alle pasientene i årene som kommer. I flere spesialiteter, som anestesi, radiologi og hud, så har nesten halvparten av alle spesialister konvertert sin spesialitet fra utlandet. Norge som er et rikt land, bør ta et større ansvar når det gjelder utdanning av både leger og spesialister fremover.

Nylig avga Grimstad-utvalget sin rapport om fremtidens utdanning av leger i Norge. De anbefaler at Norge selv utdanner 80% av sine egne leger her hjemme. Rapporten er nå ute på høring, og både RHF’ene og Legefore­n­ingen avgir høringssvar i denne viktige saken. Uansett politisk utfall, om det blir flere eller færre medisinske fakultet i Norge i fremtiden, så er en ting sikkert – at våre unge kolleger er opptatt av miljø og bærekraftige sykehus inn i fremtiden, og vi gleder oss til å dele dette engasjementet med dem i årene som kommer.

For å bevare engasjementet har jeg tro på at mennesker må treffes. Det er viktig å bruke tid med hverandre for å finne gode løsninger på utfordringer og for å forstå hverandre bedre.

Et virkelig møte med mennesker kan aldri erstattes av telefonmøter eller nettmøter. Ikke mellom kollegaer og ikke mellom leger og pasienter. Likevel skal en huske at det beste ikke skal være det godes fiende. Mennesker trenger hverandre.

Menneskets hender
Det bor en varme i menneskets hender
som i ingenting annet i verden.
Himmels flamme og helvets glo.
Selv nevesteinen ble varm
når menneskehanda tok i den.

Hans Børli