Vanskelig konflikt
om arbeidstid løst

Legeforeningen og Sykehuset Innlandet HF er blitt enige om en ­løsning på uenigheten som gjelder arbeidstiden for en gruppe overleger som fikk endret arbeidstid fra 38 til 40 timer per uke. Enigheten innebærer at overlegene beholder 38 timer som en ­personlig ordning, så lenge de har overlegestillingen.

Av advokat Kristin Krogvold og advokatfullmektig Jan Eikeland

Våren 2019 fikk i underkant av 50 overleger ansatt ved Sykehuset Inn­landet HF brev fra arbeidsgiver med beskjed om at de ved en feil hadde hatt 38 timer i gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid, og at arbeidsgiver fra 1. september ville endre uketimetallet til 40 timer. Overlegene var ansatt ved sykehusene på Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Elverum, samt Divisjon psykisk helsevern.

Store økonomiske konsekvenser

Alle overlegene som ble varslet om endringen i arbeidstid, hadde avtalt ukentlig arbeidstid på 38 timer ved ansettelsen. Dette timetallet var utgangspunktet for avtale om frivillig utvidet arbeidstid (UTA).

Arbeidsgivers beslutning innebar at overlegene skulle jobbe helt likt som tidligere, og etter samme arbeidsplan. Den eneste forskjellen var at arbeidsgiver ville kjøpe to færre timer UTA, fordi disse timene nå var innenfor den ordinære ukentlige arbeidstiden på 40 timer.

I helseforetakene er UTA regulert med en egen sats, som gir bedre lønn enn ordinær timelønn. Beregninger viser at hver enkelt overlege som var berørt av endringen, ville tape et sted mellom 80.000 og 100.000 kroner i året. Dette ble opplevd som svært ­urimelig av de berørte overlegene, og engasjementet var stort blant ­Overlegeforeningens medlemmer og tillitsvalgte.

Legeforeningen bestred endringen

Felles for alle overlegene, var at de har inngått gjeldende arbeidsavtaler etter 25. september 2014 og at de i henhold til arbeidsplanen hadde hjemmevakt mellom klokken 20.00 og 06.00.

Datoen 25. september 2014 knytter seg til en endring i den sentrale overenskomsten del A2 mellom Spekter og Legeforeningen som kom til under meklingen i 2014. Mange overleger ansatt før dette tidspunktet er sikret 38 timers ukentlig arbeidstid som en personlig ordning, som følge av at nyansatte kom inn i ordninger som var videreført fra før helseforetaksreformen.

Etter overenskomstens del A2 har overleger og legespesialister som er oppsatt med aktivt eller passivt arbeid på arbeidsstedet mellom klokken 20.00 og 06.00 krav på to timers reduksjon av den ukentlige arbeidstiden, det vil si 38 timer i stedet for 40 timer. Det følger av overenskomsten at tilsvarende reduksjon av arbeidstiden kan avtales ved hjemmevakt.

Etter Legeforeningens syn fulgte det av de avtalte arbeidsvilkårene på ansettelsestidspunktet, andre dokumenter om arbeidstid og dialog mellom den enkelte legen og arbeidsgiver, at det var avtalt 38 timer som gjennomsnittlig uketimeantall for de aktuelle overlegene. Legeforeningens juridiske vurdering var at Sykehuset Innlandet HF var bundet av dette, og at arbeidsgiver ikke hadde adgang til å endre dette ensidig.

Sendte søksmålsvarsel

Gjennom våren/sommeren og tidlig høst 2019 har det vært dialog mellom Legeforeningen og Sykehuset Innlandet HF – uten at partene kom til enighet.

Som Legeforeningens advokater i saken, sendte vi derfor et søksmålsvarsel til Sykehuset Innlandet HF på vegne av de berørte overlegene rett før jul. I søksmålsvarselet beskrev vi Legeforeningens juridiske standpunkt, samt grunnlag for dette og oppfordret Sykehuset Innlandet HF til å komme med sin vurdering av saken.

Etter at sykehuset mottok søkmåls­varselet, har det igjen vært dialog ­mellom Legeforeningen og Sykehuset Innlandet HF. Denne gangen førte samtalene frem, og den 27. januar 2020 ble partene enige om en løsning som omfatter alle overlegene som fikk brev fra arbeidsgiver om endring i arbeids­tiden.

For legene i Divisjon psykisk helsevern innebærer løsningen at de ikke skal lide et lønnsmessig tap som en følge av endringen. For øvrige leger innebærer løsningen i tillegg at de beholder 38 timers uke som en personlig ordning så lenge de innehar nåværende over­lege­stilling i helseforetaket. Løsningen omfatter også leger som var konstituerte overleger da de mottok brev fra ­arbeidsgiver og som går over i fast overlegestilling ved samme avdeling.

Får tilbakebetalt tapt lønn

Lønn og arbeidstid skal samtidig korrigeres med virkning fra 1. september 2019, det vil si at overlegene får erstattet tapt lønn fra dette tidspunktet.

– Løsningen innebærer at det ikke lenger vil være behov for rettslig avgjør­- else, og Legeforeningen vil derfor ikke gå videre med det varslede søksmålet.

– Legeforeningen er glad for at Sykehuset Innlandet har kommet våre medlemmer i møte. Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid i tiden fremover, uttaler president Marit Hermansen.