Arbeidsgruppen for helseinnovasjon tar ut kompasskurs

Legeforeningens fagstyre vedtok for litt over ett år siden å fremme forslag for sentralstyret om å etablere en tidsbegrenset arbeidsgruppe som skal foreslå en strategi og policy for helseinnovasjon, samt en konkret tiltaksplan for å nå målene. Etter at beslutningen ble tatt om å opprette en arbeidsgruppe, ­sammensetning av gruppen og mandat, fikk foreningsleddene anledning til å foreslå ­kandidater til gruppen. Fagstyret besluttet å invitere følgende ­personer til å delta i arbeidsgruppen.

Av Helga M. Brøgger,
leder av Norsk radiologisk forening
  • Lindy Jarosch-von Schweder ­(psykiater, leder av Sør-Trøndelag legeforening, styremedlem i Norsk overlegeforening og foretakstillitsvalgt i Helse Midt RHF)
  • Petter Brelin (fastlege, tidligere leder av Norsk forening for allmennmedisin og medlem av Legeforen­ingens IT-utvalg)
  • Gry Dahle (leder av Norsk thorax­kirurgisk forening, og representant for fagstyret)
  • Athar Tajik (kardiolog, leder av Legenes forening for helseteknologi og innovasjon. Associate Director/Medical Advisor, Vaccines & Infectious Diseases MSD.)
  • Helga M. Brøgger (leder av Norsk forening for radiologi og seniorråd­giver i Statens Helsetilsyn)

Arbeidsgruppen ble tidlig enige om en rekke prinsipper for legers og Dnlfs arbeid med helseinnovasjon.

− Helseinnovasjon skal forbedre ­innbyggeres helse

− Fokus på uoppfylte behov innen folkehelsearbeid

− Fokus på sårbare gruppers behov

− Innovasjonsarbeidet må skje i ­kontekst av FNs bærekraftsmål

− Helseinnovasjon ikke bare er begrenset til produktutvikling – tjenesteinnovasjon er viktig for å møte utfordring­ene med å «gi mer for mindre» i fremtidens helsetjeneste

− Pasientsikkerheten må ivaretas, i alle prosesser og i alle prosjekter

Vi tenkte det var fornuftig å velge en kjent definisjon av helseinnovasjon – som rammeverk for arbeidet – og for lettere å kommunisere våre sentrale prinsipper. Arbeidsgruppen landet på at WHOs definisjon av sosial innovasjon er den som best dekker formålet med arbeidsgruppens arbeid:

Health innovation identifies new or improved health policies, systems, products and technologies, and services and delivery methods that improve people’s health and wellbeing. Health innovation responds to unmet public health needs by creating new ways of thinking and working with a focus on the needs of vulnerable populations. It aims to add value in the form of improved efficiency, effectiveness, quality, sustainability, safety and/or affordability. Health innovation can be preventive, promotive, curative and rehabilitative and/or assistive care. WHO engages in health innovation to achieve universal health ­coverage within the context of the Sustainable Development Goals.

Trendene og de politiske signalene peker i retning av:

− Økt satsning på innovative tjenestemodeller – digital hjemmeoppfølging både i primær- og i spesialisthelse­tjenesten

− Ønske om å legge til rette for en vital norsk helsenæring med internasjonale ambisjoner -ikke bare legemidler eller vaksiner

− Bedret evne til å løfte forskning over i industriell utnyttelse, å skape bedrifter

− Forløse potensialet som ligger i norske helsedata

− Innbyggere er en viktig ressurs i helse­- tjenesten – ønske om å gi borgere mulighet til å bidra med sine helsedata

− Samskaping, pasient, bruker og ­pårørende medvirkning.

− Ønske om økt omfang av kliniske studier – at Norge blir et attraktivt land for utprøving av nye behandlingsmetoder

− Økende grad av offentlig-privat ­samarbeid for å utvikle gode løsninger for fremtidens helsetjeneste

− Behov for innovative løsninger for å redusere sosial ulikhet og ulike grader av utenforskap

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med en rekke sentrale aktører innen helseinnovasjon. Et fellestrekk ved alle innspill er et sterkt ønske og behov for at Legeforeningen markerer seg på dette feltet, har en tydelig stemme i det offentlige ordskiftet om innovasjon. At Dnlf kan tilby et kontaktpunkt, en møteplass mellom leger og ulike innovasjonsprosjekter – både offentlige og private, leger er en sentral premiss­leverandør i helseinnovasjonsprosjekter. Leger kjenner utfordringene og behovene godt. Det er en sterk etterspørsel etter leger som kan delta i ulike innovasjonsprosjekter. Arbeidsgruppen har bevisst valgt å ikke meisle ut en strategi eller policy. Vi mener at det er klokere at Legeforen­- ingen sentralt og foreningsledd inkorporerer arbeid med helseinnovasjon i alle prosesser som foregår – enten det er arbeid og i politisk arbeid. Arbeidsgruppen har foreslått en rekke ulike tiltak for Legeforeningens arbeid med helseinnovasjon:

− Arbeidsgruppen foreslår at Dnlf jobber videre, sammen med et utvalg av aktører, for å sikre trygg og relevant innovasjon

− Leger har en helt sentral rolle i vurderingen av nye behandlingsmetoder og andre innovasjonstiltak i helse­vesenet

− Det primære målet er at pasient­sikkerheten må ivaretas og styrkes gjennom nye innovative initiativ

− Dnlf bør arbeide for å få på plass et avtaleverk for å sikre gode ­betingelser for leger som involveres i innovasjonsprosjekter

− Kurs i sentrale emner innen innovasjon i legers etterutdanning

− Oppnevne en eller flere liaison for innovasjon fra Dnlf som kan bidra til å styrke Legeforeningens posisjon inn mot sentrale aktører i sektoren

− En ekstern møtearena

− Arbeidet med innovasjon bør synliggjøres for alle medlemmer.