Økonomi i OUS

Regjeringens etterbevilgning til sykehusene har ikke medført ­ endrede kutt-planer i OUS. Sykehuset planlegger å nedbemanne med nesten 500 årsverk i 2023. Det kuttes over en bred lest, men psykisk helse rammes hardere enn somatisk virksomhet.

Av Anne Marit Wang Førland, foretakstillitsvalgt for Of ved OUS og Erik Høiskar, vara-foretakstillitsvalgt for Of ved OUS
Foto: OleKristian/ stock.adobe.com

I klinikk for psykisk helse planlegges nedleggelse av flere spesialtilbud som personlighetspoliklinikken, poliklinikk for tidlig psykosebehandling og poliklinikk for spiseforstyrrelser. Dette er tilbud og fagmiljø som har vært bygget opp over mange år, som er etterspurt og som har vært høyt verdsatt.

I somatikken rammes blant annet fødetilbudet, nyfødtmedisin og hjertekirurgi. Innen fødselsomsorgen er det vedtatt å ikke videreføre et differensiert tilbud gjennom å legge ned ABC klinikken. I nyfødtmedisin er det foreslått å redusere antall senger på nyfødtintensiv. Nyfødtintensiv har ikke nedgang i aktivitet knyttet til komplisert behandling, og hvor mange pasientforløp er sentralisert til OUS. Det fremkommer i drøftinger at foreslåtte kutt i tilbudet til behandling av nyfødte utgjør en fare for barna. Når Hjerte-, lunge-, kar-klinikken (HLK) har vedtatt å legge ned hjertekirurgisk virksomhet på Ullevål i sommer som et innsparingstiltak så har det store negative konsekvenser for akutt­medisinsk behandling og beredskap på Ullevål med stor risiko og fare for liv ifølge bekymringer som er sendt ledelsen.

Hvorfor videreføres kuttplanene til tross for at regjeringen har åpnet pengesekken? Forklaringen er at nedskjæringene ledelsen i OUS iverksetter ikke skyldes reduserte bevilgninger alene, men også enorme investeringer i nye bygg som er planlagt. Prisen for byggene på Aker og Gaustad ser allerede nå ut til å overskride femti milliarder. Investeringene må dekkes inn med reduserte driftskostnader. Årets kutt er bare en forsmak på hva vi har i vente; sykehuset må kutte med nye hundrevis av årsverk hvert eneste år – så langt vi med rimelighet kan skue inn i framtiden. Investeringsplanene vedtatt i OUS og HSØ forutsetter en samlet reduksjon i årlige kostnader på 3,4 milliarder kroner fram mot 2040. Dette utgjør mer enn 3500 årsverk.

Alle bør forstå at kutt i denne ­størrelsesorden vil ha særdeles store konsekvenser for OUS sitt behandlingstilbud i Oslo, men også for sykehusets regionale og nasjonale tjenester. Det er også nærliggende å se for seg at drastiske nedskjæringer av driftsbudsjettene i Oslo vil føre til at mange ansatte, inkludert nøkkelpersonell, velger å forlate sykehuset. Og en kan se for seg at vi vil få en betydelig fremvekst av private behandlingstilbud. Det er nettopp dette vi nå ser konturene av. Da sykehuset varslet nedleggelse av fødetilbudet i ABC-klinikken, resulterte dette i at jordmødrene etablerte til­budet som en privat tjeneste. Min ­fødsel er lokalisert på Majorstua i Oslo, her er et fødselsforløp priset til 49 000 kroner.

Men vi har (så langt) ikke registrert noe initiativ for å bygge opp private behandlingstilbud innen psykisk helse i forbindelse med at tilbud nedlegges i OUS. Unge pasienter med førstegangs psykose er dessverre ikke en gruppe som er i stand til å ivareta egne interesser på samme måte som bedre stilte grupper. Det finnes heller ikke alternative tilbud når akuttfunksjonene til Ullevål svekkes og nedprioriteres. Kanskje er eksemplene fra årets kutt i OUS forvarsler om hvordan morgendagens pasienttilbud vil arte seg. Dette er imidlertid ikke en nødvendig utvikling, men følger av de valg ledelsen i sykehuset og HSØ har tatt for utviklingen av Oslo universitetssykehus. •

2023-03-11T20:14:53+01:00Overlegen 1-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen