KVALITET – god, dårlig eller riktig?

AV overlegeforeningens leder
Arne Laudal Refsum

Ordet kvalitet beskriver en egenskap ved et objekt, et produkt eller en handling. Vi forbinder det som oftest med det positive god ­kvalitet når vi bruker ordet alene, mens vi legger til dårlig eller andre devaluerende adjektiver når vi skal ha frem det motsatte av god kvalitet.

Vi har viet kvalitetsvurderinger innen helse mye plass i Overlegen den senere tiden. Både kvalitet i seg selv, men også vurdert opp mot volum-kvalitet problematikken. Hvorfor? Fordi jeg tror at det er et grunnleggende behov for oss leger å vite at behandlingen vi tilbyr, eller utsetter, pasientene for, skal oppebære en god kvalitet. Noe annet ville være uetisk. Den tilliten pasientene viser oss ved å overlate sine sykdommer, plager og symptomer til oss, krever som motytelse at vi gir utredning og behandling av god kvalitet tilbake. Når fagmiljøer diskuterer seg i mellom går diskusjonen ofte på grader av god/bedre/best/ypperste kvalitet, mens det som oftest burde vært brukt mye mer krefter på å diskutere rett kvalitet, eller god nok kvalitet. Vi er som arbeidstagere som forvalter offentlige midler forpliktet til å forvalte disse på en god måte. Det samme krever våre egne etiske regler av oss. Vi skal gi god behandling samtidig som vi tar hensyn til samfunnets økonomi. For å kunne finne riktig nivå, så må vi ha oversikt over vitenskap og praksis til å vurdere egne resultater opp mot hva som er godt nok både nasjonalt og internasjonalt. Og vi må ha god kunnskap nettopp om egne resultater. Hva driver vi med, og hvordan er resultatene våre?

På den måten kan vi også gi leger i spesialisering trygghet nok i deres yrkesutøvelse på at det de gjør tilfredsstiller kravene til kvalitet. Vi kan unngå en rekke under­søkelser som rekvireres ”for sikkerhets skyld”, slik at ingen kan komme etterpå og si at vi ikke hadde gjort alt. Det er ikke god kvalitet å gjøre alt, det er et ­misbruk av ressurser, og det er å utsette pasienten for, i beste fall, unødvendig bruk av tid. Vi skal ikke gjøre noe i frykt for hva journalister og jurister kan komme til å si i et retrospektivt perspektiv, såkalte ­medikolegale grunner. Vi skal gjøre det fordi vi vet at dette er riktig, såkalt medikomedikalt.

Kvalitet må altså gjennomsyre alt vi gjør. Det vil og skal avgjøre fremtidige funksjonsfordelinger og sykehusstruktur Det gjelder også det nye OUS, Oslo universitetssykehus. Helse Sør-Øst gjennomførte en omstillings­prosess som gikk i hurtigtogsfart i 2008. Mange problemstillinger skulle besvares på ufullstendig grunnlag, det er ikke gjennomført konsekvensanalyser, og det er ikke trukket opp økonomiske prognoser for hva som er mulig å spare, eller hva som er nødvendig å investere. Dette er ikke god kvalitet! Tidligere helseminister Brustad uttaler til Aftenposten i forbindelse med alt bråket rundt Aker Solutions følgende: ”Som helseminister slo jeg for eksempel sammen Helse Sør og Helse Øst for å bedre kvaliteten. Slikt blir man ikke nødvendigvis populær av.”

Det er nå i etterkant satt i gang en rekke prosjektgrupper som med kun noen få møter skal skissere hele fagfelts lokalisering og organisering. Dette er heller ikke god kvalitet. Det åpner for omkamper om lokaliseringer og investeringer. Mitt råd til Siri ­Hatlen, nytilsatt direktør for dette gigantiske prosjektet, er å la et grunnleggende ønske om god kvalitet bli insitamentet til at de ansatte synes dette er noe de virkelig tror på. La det være fremtidsperspektivet som driver fagfolkene i prosjektgruppene, ikke revirkampene om funksjoner skal plasseres på Rikshospitalet, Ullevål eller Aker.

Jeg har tidligere her i Overlegen kritisert prosessen som er gjennomført, men også sagt at tiden for omkamper er over. På vegne av Overlegeforeningen forventer jeg at OUS klarer å konstruere en sykehusorganisasjon som ivaretar kvalitetsaspektet så godt at vi vil glede oss over å jobbe ved dette sykehuset. Her er det viktig å skape noe flott, noe som består av uendelig mye mer enn flotte glassgater.

Jeg benytter samtidig anledningen til å ønske alle Ofs medlemmer en god sommerferie, og takke de mange tillitsvalgte i våre rekker for innsatsen hittil i år.