SNR – Framtidas spesialisthelse­tjenester på Nordmøre og i Romsdal

I 2025 åpner vi i Helse Møre og Romsdal dørene til vårt splitter nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, med et nytt akuttsykehus på Hjelset og et bredt og godt dagtilbud i Kristiansund. Vi ser fram til å gi innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal ett nytt og topp moderne sykehus og vi gleder oss til at våre ­dyktige ansatte får bedre lokaler å jobbe i.

Av Øyvind Bakke, adm.direktør, Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal har i dag en bygningsmasse som er umoderne og preget av et stort etterslep på vedlikehold. En historie preget av fogderistrid og dårlig økonomi har ført til mange runder knyttet til både lokalisering, innhold og finansiering av SNR. Etter år med sykehusplanlegging og utredninger var jeg derfor både stolt og glad da byggestarten for SNR ble markert med nedlegging av grunn­steinen den 19. juni 2021. Grunnsteinen symboliserer mer enn byggestart. Den symboliserer forutsigbarhet. En forutsigbarhet våre ansatte har etterspurt over mange år og en nødvendighet for å lykkes både med å bevare ansatte og å rekruttere nye. Et drøyt halvår etter byggestarten er de første veggene til det nye akuttsykehuset på plass, og i løpet av året vil store deler av bygningskroppen komme opp. Det bidrar til en trygghet om at prosjektet blir realisert, noe som er viktig for befolkninga, våre fagfolk og for framtidas fagfolk.

Stort behov for nytt sykehus

Det føles svært meningsfullt å få være med å realisere et nytt sykehus. Vi møter stadig nye krav og forventinger om at vi skal tilby mer avansert diagnostikk, utredning og behandling. Samtidig krever den medisinske utviklingen også mer spesialisering hos legene våre, nytt og mer avansert medisinsk teknisk utstyr, samt funksjonelle og fleksible sykehusbygg. Ved Sjukehuset Nordmøre og Romsdal vil vi tilby topp moderne utstyr og framtidsretta pasientbehandling, vi skal sikre ansatte gode og attraktive arbeidsforhold og vi skal sørge for enda bedre samhandling både internt i foretaket og med våre samarbeidspartnere.

Drift på to steder

Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal skal ha drift på to lokasjoner; i tillegg til akuttsykehuset på Hjelset, vil vi sikre et topp moderne pasienttilbud i Kristiansund med både poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. Tekno­logiutviklinga vil hjelpe oss å legge til rette for raskere og mer effektiv pasient- behandling både i og utenfor sykehusene.

 • SNR skal ha et bredt og godt tilbud med traumefunksjon
 • Ved akuttmottaket samler vi kompetanse innen akuttmedisin blant annet gjennom en korttidspost. En del pasienter vil få tidligere avklaring ved at de blir vurdert, diagnostisert, behandlet og dermed unngår et lengre sykehusopphold med innleggelse på en ordinær sengepost
 • Ved akuttsjukehuset på Hjelset får alle pasientene enerom
 • Vi tar i bruk fylkets første 3 Tesla MR-maskin som gir bedre diagnostikk
 • Mikrobiologisk avdeling som har fylkesfunksjon skal ledes fra SNR, og vil også i framtida stå i front for å håndtere analyser av prøver knyttet til nye pandemier
 • Dagens sykehuspsykiatri på Hjelset og Lundavang flytter inn i topp ­moderne lokaler i SNR og lokaliseres i tilknytning til somatisk drift
 • I Kristiansund skal lokalene tilrettelegges for effektiv elektiv aktivitet

Vi er til for pasientene

Det er pasientens behov som er førende for utviklinga av HMR sin virksomhet. Vi legger til rette for aktiv brukermedvirkning og innovasjonsarbeid der pasienter og pårørende sammen med våre ansatte kan bidra til å utvikle framtidas helsetjenester. Et eksempel på et utviklingsprosjekt som blir innført ved SNR er Helse Midt-Norge sin storsatsing med ny IT-plattform og ny pasientjournalløsning, hvor helseopplysninger om pasientene skal følge dem gjennom hele pasientforløpet. Det vil gi pasientene og innbyggerne tryggere og bedre behandling, det vil bidra til mer effektiv informasjonsdeling på tvers av forvaltningsnivå og det vil føre til bedre arbeidsprosesser for helse­personell.

