Autonomi

Moralfilosofien definerer dette som: Autonomi – det som følger av egen indre lovmessighet uavhengig av påvirkning utenfra.

AV OVERLEGEFORENINGENS LEDER
ARNE LAUDAL REFSUM

Moralfilosofien definerer dette som: Autonomi – det som følger av egen indre lovmessighet uavhengig av påvirkning utenfra.

I en NOU fra 2004 kommenteres den personlige autonomien som prinsippet om enkeltindividets rett til å bestemme over forhold som gjelder dem selv, og her settes det inn i sammenhengen hvor pasienter selv skal få bestemme over egen behandling. Nå skal ”systemets” rett til å bestemme over pasienten vike for pasientens rett til å bestemme over seg selv, og det vises til en Høyeste­rettsdom fra 1977 da en pasient fikk innsynsrett i egen journal.

I Lønning I-utvalget om prioriteringer diskuteres legenes autonomi. Her er det snakk om retningslinjer for prioriteringer innen medisinen som fag, og det sies: ”..det vil gå ut over legenes faglige autonomi, dersom utformingen av retnings­linjer (for prioriteringer) skal være med på å styre helsetilbudet”. ­Videre står det: ”Det kan tenkes at enkeltlegenes autonomi må vike i noen henseender, for at legene, som gruppe, skal kunne beholde sin fag­lige autonomi”.

Faglig autonomi betyr at man i sin yrkesutøvelse ikke er underlagt andres instruksjonsmyndighet, og faglige beslutninger treffes på grunnlag av faglig skjønn som vedkommende ­profesjonsutøver forutsettes å være best i stand til å utøve. Dette be­grunnes at det kun skal tas faglige hensyn ved ytelse av helsehjelp.

BMJ skriver i 2002 at mindre inn­flytelse gjør leger mer ulykkelige. I den industrialiserte verden er ­medisinens rolle redusert. Det skyldes både en økt evidens-based basis for virksomheten, og langvarige bestre­belser på å få medisinen under ledelses- og kostnadsmessig kontroll. Før ga myndighetene leger stor auto­nomi og kontroll over eget arbeide, mens legene aksepterte myndig­hetenes rett til å bestemme budsjettet. De siste 20 årene har imid­lertid en nennsom ­administrering blitt avløst av hardkokt management.

JAMA 2003 beskriver at det er legenes opplevelse av klinisk auto­nomi som var avgjørende for deres tilfredshet i yrket. I en rapport fra Legekårsundersøkelsen offentliggjort i Tidsskriftet i 2001 beskrives at kombinasjonen av høye krav og lav kontroll (liten autonomi) i arbeidet er avgjørende for psykisk og fysisk helse. Lav grad av opplevd autonomi var den faktor som var sterkest knyttet til tidspress blant norske leger, som ­oftere enn andre akademikere opp­levde en oppjaget og hektisk hverdag. (Tyssen 2001)

I ”God vakt”- rapporten fra Statens arbeidstilsyn i 2006 viste det seg at legegruppen beskrev en arbeidshver­dag som gradvis og over tid er blitt mer krevende. Det er blitt hyppigere inn- og utskrivninger, og betydelig større krav til dokumentasjon er forhold som trekkes frem som tids­krevende, samt at mye av denne dokumentasjonen og registreringen nå må gjøres av den enkelte. Det kan oppsummeres slik: Det fragmenterte helhetsbildet som er gitt av arbeids­situasjonen for legene, gir inntrykk av arbeidstagere med stort faglig enga­sjement, som opplever å ha et menings­fullt arbeide, men som sam­tidig sliter med stort arbeidspress, krevende arbeidstidsordninger og et voldsomt ansvar.

I Overlegeforeningens prinsipp- og arbeidsprogram står følgende mål: Ledelse og organisering ved våre ­foretak må ha som mål å bedre pasientbehandlingen, fremme helhets­tenkningen …, og ivareta behovet for autonomi i legerollen.

Hvordan kommer vi så videre. Vi skal ikke tilbake til å være småkonger i egen avdeling eller på sykehuset, og vi skal ikke tilbake til en opphøyet posisjon i forhold til pasi­entene. Pasientene skal selvfølgelig ha sin egen autonomi, og den skal vi hjelpe dem med å ivareta. Vi aksepterer også prinsippet om at nye behand­lingsmetoder bør være ­evidensed-based, og også at vi skal følge nasjonale og internasjonale ­retningslinjer for behandlingen vi tilbyr pasientene. Budsjettene skal holdes, og innen disse rammene må det prio­riteres, og til slutt er det vi som må stå for å utøve disse prioriteringene. Men gitt alle disse forutsetningene, hvordan kommer vi dit at vi kan øke vår autonomi? Hvordan kommer vi dit at det blir legitimt både å ivareta de økonomiske interessene for våre medlemmer, men også å ivareta de faglige og sosiale interessene, slik at overleger kan få en opplevelse av ­kontroll over egen arbeidssituasjon og mulighet til å utvikle seg faglig, noe som også vil være til beste både for arbeidsgiver og pasienter? Hvordan får vi til i fellesskap med vår arbeidsgivermotpart å gi legene rom for ­refleksjon, faglig utvikling og etter­utdanning, tid til å slå opp i bøker og tidskrifter uten at dette bare resulterer i at presset forskyves i tid, og kontoret omdannes til et papirhelvete?

Hennestad og Revang skriver i sin bok om endringsledelse om nettopp kunnskapsmedarbeidere at anvendelse av standardisering, formalisering og kontroll av arbeidsprosesser fungerer dårlig overfor ansatte med høy ut­danning. De krever som regel auto­nomi i jobben, myndighet til utfor­ming av arbeidsoppgaver og deltagelse i ­strategiske vurderinger. Utnyttelse av individuell kunnskap til organisa­sjonens beste uten at man byråkra­tiserer ytterligere, er i slike tilfelle en stor (ledelses) utfordring.

Det burde være i våre arbeidsgiveres interesse at vi får nettopp denne ­muligheten til å utvide vår individuelle kunnskap, slik at både arbeidsgiver, men også faget og pasientene, får mulighet til å nyte godt av vår interesse for å utvide og videreutvikle vår kunnskap.

Kilder:BMJ 2002 Tidskrift Dnlf nr 30, 2001 JAMA, 2003 Hennestad og Revang

Det burde være i våre arbeidsgiveres interesse at vi får nettopp denne ­muligheten til å utvide vår individuelle kunnskap…..