«Digitalt tariffkurs uten bølgeskvulp, men med stort engasjement»

I fjor skrev vi om «siste tariffkurs på Danskebåten» og ønsket velkommen til nytt kurs som var «plantet støtt på land». Kort tid etterpå ble verden forandret og rammene rundt årets tariffkurs ble bestemt av «Zoom», et program som de fleste av oss har stiftet bekjentskap med. Men ­dette var ikke til hinder for en ­innholdsrik dag med stort engasjement fra tallrike tillitsvalgte som deltakere. Tariffkurset ble holdt torsdag 11. februar i år.

Av Solveig Nergård
og Mathis Heibert, styremedlemmer Of

Kursets tema var «Offentlige og private helsetjenester», et viktig tema også for stortingsvalget til høsten.

«En sterkt offentlig helsetjeneste»

Marit Hermansen innledet med å ­formidle hva Legeforeningen er enig om med de private helseaktørene; at det er viktig å fortsatt ha et sterkt ­offentlig helsevesen i Norge som ­førstevalg. De private helsetjenestene og tilhørende aktører kan være et tilskudd med mer fleksibilitet og faglige innspill til detaljregulerte offentlige organisasjoner. En av utfordringene er hvordan ressurser og midler skal være fordelt. Overbehandling er en annen utfordring hos noen private og presidenten minnet om Legeforening­ens kampanje «Gjør kloke valg».

Befolkningen vil sannsynligvis ikke i fremtiden betale både for det offent­lige helsevesen og en helseforsikring og en fare er at private aktører kan være med på å fremme et 2-delt ­helsevesen.

«Privat versus offentlig helsetjeneste»

Stig Tyvold, kvalitetssjef og anestesilege på Aleris fortalte om «Privat versus offentlig helsetjeneste». Han opplevde utfordringer når han kombinerte forsknings- og spesialiseringsløp og ønsker å fokusere på å utveksle kunnskap for å samlet sett styrke helse­tilbudet i Norge.

Jonas Bjørdal, medisinsk leder for Volvat Kirurgi Østlandet, snakket om sin ferd til «the dark side» og hvordan det offentlige helsevesen har blitt et «byråkrati uten like» med lange lederlinjer og lite fleksibilitet.

Bjørdal spurte om «hvorfor skal staten ha monopol på å være arbeids­giver for leger?» og argumenterte for at konkurranse om å gi best pasient­behandling er positivt.

«Avtalehjemler- hele eller delte?»

Etter en virtuell lunsjpause hvor alle savnet de gode diskusjonene og personlig utveksling av synspunkter, holdt Frøydis Olafsen, leder i PSL, et innlegg om «Avtalehjemler- hele eller delte?» Olafsen minnet om samarbeidsavtalen med helseforetakene. Det er per i dag knapt 1500 avtalespesialister relativt likt fordelt mellom somatikk og psykiatri. Hun tok oss gjennom historien om etablering av avtalehjemler på 80-tallet og snakket om utfordringer å få ansatt en spesialist i en slik hjemmel der det ofte er mangel på dialog mellom helseforetakene og avtalespesialisten.

Øyelegene Ingeborg Lund Grønning og Espen Solberg, som begge jobber i delte stillinger, påpekte at utredninger på sykehus ofte er mer komplekse med behov for støttepersonell og mer utstyr. I en avtalepraksis er det enklere problemstillinger der det er enklere å optimalisere tids- og ressursbruk, dessuten faller tiden for opplæring av LIS bort. En av hovedfordelene med delte stillinger er kompetanseover­føring mellom behandlingsnivåer som også øker forståelsen for hverandre.

«Hvilken vei tar vi i 2021?»

Anne-Karin Rime åpnet tariffkonferansen 2021 med å spørre «Hvilken vei tar vi i 2021»?

Sammen med Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef i Legeforeningen, trakk hun frem viktige forhandlings­resultater fra fjorårets hovedoppgjør (A2): Spesialister har nå rett til 10 kursdager per år som ledd i etterutdanning for overleger («inntil» er fjernet).

Det skal være et partssamarbeid om fremtidens overenskomst med samarbeidsprosjektet «Fremtidens tariffavtaler» Eventuelle behov for videreutvikling av arbeidstidsbestemmelser og lønnssystem for leger i sykehus skal kartlegges. Bedre organisering av forutsigbare pasientløp med god kvalitet, pasientsikkerhet og et trygt arbeids­miljø for ansatte står på listen. Likeledes kvalitet og effektivitet i utdannings­løpene tilpasset ny utdanningsstruktur skal vektlegges og gjennomgås.

Til slutt orienterte Marie Skontorp, styremedlem og leder i arbeidsgruppen «Ofs vedtekter – orientering om arbeidet med vedtektsendringer» der landsrådet har bedt styret nedsette en ­arbeidsgruppe som skal legge fram konkrete forslag til endringer av Ofs vedtekter og valginstruks opprinnelig til landsrådsmøte våren 2021. Arbeidet med tekst og begrepsharmoniseringer er kompleks og omfattende og vil pågå til over sommeren.

Etter en hel dag med et flott digitalt kurs med gode diskusjoner ser vi frem til neste møte – forhåpentligvis «på ordentlig» – det gir så absolutt mer­verdi!