Samler fagmiljøene i SNR

Rundt 2000 fagfolk skal jobbe ved SNR på Hjelset og i Kristiansund. Vi slår sammen fagmiljøene ved dagens sykehus i Kristiansund og Molde, samt psykiatrien på Hjelset og Lundavang. Gjennom å samle viktige funksjoner i et felles akuttsykehus på Hjelset vil blant annet akuttmiljøene på Nordmøre og i Romsdal bli styrket. En samling av kompetanse og spesialisert utstyr vil også styrke diagnostikken og pasientbehandlinga. Ved å samle sårbare vaktmiljø vil belastninga for ansatte bli redusert, og det vil kunne bidra til mer robuste og stabile fagmiljø. Vi tror at dette igjen vil hjelpe oss i arbeidet med å beholde de dyktige fagfolka våre og at vi lykkes med rekrutteringa av våre fremtidige medarbeidere.

Kritisk viktig å beholde ansatte

Et stort investeringsprosjekt som SNR gir et ekstra behov for organisasjonsutviklingsarbeid for å tilpasse drifta til nye konsepter, pasientforløp og arbeidsprosesser. For å kunne hente ut forventa faglige og driftsøkonomiske effekter av SNR, må det parallelt med bygginga skje organisasjonsutvikling som sikrer at ansatte kan utvikle ferdigheter og kompetanse til å ta i bruk nye arealer, ny logistikk og ny teknologi på en god og effektiv måte. Høyere levealder og flere eldre i befolkninga vil øke behovet for spesialisthelsetjenester i framtida. I Helse Møre og Romsdal skal vi utdanne og samarbeide med utdanningsinstitusjoner for å sikre personell som vi har bruk for i framtida. Vi skal også satse på utvikling av våre egne ansatte gjennom livslang læring og spesialiseringsløp.

Dimensjonert stort nok

Dagens sykehusareal i Kristiansund og Molde er på rundt 48 000 m2 mens totalarealet ved SNR blir på rundt 65 000m2. SNR er planlagt med en utnyttelsesgrad på 85 prosent og 8 timer effektiv åpningstid for planlagt virksomhet. Funksjonsområdene er fleksibelt utformet slik at en kan gjøre nødvendige tilpasninger og endringer i framtida. I planlegginga av nye sykehusprosjekter har det vist seg at det kan være krevende å sikre riktig dim­ensjonering. Erfaringer fra den pågående koronapandemien har vist at arealet knyttet til mikrobiologi og framtidas intensivkapasitet ved SNR i utgangspunktet var planlagt for knapt. En lokal pengegave fra det interkommunale romsdalsselskapet GassROR IKS sørget imidlertid for at SNR-prosjektet kunne utvide med nødvendig areal til mikrobiologi, intensivt, samt bildediagnostikk ved akuttsykehuset. I 2020 gjorde Sykehusbygg en gjennomgang av den planlagte arealløs­ningen for SNR og vurdere denne opp mot erfaringer fra andre sykehusprosjekter og deriblant Sykehuset Østfold Kalnes. Resultatet av gjennomgangen viste at SNR er dimensjonert for å håndtere planlagt pasientbehandling, samt ansatte sine behov på en god måte.

SNR vil styrke pasienttilbudet

Et trygt og godt sykehustilbud betyr svært mye for befolkninga, og endringene som kommer med et nytt sykehusprosjekt kan skape uro og ­politisk debatt. Jeg er likevel trygg på at det nye pasienttilbudet som kommer med SNR vil sikre befolkninga på Nordmøre og Romsdal trygge og gode tjenester i framtida. Og jeg er sikker på at en samling av fagmiljøene våre vil gjøre oss mer robuste, gjennom at vi legger til rette for faglig bredde og dybde, samtidig som vi sørger for å gi et godt og likeverdig behandlingstilbud til våre pasienter.

Fakta om Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

 • Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal erstatte de to sykehusene i Kristiansund og Molde og har et opptaksområde i Nordmøre og Romsdal på rundt 120 000 innbyggere.
 • SNR vil bestå av et nytt akuttsykehus på Hjelset og et godt tilbud i Kristiansund med polikliniske tjenester, dagbehandling og dagkirurgi.
 • Byggestart for SNR var den 19. juni 2021 og SNR skal være i full drift i 2025
 • Akuttsykehuset får et areal på rundt 60 000 m2 • SNR-tilbudet i Kristiansund får et areal på rundt 5 500 m2
 • Prosjektet har en forventa sluttkostnad på ca. 6 milliarder kroner
 • Helse Møre og Romsdal er byggherre og prosjekteier. Sykehusbygg bistår HMR og har ansvar for å lede planlegginga og gjennomføringa av byggeprosjektet.
 • Om SNR – Helse Møre og Romsdal (helse-mr.no)

Lenke til Helseplattformen: Forside – Helseplattformen https://helseplattformen.no

Lenke til RHF-enes modell for framskriving av aktivitet og framtidig kapasitetsberegning: Kortversjon av metode for framskriving-240918-med standardfaktorer.pdf (helse-sorost.no) https://tinyurl.com/2p9xhbxy