Tid for det utadvendte
digitale sykehus

100 utvalgte pasientmøter på video tilsvarte én reise rundt jorda ved fysisk oppmøte. Å satse på digitale helsetjenester er det viktigste vi gjør for å møte framtida.

Av Per Olav Østbyhaug, Direktør for eHelse St. Olavs hospital og
Jarl Reitan, Innovasjonsrådgiver/tjenestedesigner St. Olavs hospital

Det siste året har vært annerledes for de fleste av oss. Naturlig nok også innen sykehussektoren. Aktivitet som ikke haster, omgjøres for å gi rom for kriseberedskap. Men ikke alt trenger å vente. I 2020 hadde St. Olavs hospital 200 ganger så mange pasientmøter på video sammenlignet med før pandemien. 40 000 videokonsultasjoner er gjennom­- ført, og alle klinikker ved sykehuset er i gang. Aller størst er bruken innen psykisk helse.

Det utadvendte sykehus

Det utadvendte og digitale sykehus handler om mer enn videokonsultasjoner for de som bor langt unna sykehuset. Innen rusbehandlingen tilbys digitale selvrapporteringsverktøy, med formål om å redusere antall personer som faller ut av behandlingen. Innen psykiatrien tilbys terapeutveiledet internettbehandling for personer med panikkangst, depre­sjon og sosial fobi. En behandling som viser seg å gi like stor effekt som tradisjonell behandling. I tillegg er det også bruk av medisinske sensorer i hjemmet, som kommuniserer faresignaler tilbake til sykehuset. Da kan man forebygge i stedet for å behandle. Og barn med kreft tilbys ­avansert hjemmebehandling, hvor sykehuset oppsøker pasienten for å gi behandling, i stedet for at familien må reise.

Vi blir flere

Behov, forventninger og muligheter for nye tilbud i helsetjenesten vil øke i årene som kommer. Om vi ikke gjør endringer i måten vi jobber på, vil behovene etter all sannsynlighet overstige våre muligheter til å øke tilbudet. Trøndelag opplever vekst både i til­flytning og i gjennomsnittlig levealder, og det utfordrer de offentlige helse­tjenestene.

I år 2000 var gjennomsnittlig liggetid på sykehus 6 døgn. 20 år senere er snittet nede på 4 døgn. Samtidig er antall dag­behandlinger i samme periode mer enn fordoblet. Med andre ord, vi ligger kort­ere på sykehuset, men reiser dobbelt så ofte. Bare ved St. Olav gjennomføres nær 700 000 dagbehand­linger årlig. Fram mot 2035 anslås det ytterligere 60 prosent økning i antall dagbehandlinger. Det er tid for helsehjelp på nye måter.

«Vi slår fast at framtidas helsetjeneste kommer til å bli mer digital både foran og bak sceneteppet. Og en viktig komponent i framtidas helsetjeneste i Midt, er Helseplattformen»

Bedre, raskere og billigere

Vi jobber stadig med å finne nye veier hvor vi kan yte helsehjelp bedre, raskere og billigere. Samtidig er vi klar over at veksten ikke er en høststorm vi kan ri av, men noe som vil vare. Sykehuset har derfor et stort fokus på å tenke nytt. Innovasjon er nøkkelen, og i det ligger vel så mye tjeneste som ny teknologi.

I Helse Midt-Norge har vi gjort et bevisst valg om å bruke et gammelt verktøy for gjennomføring av videokonsultasjoner med pasienter. Et kjent verktøy, uten nye installasjoner, lange anbudsprosesser, nye passord eller nye metoder som må læres. Vi har jobbet aktivt i et regionalt samarbeid i Midt, for å tilpasse verktøyet best mulig. Mange små innovasjoner måtte på plass for å få det til å fungere.

Fra ord til handling

Greie verktøy og gode beskrivelser er ikke nok, hvis ikke brukeren ser verdien. En slik satsing må forankres hos ledere, det må være tydelig at dette er en ­ønsket retning. Ved å velge å satse, må man også være bevisst at kvaliteten på helse­tjenesten kommer først. Viktig­heten av kunnskap om effekt for pasientgruppen er avgjørende. Det får vi fra forskning og egne kvalitetsstudier. Travle klinik­ere trenger også enkle og gode beskriv­elser om hvordan de går fram. Ved St. Olav har vi utviklet en videoressursside, nesten som en kokebok, hvor all informasjon finnes visuelt enkelt. I løpet av året har den hatt nærmere 15 000 klikk. Kunnskap gir trygghet i gjennomføring.

Og det virker…..!

I praksis ble 23 prosent av alle planlagte polikliniske konsultasjoner på St. Olav i 2020 gjennomført utadvendt eller virtuelt. Pasientene som har ­deltatt i virtuelle møter er fornøyde. I tillegg slipper man å reise. Et utvalg av 100 pasienter som ble fulgt opp på video i 2019, viste en reell besparelse på til sammen 40 000 km. Det er én gang rundt jorda, bare for 100 pasientmøter. Med videokonsultasjoner blir sykehuset både mer fleksibelt og kan ha en hyppigere pasientkontakt.

Hvordan ser framtidas helsetjeneste ut?

Vi slår fast at framtidas helsetjeneste kommer til å bli mer digital både foran og bak sceneteppet. Og en viktig komponent i framtidas helsetjeneste i Midt, er Helseplattformen. Den skal gi oss muligheten til at fastlegen, hjemme­tjen­esten og spesialisten kan se de samme relevante dataene, i tillegg til å samhandle med brukeren. Det at innbyggerne kan få tilgang til sine egne data, bestille timer digitalt og gjennom­- føre video­møter med behandleren, er innovativt og helt i tråd med samfunnsutviklingen.

Bruk av digitale verktøy reduserer antall reiser for pasienter, og gir mennesker bedre muligheter til selv å ­mestre eget liv og helse. Det gir også en bedre ressursbruk i helsesektoren. Der­for er digitale helsetjenester løftet som et av de viktigste satsingsområd­ene for å møte framtida på St. Olavs hospital.