Intervju Beate Sørslett, konstituert adm. direktør Nordlandssykehuset januar 2022

Beate Sørslett fra Gravdal i Lofoten har i mange år vært lege ved medisinsk avdeling i Lofoten. Fra 2015 er hun medisinsk direktør i Nordlandssykehuset. Hva tenker hun etter å ha sett Nordlandssykehuset både fra arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden og fra begge sider av Vestfjorden?

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

Hva var det som motiverte deg å forlate klinikken og bli del av administrasjonen?
Det ble slitsomt over år å være den ene av to fastboende overleger ved medisinsk avdeling i Lofoten. Når vikarene og ukependlerne reiste, var det alltid de faste som måtte dekke vaktene hverdag som helg. Det var ekstra ­v­anskelig når man skulle kombinere det med barn og familieliv. Jeg ønsket å prøve noe nytt og så ble det ledig en stilling som rådgiver i klinisk IKT, som jeg søkte på. Jeg ­syntes det var altfor få leger som var med i utvikling av nye journalsystemer, selv om journalen ofte er vårt viktigste arbeidsredskap. Vel der ble jeg oppfordret å søke på stillingen som medisinsk direktør og der har jeg forblitt.

Har det svart til forventningene?
Jeg hadde ingen klare forventninger, men det er en svært givende jobb. Samtidig kan det til tider være frustrerende når man ikke får gjennomført det man tenker er den beste løsningen på grunn av økonomi eller andre hindringer. Jeg tenker at det er viktig med ­mennesker med klinisk erfaring i ­ledelsen både på sykehusnivå og regionalt nivå. Samtidig er det er lagarbeid og man trenger også andre profesjoner, som for eksempel de med utdannelse innen økonomi og annen spesial­kompetanse.

Det er ikke helt sjeldent at ansatte og ledelsen oppfatter virkeligheten ­forskjellig. Var det noen ting som var vanskelig å forstå som ansatt eller ­tillitsvalgt og som plutselig gav mening når du tilhørte ledelsen?
Nei, ikke egentlig. Som ansatt kan man ha klare meninger om hva som bør endres. Men når man kommer i ledelsen ser man at det ofte ikke er så enkelt. Man kan se ønsker og behov i virksomheten som man ikke har mulighet å innfri pga økonomi, tilgang på personell eller følgeeffekter av tiltak. Sykehus er komplekse organisa­sjoner og hvis flere ansatte fikk større kjennskap om hvordan sykehus finansieres, organiseres og de har for oppdrag, ville det være enklere for de ­ansatte å komme med innspill som kunne settes ut i praksis.

Har det blitt for mange lederledd? Har man i toppledelsen tilstrekkelig informasjon om hva som skjer på gulvet? Ved Nordlandssykehuset er det 4 leder­- ledd. Hvis man har minsker på det vil lederspennet øke betydelig og det ­mener jeg ikke er hensiktsmessig. Men kommunikasjon gjennom flere ledd er vanskelig. Derfor har vi noen møter med ledere fra forskjellige nivåer der vi mener at det er viktig at alle får ­samme informasjon og mulighet å stille spørsmål. Det er mye informasjon som kommer igjennom, men man kan alltid lure på om man har tett nok ­kontakt med de forskjellige delene av virksomheten.

Hva tenker du om samarbeidet med de tillitsvalgte? Hvordan kan det for­bedres? Det har over tid vært altfor lite dialog mellom foretaksledelsen og de tillitsvalgte. Arenaer for gjensidig informasjonsutveksling bør styrkes. Jeg tror at hyppigere informasjonsutveksling gir økt gjensidig forståelse. Vi trenger å snakke sammen oftere og ikke bare når vi er uenige om ting.

Nordlandssykehuset har hatt en ­vanskelig økonomisk situasjon gjennom mange år. Hva skyldes det? Å bygge sykehus er dyrt. Vi har bygget nytt sykehus i Vesterålen og Bodø og det gir høye kostnader for renter og avdrag. Dette gjør at vi får mindre penger å bruke på driften og må gjøre tiltak som får konsekvenser for driften. I tillegg til dyre byggeprosjekter har vi en del regionale funksjoner fra tiden som sentralsykehus som ikke finansieres i dagens system. Og så kan vi også nevne vanskeligheter å rekruttere personell og minskende, men aldrende befolkning i regionen.

Hva syns du om helseforetaksmodellen? Alle modeller har sine fordeler og ulemper. Jeg ser ikke at det finns en annen modell som åpenbart er bedre. At vi sliter økonomisk er ikke nødvendigvis helseforetaksmodellen sin feil. Finansieringsmodellen er en ting, men minst like viktig er hvor mye penger man får totalt.

Er det mulig for et helseforetak som sliter økonomisk å komme i balanse? Ja, på generelt grunnlag mener jeg at det er mulig. Utfordringene i Nordlandssykehuset er flere og sammensatte og her må man arbeide langsiktig.

Om Beate Sørslett

  • Født 1976
  • Oppvekst i Lofoten.
  • Skilt, 3 barn.
  • 1995-2003 Utdannelse i medisin i Tromsø.
  • 2009-2010 Foretakstillitsvalgt Nordlandssykehuset for Ylf
  • 2019 spesialist i generell indremedisin
  • 2015-2021 medisinsk direktør/vise-administrerende direktør Nordlandssykehuset
  • 2022 konstituert administrerende direktør Nordlandssykehuset