Ferie og sykdom

Generelt om feriefritid

av Signe Gerd Blindheim, fagsjef i FHR / sekretariatsleder i Of.

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på 25 virkedager ferie hvert år, altså fire uker og en dag, jf ferieloven § 5 nr 1. Ferieloven bruker begrepet «virkedager». Virkedager etter ferie­loven er alle dager som ikke er søn­dager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Dette betyr at en ferieuke tilsvarer 6 virkedager, jf ferieloven § 5 nr 4.

I tillegg til de lovfestede 25 virke­dagene, følger det av overenskomstene rett til en femte ferieuke. Denne uken kalles avtalefestet ferie. Ferie etter ferieloven og avtalefestet ferie utgjør tilsammen 30 virkedager og da slik at den avtalefestede ferien ­defineres som 5 virkedager.

Arbeidstakere som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret, gis etter ferieloven § 5.2 ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende ­normalt har i løpet av en uke.

Arbeidstaker som arbeider på søn­dager, kan kreve å få arbeidsfri enten på søndag som faller umiddelbart før ferien, eller på søndag umiddelbart etter. Dette gjelder likevel bare ved avvikling av ferieperiode som omfatter minst 6 virkedager. Arbeidstaker kan kreve at tiden fra arbeidets avslutning før ferien til det påbegynnes etter ferien skal utgjøre til sammen minst 16 timer i tillegg til feriefritiden etter bestemmelsene ovenfor. Dette gjelder likevel bare ved avvikling av ferie­periode som omfatter minst 18 ­virkedager, ferieloven § 5 nr 5).

Hva skjer hvis man er sykmeldt før ferien tar til?

Det følger av ferieloven § 9 (1), første ledd at arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med lege­erklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag før ferien skulle begynt. Hvis man er sykmeldt mindre enn 100 %, vil denne regelen ikke komme til anvendelse. En sykmelding, for eksempel i 50 % like før ferien, vil ikke gi rett til ny ferie på et senere tidspunkt i ferieåret.

Hva skjer hvis man blir syk i løpet av ferien?

Dersom man har vært arbeidsufør i minst 6 virkedager (1 uke) i ferien, kan man etter ferieloven § 9 (1), andre ledd kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Et slikt krav må dokumenteres med lege­erklæring og fremsettes så raskt som mulig (“uten ugrunnet opphold”) etter at arbeidet er gjenopptatt. Hvis man unnlater å gjøre dette, vil man miste retten til utsettelse av ferien.

Hva skjer hvis feriefritiden ikke blir avviklet innen ferieårets utløp?

Det følger av ferieloven § 9 (1), tredje ledd at hvis arbeidsuførhet medfører at feriefritid ikke blir avviklet innen ferieårets utløp, kan arbeidstaker kreve å få overført inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Krav om overføring må fremsettes innen ferieårets utløp.

Når det gjelder avtalefestet ferie, ­følger det av overenskomstene at denne ferien ved skriftlig avtale ­mellom helseforetaket/sykehuset og den enkelte kan overføres helt eller delvis til neste ferieår.