Rekordoverskridelser i
Helse Sør-Øst

De siste årene har landets største region vært preget av overflod på regionalt nivå og armod i sykehusene. Den viktigste forklaringen er at regionen holder tilbake betydelige beløp, nær en milliard i en «sentral buffer». I tillegg har ­regionen de siste årene holdt tilbake i underkant om lag 10 prosent av midlene Stortinget har bevilget til aktivitetsvekst. Resultatet – på regionalt nivå – har ikke uteblitt. Regionen har nå i størrelsesorden 14 milliarder på bok.

Av Christian Grimsgaard, styremedlem i Overlegeforeningen og konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Sør-Øst

Begrunnelsen som fremføres for denne oppmagasineringen av midler er regionens mange bygge­prosjekter. Erfaringsmessig blir byggeprosjektene dyrere enn forutsatt og gevinstene i nye bygg langt lavere enn de regnestykkene som framføres for å få prosjektet vedtatt. I en region som planlegger med mere enn 100 milliarder i investeringer på 8 år gir dette særdeles god grunn til bekymring.

Sykehusene i Helse Sør-Øst (unntatt OUS) har de senere årene hatt vesentlig strammere økonomi (fått mindre penger) enn landets øvrige sykehus. Et eksempel er Sykehuset Innlandet. De siste årene har sykehuset (som består av fem akuttmottak og dekker et betydelig landområde) vært blant landets aller mest produktive (billige) helseforetak. Likevel har driften gått med underskudd. På toppen av effektivitetslisten Vestfold og Vestre Viken ligget i mange år. Men de senere årene har produktiviteten falt. Mye kan tyde på at sykehusene i Helse Sør-Øst ikke kan effektiviseres ytterligere, strikken er allerede strukket langt.

Økt produktivitet er imidlertid en avgjørende forutsetning i regnestykkene som skal danne grunnlag for nye bygg og investeringer. I tiden framover forutsetter helseregionen at antall ansatte – månedsverk – skal holdes stabilt på 65 000, til tross for økt aktivitet. Forutsetningen er grundig brutt, antallet årsverk er allerede godt over 66 000. Samtidig har prisene på byggeprosjektene skutt til værs. Ny kalkyle i et enkelt prosjekt har medført pris­økning på 50 prosent. Nye Drammen sykehus tegner til å få en sluttsum på over 15 milliarder. I 2019 var ventet pris om lag 10 milliarder. Og nye sykehusbygg i Oslo tegner til å overstige 50 milliarder. På toppen av dette kommer utgiftene til stigende renter.

Selv med milliarder på bok og landets mest effektive sykehus ser altså økonomien i Helse Sør-Øst ikke lystig ut de kommende årene. Regionen ­varsler utsettelser eller oppdeling av alle prosjekt som ikke er i «gjennom­føringsfase». Det kan komme til å ­ramme mange investeringsprosjekt som mange har hatt forhåpninger om at snart skulle realiseres. Alt ser ut til å havne i skyggene av høyhusene som planlegges i Oslo. •

2023-03-11T20:47:53+01:00Overlegen 1-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen