Ofs landsråd- og tariffkurs 9. februar 2022 – også med spennende fokus på fagforeningshistorie

Overlegeforeningen (Of) arrangerer hvert år tariffkurs for våre tillitsvalgte over hele landet i forkant av lønnsforhandlinger. Årets tariffkonferanse ble avholdt 9. februar; heldigital grunnet covid-situasjonen.

Av Solveig Nergård og Mathis Heibert, styremedlemmer Of

Fra høyre president Anne-Karin Rime, nestleder Ståle Clementsen og sekretariatsleder Edith Stenberg.

Of-styret møttes på Legenes hus, men Of er heller ikke fritatt for Covid- smitte og leder Geir Arne Sunde, ­ønsket velkommen til landsrådsmøte fra hjemme-isolasjon.

Hva har skjedd siden forrige landsrådsmøte i november 2021?
Blåreseptsaken har skapt store media­oppslag, og er en sak som sentralstyret og resten av Legeforeningen har jobbet intenst med i januar og februar. Både Legeforeningen og Of er fornøyd med at forskriften som kan bøtelegge leger som skriver ut blå­resepter er satt på vent – dette følges opp tett videre av Legeforeningen i tett dialog med myndigheter, pasientorganisasjoner og media.

Medlemsregisteret: En annen ­viktig sak som Of-styret har jobbet langsgående med over flere år er å få et korrekt medlemsregister; slik at våre medlemmer er registrert riktig i Overlegeforeningen. Prosessen er nå langt på vei gjennomført og Overlegeforen­ingen er nå største yrkesforening i Legeforeningen med nesten 12000 medlemmer.

Politisk arbeid: Leder har, sammen med Presidenten og lederne i AF og Ylf, gjennomført en serie møter med alle de politiske partiene, helse-og-­omsorgskomiteen, samt statsråden og ledelsen i HOD – for å diskutere Of og sentralstyrets kjernesaker: sykehusbygg, spesialist- og videre/etterutdanning, og fastlegekrisen og pandemien.

Tillitsvalgtkontakt: Of-styret har i samarbeid med Ylf etablert ukentlige TEAMS møter med FTV fra hele landet angående koronasituasjon. Her deltar også legeforeningens jurister, og President ved anledning. Dette har blitt en viktig møtearena hvor man kan ta opp utfordringer som man som tillitsvalgte står i, samtidig som de to yrkesforening­- ene sentralt får informasjon om hva som er status og utfordringer ved de ulike foretakene. En stor takk til sekretariatet i Of som er en kontinuerlig og viktig støtte i mange prosesser samt arbeidet til kurskomite og lederutvalg.

Frikjøp av nestleder og mulige vedtektsendringer
Heretter fulgte et landsrådsmøte om frikjøp for nestleder, Ståle Clementsen, ble behandlet og styret fikk tilslutning til å ferdigstille avtalen av landsrådet. Dette fordi leder ikke tar ut fullt frikjøp og behovet for tilgjengelighet i sekretariatet har økt. Avtalen skal ­evalueres etter 6 måneder. Marie Skontorp orienterte om status fra arbeidsgruppen angående vedtekts­endringer og det ble lagt frem resultater fra en Questback-undersøkelse til Of´s medlemmer der 2700 har svart. Flertall av medlemmene angir liten kunnskap om Of´s vedtekter. Det ble også spurt om hvilken modell som skal ­velges for landsrådets sammensetning. Skal landsrådets medlemmer velges med helseforetaket som valgkrets, eller med lokalforeningene (de gamle fylkene) eller en hybridløsning. Det ble også diskusjon om Of medlemmer som er ledere i sykehus kan sitte i Ofs landsråd / styret. Arbeidsgruppen skal nå jobbe videre med et første utkast til vedtektsendringer som skal presenteres for landsrådet i april. Styret diskuterte vårkurset 2023 med landsrådet, og vil legge frem en sak om dette til neste landsrådsmøte.

Prioriteringer i årets oppgjør
Jus- og arbeidslivsavdelingens orien­tering om situasjonen før årets hovedoppgjør og forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom la frem en flott oversikt. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på sosiale rettigheter for ­arbeidstakere over 67 år og det skal ses nærmere på lønnsdata og forsvarlighetsvurderinger med tanke på arbeidstid og vernebestemmelser. Viktige tema for Of er etterutdanning og ­kompetanseutvikling for spesialister, mulig justering av frontfagmodellen og lønnsmodellen. Det planlegges felles styremøte med Ylf før årets krav blir levert. Jørgen Hellwege som er nyansatt som rådgiver i JA-avdelingen ga interessante innsyn i Ofs lønnsdata som Spekter har oversendt for perioden 2013-2020. Tillitsvalgte landet rundt kunne så gi sine innspill / ønsker om prioriteringer i årets lønnsforhandlinger. Mange engasjerte deltakere – vi hadde en fruktbar og konstruktiv diskusjon.

«Streik! – gjennom nesten to århundrer»
Et høydepunkt i tariffkursene er ­eksterne foredragsholdere og i år holdt Jonas Bals, mangeårig skribent i ­«Klassekampen», tidligere rådgiver til Jonas Gahr Støre og nå ansatt i LO, et foredrag basert på hans aktuelle bok «Streik!» – en historisk avhandling om arbeidskonflikter, rettigheter og hvordan dagens system og partsforholdene gradvis har blitt til. Han tok oss med på et spennende historieforedrag – preget av konflikter og dialog – gjennom tiden med fascisme der fagbevegelsen ble tilsidesatt, gjennom etterkrigstiden og opp mot nylige arbeidskonflikter. – Vi må huske at arbeidere i Norge for kun 100 år siden hadde nærmest ingen rettigheter. Streikevåpenet ble allerede tatt i bruk på 1850-70 tallet og arbeidskonfliktene hadde ofte voldelige forløp. Bals trakk frem fyrstikkarbeidernes streik som samlet opp til 15.000 deltakere i stille tog i Oslo og som synliggjorde arbeiderklassen for de fleste. «Union busting», altså knusning av fagforeninger har dessverre blitt nærmest akseptert i andre land der store selskaper har blitt dominerende og arbeidernes organisasjonsgrad har blitt lav. Interessemotsetninger og utford­ringsbildet er nokså uendret gjennom tiden og han siterte Bjørnstjerne Bjørnson som fremsnakket betydningen av streik som våpen – fordi alternativet er revolusjon og kaos. Til slutt reflekterte Bals over hvor vi står i norsk ­arbeidsliv i dag og om hvor langt vi er på veg fra den norske til «Norwegian» -modellen der arbeidstakernes rettigheter blir utfordret på stadig nye ­måter.

Lindy Jarosch-von Schweder og Solveig Nergård
Jonas Bals og Christian Grimsgaard