Legespesialistene kan nå selv velge yrkesforening: Of eller Ylf

I 2014 forhandlingene fikk Legeforeningen endelig igjennom at LIS skulle ha rett til faste stillinger, på linje med andre arbeidstakere i Norge. Noen mente nok at yngre leger hadde godt av å flytte litt på seg for å få erfaring fra ulike steder før man ble overlege, men samfunnet hadde endret seg og mobili­teten til leger hadde ikke økt, snarere tvert imot. Vi så at våre medlemmer i stor grad ble overleger ved det samme sykehuset de har vært LIS lege og at det ofte ikke var ønskelig å endre arbeidsted etter spesialisering, også fordi mange leger underveis fikk familiære forpliktelser.

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

Siden direkte konvertering fra LIS C til overlege ikke var aktuelt, så ble det opprettet en legespesialist-kategori som man fikk etter å ha hatt en fast LIS stilling ved sykehuset og så ble ferdig spesialist. En legespesialist-­stilling kan ikke lyses ut, og er fra ­begge forhandlingsparter ment å være en kortvarig overgang til en overlege­stilling enten på «ditt» sykehus eller ved å søke overlegestilling på et annet sykehus.

I 2015 vedtok sentralstyret at legespesialistene skulle tilhøre Ylf, selv om Of da mente at det burde være frivillig om de sto i Of eller Ylf. Legespesialisten var den gang en ny kategori, og man hadde ikke mye erfaring med bruken av stillingen i sykehusene. Nå vet man at legespesialistene i stor grad følger bestemmelsene for overlegene i tariffavtalen etter at de er ferdige med sin spesialistutdanning. Mange går i dag i bakvaktslag, mens noen blir værende i forvaktslag, slik at for de fleste så vil Of være riktig forening, mens noen ­kanskje vil ønske å fortsette i Ylf. I 2019 satte Ylf og Of ned en felles arbeidsgruppe som så på hvilke ­arbeidsoppgaver legespesialisten utførte. Se lenke nedenfor til rapporten. Hovedfunnene er at legespesialistene er en heterogen gruppe, men at fler­tallet gjør overlegeoppgaver og mange går overlegevakter til en lavere lønn enn det overlegene i tilsvarende sjikt får.

«Of er glad for at medlemmene nå selv kan velge yrkesforening utfra hvor de føler mest tilhørighet»

Overlegeforeningen har de siste årene fått flere henvendelser fra legespesialister som ønsker å være medlemmer i Of. De føler at de har mest til felles med overlegene i det daglige – og ønsker seg selvfølgelig en overlege­stilling. Flere er bekymret for at det ikke opprettes flere overlegestillinger og urolige for at man blir gående i ­legespesialiststillinger i flere år. Of tok derfor opp igjen sentralt i Legeforeningen at legespesialisten selv bør få velge yrkesforening.

Sentralstyret vedtok i februar at legespesialisten nå selv kan få velge om de vil fortsette å være i Ylf eller melde overgang til Of. Det er den samme ordningen Legeforeningen har for leger i vitenskaplige stillinger (LVS) og hhv Of eller Ylf.

Of er glad for at medlemmene nå selv kan velge yrkesforening utfra hvor de føler mest tilhørighet. Vi er trygge på at både legespesialistene og over­legene sine lønns- og arbeidsbeting­elser vil bli ivaretatt på en god måte i Of i kommende forhandlinger i godt samarbeid med Ylf.