Legeforeningens møter med politikken

En av Legeforeningens hovedformål, som beskrevet i våre lover, er å arbeide med helsepolitiske spørsmål. En måte å gjøre dette på, er å møte politikere og sette helse på dagsordenen. Slike formelle møter har ofte en bilateral hensikt – vi får møte de politiske folkevalgte for å fremme våre kjernesaker, og politikerne kan få svar på spørsmål de lurer på fra Legeforeningen.

Av Geir Arne Sunde, leder i Overlegeforeningen, Foto: Legeforeningen

«Politisk påvirkningsarbeid er tidkrevende, langsiktig og gir noen ganger resultater først flere år frem i tid»

Stortingsvalget i høst medførte at mange av politikerne i helsefraksjonene til de ulike partiene er nye. Andre er gamle travere på Stortinget, men nye som helsepolitikere. Noen av dem har helsefaglig bakgrunn, men få er leger. Formelle møter med helse­politikere er derfor ofte nyttige i starten av perioden, og spesielt inn mot arbeidet med statsbudsjettet. I tillegg, har Legeforeningen løpende uformell kontakt med de ulike partiene for å diskutere en rekke helsespørsmål og problemstillinger etter hvert som disse be­handles gjennom året.

Politisk påvirkningsarbeid og myndighetskontakt er noe alle organisasjoner driver med, også de store fagforen­ingene, både over og under «radaren». Hos oss koordineres dette arbeidet av Samfunnspolitisk avdeling (SPOL) i Legeforeningens sekretariat. De får innspill og samarbeider tett med de andre avdelingene i sekretariatet om små og store milepæler gjennom året, enten det er statsbudsjettet, høringer, arrangementer, rapporter eller generelt fremme vår politikk i media.

Når politisk ledelse i Legeforeningen møter stortingspolitikere, er det som regel Presidenten og lederne for de tre største yrkesforeningene (Of, AF og Ylf) som representerer, i tillegg til seniorrådgiver Gisle Bruknapp fra SPOL som har ansvaret for å koordinere møtene. Generalsekretæren og leder av Legeforeningens fagstyre møter også ved behov. SPOL planlegger møtene og formøtene, og holder stram regi på strategi og budskapslinjer i disse prosessene. Dette gir effektive møter med travle politikere, og mulighet for både uformelle samtaler og gode diskusjoner.

Fra desember til februar, har politisk ledelse truffet stortingspolitikere fra alle de ulike politiske partiene i en serie møter, og avslutter med KrF torsdag 3. februar. Vi har også møtt politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet med statsråd Ingvild Kjerkol i spissen, samt den samlede Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å diskutere helsepolitiske spørsmål som er viktig for medlemmene våre. Vår hovedoppgave i disse møtene har vært å løfte frem og formidle de kjernesakene som er viktigst for Legeforeningen i denne perioden: Fastlegeordningen, sykehusbygg, spesialist- og videre/etterutdanning, samt innspill til statsbudsjettet 2023 for å nevne noen. Pandemien har vært sentral i alle ­møtene, og vi opplever at politikerne er lydhøre for situasjonen på sykehusene våre, og at Legeforeningens kunnskap og råd er etterspurt av politikerne.

Politisk påvirkningsarbeid er tidkrevende, langsiktig og gir noen ganger resultater først flere år frem i tid. Likevel er dette noe av det viktigste arbeidet vi gjør og helt nødvendig for å få gjennomslag i de sakene vi ønsker. Tålmodighet er som kjent en dyd og det er nok spesielt gjeldende i møte med politikkens verden.