Helseplattformen svarer

Helseplattformen er bedt av bladet Overlegen om å kommentere nærmere noen av påstandene som kom fram under et møte 25. januar i Akademisk forum ved Universitetet i Oslo.

Av Siri Berg
konst. administrerende direktør

Oppgradering til Epic Hyperdrive ble vellykket gjennomført 12.2.24. Denne oppgraderingen har ført til for­- bedring av brukergrensesnitt, raskere ­responstid og forbedringer på blant annet «samtidighetskonflikt».

Når det gjelder samtidighet bør det også opplyses om at journalen alltid er åpen for lesing for alle brukere som har tilgang. Det er kun enkelte felter som låses for samtidig rediger­ing, for eksempel legemiddellisten som det av pasientsikkerhetsmessige årsaker ikke er hensiktsmessig at to personer ­redigerer i samtidig.

Åpne og lukkede avvik

Helsetilsynet har i sitt tilsyn av St. Olav (2023/1194-21, 3A TBL) ­­ påvist feil som kan kategoriseres slik:

  1. Tekniske feil/forbedringer i løsningen
  2. Manglende prosedyrer
  3. Manglende etterlevelse av prosedyrer

Det som Helseplattformen kan gjøre noe med er punkt 1. Etter at rapporten fra Statens Helsetilsyn ble delt med St. Olavs hospital, utarbeidet sykehuset en liste med tiltak som de vurderte som kritiske for å lukke avvikene som ble påpekt av Helsetilsynet. Dette arbeidet hadde høyt fokus i et samarbeid mellom St. Olav og Helseplattformen gjennom resten av 2023. En styringsgruppe bestående av ledere fra sykehusene i regionen, Helseplattformen og Helse Midt-Norge RHF godkjente i desember 2023 milepælen om at disse endringene var utført. Saker som krever utvikling i Epic vil nødvendigvis ta lenger tid, men noe, blant annet på legemiddelområdet, blir levert i ­oppgraderingen 11.3.24.

I St. Olav sin egen styresak 76/23 står det følgende: Status Helseplattformen: Dette betyr at alle leveranser som var vurdert som påkrevet for å lukke avvik fra Statens Helsetilsyn blir levert i mars 2024. Før avvikene kan lukkes gjenstår det å se at alle tiltak og leveranser har hatt nødvendig effekt.

Meldinger til Medisinsk fødsels­register

Folkehelseinstituttet har ­varslet Statens helsetilsyn om kvalitetsutfordringer i rapportering fra St. Olavs hospital til Medisinsk fødselsregister (MFR) etter at sykehuset tok Helseplattformen i bruk. Årsaken er en kombinasjon av tekniske feil i ­Helseplattformen og feil i dokumen­tasjon fra St. Olav. Det er gjort et arbeid for retting av feil i løsningen og opprydding i dokumentasjon allerede, men noe arbeid pågår fortsatt for at MFR-meldinger for 2023 skal få ønsket kvalitet. Meldinger fra 2024 skal være av god kvalitet.

Kundene i Helseplattformen ­bestemmer tilgangen for sine ansatte

Når man for første gang setter opp en delt journal mellom sykehus og kommuner, så betyr det at man deler informasjon på en ny måte. Det er gjort et stort arbeid i en gruppe av helsepersonell og jurister for å sette opp løsningen på en hensiktsmessig måte for å kunne gi nok informasjon, men ikke for mye informasjon. I praksis går det aldri an å treffe et punkt hvor man som helsepersonell alltid har tilgang til alt man trenger men aldri har tilgang til noe man ikke ­trenger. Det betyr at helsepersonell her som før må lese det man har tjenstlig behov for, men ikke åpne informasjon man ikke har behov for. Hva man har behov for, vil naturlig nok variere fra situasjon til situasjon. Det er gjort et stort grunnarbeid her, men det vil være nødvendig med justeringer underveis, slik man også har gjort det i de gamle systemene.

Til slutt vil vi trekke fram enkelt­vedtaket fra Helse -og omsorgsdepartementet som gjør det klart at det er kundene som er ansvarlige for hvilken tilgang den enkelte bruker skal ha, mens Helseplattformen er ansvarlig for å tilrettelegge for dette i systemet. •

2024-03-12T10:16:29+01:00Overlegen 1-2024|

Del denne artikkelen

Gå til toppen