Når planlegger du å pensjonere deg?

Leger har tradisjonelt pensjonert seg sent, og det er ikke få diskusjoner som har vært gjennomført på Legeforeningens landsstyremøte om det ­urimelige i at leger mister autorisasjonen ved 75 år. OVERLEGEN har foretatt en Questbackundersøkelse blant medlemmene om når de planlegger å gå av med pensjon.

Av Arne Laudal Refsum, overlege,
medlem av redaksjonskomitéen

Om undersøkelsen

Vi sendte ut en Questbackundersøkelse til medlemmer av Norsk overlegeforening. Foreningen har 11428 medlemmer, hvorav ca 2400 allerede er pensjonister.

  • Det er ca 4700 som har svart, varierer litt fra spørsmål til spørsmål, maksimalt 4677. Det gir en svarprosent på 41.
  • Av de som svarte var 46,2 % kvinner, 53,8 % menn, mens det i foreningen er hhv 47,6% kvinner og 52,4% menn, så dette må sier å være representativt.
  • 12,6% (584)er allerede pensjonister.
  • Det er altså 4093 yrkesaktive som har svart, noe som gir en svarprosent på 46,3 blant foreningens 8843 yrkesaktive medlemmer.
  • Svakheter med undersøkelsen er at spørsmålene ikke har åpnet opp for delvis pensjonering, og heller ikke for å arbeide etter 72 år.
  • For å se grundigere på Overlegeforeningens medlemsmasse, se artikkelen «Tallenes tale om overlegene», Overlegen 1-2021.

Generelt ønske om lavere pensjonsalder i befolkningen

En nylig undersøkelse utført av IPSOS for Senter for Seniorpolitikk blant arbeidstakere 50-74 år viser at i den generelle befolkningen (altså ikke bare overleger) ønsker folk nå slutte å jobbe i stadig lavere alder. Fra august 2019 til oktober 2021 sank ønsket om avgangsalder fra 66,6 til 64,7 år blant arbeidstakere over 50 år.