Tillitsvalgt i turbulente tider

Innføringen av Helseplattformen i Helse Midt-Norge har tatt over tre år og kostet over 3,5 milliarder kroner. Likevel tyder mye på at dette bare er starten på en langvarig prosess med feilretting og stadig økende kostnader. Og midt i den ­turbulente innføringen av et nytt IT-system står Vivi Bakkeheim, overlege og foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen ved St. Olavs hospital.

Av Tor Martin Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Etter å ha fullført medisin­- utdanning og turnus­tjeneste kom Vivi Bakkeheim til St. Olavs som assistentlege i 2004. Hun startet på hjertemedisinsk avdeling, men skiftet etter hvert til revmatologi, og ble overlege i 2009. Det betyr nesten 20 års fartstid på Midt-Norges største sykehus.

– Etter en periode som plasstillitsvalgt ble jeg spurt om å stille til valg som foretakstillitsvalgt i 2018. Det kom veldig overraskende og brått på. Jeg har alltid trivdes som plasstillitsvalgt, men måtte tenke over om en slik rolle var riktig for meg. Spesielt var jeg spent på hvordan jeg ville håndtere medieoppmerksomheten. Men jeg bestemte meg nokså raskt for å ta sjansen, og har ikke angret på det, sier Vivi Bakkeheim.

Spennende hverdag

Noe av det Bakkeheim liker best med jobben er at den både er meningsfull og at hun stadig får muligheten til å lære noe nytt. I tillegg dukker det opp mange ulike problemstillinger.

– Jeg liker veldig godt problemløsing, og store deler av jobben består jo av nettopp det. Stillingen er også veldig variert og det er alltid noe som skjer, sier hun og ut­d­yper:

– Det er ikke til å stikke under en stol at det ble ­veldig intenst både under pandemien og ikke minst implementeringen av Helseplattformen. Det er også noe av det mest utfordrende med jobben. Å rekke over alt på en god nok måte, prioritere og skape en god arbeidsmetode.

Krevende periode med Helseplattformen

Bakkeheim påpeker at samarbeidet med de andre organisasjonene er en stor del av hverdagen, og utrolig viktig for å få til gode løsninger. Det har ikke minst vært viktig under innføringen av Helseplattformen. Det har vært mange utfordringer i forbindelse med implementeringen, og ettersom systemet ennå ikke er ferdig påvirkes de ansattes hverdag fortsatt i stor grad.

Alvoret i situasjonen ­understrekes også i Helse­tilsynets rapport der det konkluderes med at Helseplattformen har ført til økt risiko for pasienter.

I denne prosessen har Bakkeheim vært drøftingspart på vegne av Overlegeforeningen i alle sakene som angår de ansatte. Hun understreker at det har vært i tett samarbeid med prosjekttillitsvalgte, Yngre legers forening, konserntillitsvalgte og de andre organisasjonene.

– Helseplattformen har tatt utrolig mye tid det siste året. Vi fikk heldigvis forhandlet oss fram til prosjekttillitsvalgt for et par år siden, og har både en lege (Marit Sundset, overlege gynekologi) og en sykepleier som har 50 prosent stilling hver. Dette har vært utrolig verdifullt for å kunne man­øvrere i dette uoversiktlige landskapet, med mange prosjektområder og veldig kompleks organisering, sier hun.

Kompleks organisering

Og nettopp organiseringen av Helseplattformen er et kapittel for seg selv. St. Olavs, Helseplattformen AS, Hemit, kommunene og ­Helse Midt-Norge har alle et ansvar på hver sin måte. Bakkeheim mener det har gjort medvirkning krevende.

– Selv om vi har sagt tydelig fra om hva vi mener er akseptabelt og ikke på St. Olavs, og også fått gehør for det, så tas beslutningen et annet sted, der vi ikke er direkte involvert. Fra i vår endret man prosjektledelsen og tok større styring regionalt, og vi fikk etter hvert inn tillitsvalgte i alle gruppene, sier hun og legger til:

– Jeg liker å se det slik at alle har noe å bidra med, og alle perspektiver er viktige for å få belyst saker. Det er en veldig styrke på St. Olavs, at organisasjonene stort sett alltid klarer å opptre samlet. På denne måten får vi også stor gjennomslagskraft.

Bakkeheim er tydelig på at de fleste nok var forberedt på at innføringen av pasient­journalsystemet kom til å bli krevende. Men omfanget av feil og kompleksiteten i løsningen har gjort arbeidssituasjonen for ansatte ekstra utfordrende og skapt mye misnøye. I tillegg tar det lang tid for legene å bli god i løsningen, ettersom den oppleves lite intuitiv, og med mange fallgruver.

– Jeg mener bestemt at organiseringen er altfor kompleks, med en beslutningsstruktur som har gjort det tungvint for oss. Det håper jeg virkelig vi kan ta lærdom av, og på den måten unngå lignende i fremtiden. Ellers er det mye annet som burde ha vært gjort annerledes, ikke minst bedre testing av løsningen i forkant. For oss som var litt på sidelinjen har vi opplevd det siste året som preget av hastverk, sier hun og fortsetter:

– Det er ingen tvil om at det har vært krevende å stå i en så langvarig prosess med mye uro og mange meninger. Samtidig har det vært fint å se at samarbeidet i Legefor­eningen i regionen fungerer bra, og at vi får bistand fra Legeforeningen sentralt når vi trenger det.

Realistisk om veien videre

Selv om Bakkeheim sterkt ønsker at Helseplattformen skal lykkes er det vanskelig å se lyst på fortsettelsen akkurat nå.

– Vi har heldigvis fått gjennomslag for at innfø­ringen i de to andre helseforetakene er utsatt, og det mener jeg var avgjørende. Vi er nødt til å lykkes på St. Olavs, med normal drift og normal bemanning, før løsningen rulles ut videre. Problemene våre vil bare skyves over på de andre helseforetakene hvis ikke, og det vil ingen være tjent med, sier hun og utdyper:

– Det er synd at planen om at vi skulle være en pilot for hele landet ser ut til å være endret. Nå ligger det dessverre ikke an til det, og da spørs det om mange av gevinstene det har vært snakket om faller bort. ­Innad i regionen er det helt avgjørende at Epic og Helseplattformen kommer med en god løsning for fastlegene og avtalespesialistene. Uten disse med på laget vil det være vanskelig å lykkes med dette.

Bli med på tillitsvalgtlaget

Vivi Bakkeheim har stått i mange kamper og håndtert en rekke vanskelige situa­sjoner de siste årene. Mye fritid og krefter er gått med til jobben. Likevel er hun ikke i tvil om at hun vil ­anbefale andre Of-medlemmer å bli tillitsvalgt.

– Først og fremst er det veldig givende å bidra til å løse problemer, og det vil dessuten gi deg en kunnskap og erfaring som vil være nyttig i mange sammen­henger. Å medvirke til at beslutningene som tas på din avdeling er gode er noe man kan være stolt av. Norsk helsevesen står foran en ut­- fordrende situasjon i årene som kommer, og vi trenger mange kloke hoder, av­slutter hun. •

Om Helseplattformen

Helseplattformen er en ny felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge. Pasientjournalen er basert på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på innen dette området. Den nye løsningen innebærer blant ­annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker strukturert journalføring. St. Olavs hospital innførte Helseplattformen 12. november 2022, men etter mange alvorlige feil og avvik ble den videre innføringen satt på vent. Ferdig utrulling av Helseplattformen i Midt-Norge er nå planlagt ferdigstilt sommeren 2024.

2023-03-11T14:29:30+01:00Overlegen 1-2023|

Del denne artikkelen

Gå til toppen