Tariffkurs og landsrådsmøte over skyene på Soria Moria

Tariffkurs og landsrådemøte i februar har vært en mangeårig tradisjon i Overlegeforeningen, og denne gangen ble samlingen avholdt på Soria Moria 7. – 8. februar. 

Av Mathis A. Heibert, styremedlem i Overlegeforeningen
Alle foto: Tor Martin Nilsen

Vel 80 deltakere fikk innledningsvis belyst årets «hovedoppgjør og tilgrensende herligheter» i regi av forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom. I den ekstraordinære økonomiske situasjonen vi er i er front­faget under press og fokus på en tilstrekkelig ramme som gir handlingsrom er viktig.

Jørgen Hellwege, spesialrådgiver i Avdeling for jus og arbeidsliv i Legeforeningen, ga en oppdatering om lønnsutviklingen de siste to år. Årets ramme er enda usikker. Det er viktig at alle tillitsvalgte ber om å få utlevert lokale lønnsdata og sender denne inn slik at foreningen sentralt har et mest mulig detaljert bilde til bruk i årets og fremtidige forhandlinger. Lønnsdata blir også bruk i arbeid opp mot likelønn. Det er fremdeles betydelige forskjeller i for eksempel individuelle tillegg mellom kvinner og menn.

Heretter ble det gruppediskusjon om sentrale vs. lokale forhandlinger slik at styret kan gi en tilrådning til forhandlingsutvalget. På landsrådsmøte ble foreslåtte endringer i vedtekter diskutert. Disse inneholder harmonisering av eksisterende vedtekter, ­oppnevning av personlig varamedlem for valgkomite, åpning av landsråd for alle Of-medlemmer og endring i sammensetning av landsråd. Landsrådet diskuterte også om landsråd skal være åpen for ikke-tillitsvalgte som medlemmer.

Arbeidsgruppen la også frem forslag til sammensetning av landsråd for å motvirke en eksisterende geografisk skjevfordeling og for å sikre deltakelse i landsråd for tillitsvalgte i organisa­sjoner med flere enn 70 medlemmer. Det ble så foretatt prøvevotering som viste nærmest enstemmig tilslutning til foreslåtte endringer. Disse blir endelig behandlet på landsrådsmøte i april.

Karin Rø fra Legeforsk­ningsinstitutt innledet til en diskusjon rundt «Rekruttere og beholde medarbeidere på sykehus». Det oppleves en økende rekrutteringssvikt og samtidig økt tilgang til Villa Sana, noe som tyder på en tøffere arbeidshverdag. Sykefravær har økt signifikant over de siste 20 år og leger opplever stress i større grad. Mange opplever også at effektivitet og kvantitet vektlegges ­høyere enn faglig kvalitet. Legerollen er alltid i endring og det er viktig å tilrettelegge for gode arbeidsbetingelser for helsepersonell som er en forutsetning for god pasientbehandling.

En undersøkelse om «opplevd innflytelse blant leger og tillitsvalgte» ble presentert av Anders ­Underthun fra Arbeids­forskningsinstitutt. Spesielt i helseforetakene opplever mange leger at innflytelse på organisasjon er svekket og kontrollbehov fra arbeids­givers side øker. Etter landsråd ga delegat­ene innspill til Overlege­foreningen Prinsipp- og Arbeidsprogram som skal vedtas på årsmøte. Økt fokus på arbeidsmiljø og rekruttering er viktige poeng her.

Jan Erik Tveiten, helse­økonom og partner i ­Consulting i Deloitte Norge holdt et innlegg om utford­ringer i sykehusøkonomi ved inngangen til 2023. Her fikk vi høre om «myke ­budsjetter» som gjør det vanskelig å planlegge i ­spesialisthelsetjenesten og utfordringer relatert til finansiering av større ­bygningsmessige invester­inger. Læring på tvers og kunnskap om brukere er viktige elementer om lederskap i fremtidens helsevesen skal lykkes.

Hans Olav Melberg, ­professor i helseøkonomi ved Universitetet i Tromsø, snakket avslutningsvis om «eldrebølgen – bedre enn sitt rykte?» Sammenheng mellom alder og helseut­gifter, og økning av sykehusutgifter i forbindelse med eldrebølgen ble tematisert – her er det også noen lyspunkt om man regner kostnadsøkninger over tid. Økt fokus på preventiv medisin kan også føre til flere friske eldre slik at kostnader blir skyvet ut i tid. «Kravbølgen», ­«Teknologibølgen» og «Livs­stilbølgen» er også faktorer som må tas inn i fremtidige kostnads­beregninger.

Fremtidige tariffkurs vil bli lagt til november, dette på grunn av forhandlings­sløyfen og fastlagte datoer der vi mener det er fordelaktig å være tidligere ute for å kunne påvirke innretning av forhandlingskrav.

Alle deltakere fikk boken «Tillitsvalgt» av Johan Bals og Helga Pedersen som gave. Styret i Overlegeforen­ingen vil takke alle deltakere for deltakelse, stort engasje- ment og inspirerende ­diskusjoner. •

Ståle Clementsen
Hanne Gillebo-Blom og Jørgen Hellwege
2023-03-12T11:34:06+01:00Overlegen 1-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen