Utfordringer i 2021

Overlegen nr 1 i 2021 er et jubileumsnummer i anledning av at Overlegeforeningen fyller 60 år og inneholder flere hyggelige hilsener fra politikere og samarbeidspartnere. Fellesnevneren som de trekker frem, er at ett godt samarbeid er det viktigste for å lykkes med vårt felles mål om at Norge fortsatt skal ha et av verdens beste helsevesen for alle ­innbyggere. Overlegeforeningen ønsker også i årene fremover å bidra med viktig fagkunnskap for at vi sammen kan nå dette målet.

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

I 1961 når Overlegeforeningen ble stiftet, så var de viktigste oppgavene å arbeide for oppbygging av sykehus­vesenet, styrking av sykehuslegenes lønns- og arbeidsforhold, og opprettelsen av flere faste overlegestillinger. Dette er fortsatt viktige oppgaver for Legeforeningen og vil alltid være det.

Faste stillinger

Fra 2014 har legespesialisten vært en ny stillings-kategori man har etter endt spesialistutdanning, og før man får en fast overlegestilling. Vi ser i dag at disse kan ende opp som tidligere reserveleger, med samme ansvar som overlegene, men til en lavere lønn. I en artikkel fra Taralset har 22,7% av Of sine ­medlemmer utenlandsk statsborgerskap, mot 10,7% av Ylf sine medlemmer (LINK). Det sier oss at sykehusene fortsatt importerer ferdige spesialister i stor grad, og ikke klarer å dekke eget behov gjennom spesialistutdanningen i Norge. Hvor blir de legene som vi utdanner av, når vi samtidig har en fastlegekrise? Vi ser at Ylf har over 2500 registrerte legespesialister og tror at endel av disse går i overlege­stillinger uten å ha meldt overgang til Of, noe som vil være en del av forklar­ingen. Legeforeningen ønsker å ha et oppdatert medlemsregister og vi ber derfor alle dere (og hør gjerne med kollegaer) om å sjekke at man er ­registrert i riktig yrkesforening. Dere som har legespesialist stilling, kan nå selv velge hvilken yrkesforening (Of eller Ylf) dere vil tilhøre.

Sykehusbygg

Vi ser at sykehusbygg som er bygd etter helseforetaksreformen og med dagens finansieringsmodell er for små allerede den dagen de åpner. Underveis i planleggingen tar man ut usikre gevinst­realiseringer flere ganger og ender oftest med bygg hvor man får problemer med effektiv drift grunnet plassmangel. Både våre tillitsvalgte og overleger som har vært med i prosessene mener man ofte ikke blir hørt når man påpeker urealistiske forventninger til prosjektene og ikke minst at beslut­ningene allerede synes å være tatt når «samarbeidet» starter. Of har derfor satt i gang et arbeid for å få mer ­kunnskap om hvor og når de reelle beslutningene om sykehusbygg tas og hvordan brukerinvolveringen er. Den 24/3 har vi det første Webinaret om sykehusbygging i Norge. Målet er at vi kan bidra mer og påvirke bedre slik at nye sykehus blir dimensjonert etter reelle behov og blir gode arbeidsplasser.

Lønn og arbeidsforhold

For å bevare et godt offentlig helse­vesen så er det viktig at overlegers lønns- og arbeidsvilkår er konkurranse­- dyktige og gode. Vi har nå fått rett til 10 dagers etterutdanning i året og det er viktig at vi, selv under pandemien, forsøker å bruke disse dagene til å heve vår kompetanse. Den medisinske utviklingen går utrolig fort og det er lite tid i hverdagen for jevnlig kompetanseheving.

Så la oss sammen bidra fremover til at en god offentlig spesialisthelse­tjeneste fortsatt er førstevalget for både leger og pasienter.

Godt jubileumsår!

«Vart skal vi gå med all vår längtan om inte til varandra»

Jenny Wrangborg