Kombinerte stillinger

– pensjonsrettigheter

Av Signe Gerd Blindheim, fagsjef forhandlings- og helserettsavdelingen/sekretariatsleder i Overlegeforeningen.

Innledning

Legeforeningens sekretariat har i den senere tid fått flere henvendelser om hvorvidt fast tilknyttet bistilling ved universitet inngår i pensjonsgrunn­laget sammen med pensjonsgrunn­laget for hovedstilling i helseforetak/sykehus i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). De fleste er kjent med at man gjennom år har hatt ordninger i Statens pensjonskasse som sikrer at leger med hovedstilling ved universitet og bistilling ved helseforetak/sykehus har fått bistillingen medregnet i ­pen- sjonsgrunnlaget i Statens pensjonskasse.

Hovedstilling ved universitet – Statens pensjonskasse

Gjennom et vedtak i Sosialdepartementet 17.10.1977 ble det fastsatt at leger med hovedstilling ved universitet og fast tilknyttet bistilling som overordnet lege ved ikke statlig ­universitetsklinikk, med virkning fra 01.01.1977 skulle ha bistillingen ­medregnet i sitt pensjonsgrunnlag. I forbindelse med helseforetaksre­formen, ble eksisterende ordninger for aktuelle stillingskombinasjoner videreført.

Det foretas innmeldinger i Statens pensjonskasse for den samlede stilling. Som tidligere er det et krav at bi­stillingen er fast tilknyttet hoved­stillingen. Lønn fra bistillingen skal ses i sammenheng med lønn for hovedstillingen og summen av ­pensjongrunnlaget begrenses til 12 G (G = folketrygdens grunnbeløp. 1G er pr. 01.05.2010 kr. 75 641).

Hovedstilling i helseforetak – Kommunal landspensjonskasse (KLP)

Med virkning fra 01.01. 1977 ble ­tilsvarende ordning gjort gjeldende for medlemmer av KLP, og fra 01.05.1978 ble det inngått ny tariff­avtale hvor de daværende fylkes­kommunale sykehusene garanterte den pensjon som legens pensjonsgrunnlag ville gitt i Statens pensjonskasse. Det betyr at overordnede leger med hovedstilling i helseforetak/sykehus med tilknyttet ansettelse og bistilling ved universitet skal ha bistillingsgodtgjørelsen med som pensjons­givende inntekt (også i dette tilfellet samlet sett begrenset til 12 G).

Det kan imidlertid virke på de ­henvendelser vi har mottatt i Lege­foreningen som om denne ordningen er mindre kjent for våre medlemmer og for arbeidsgiver enn ordninger hvor hovedstillingen er innmeldt i Statens Pensjonskasse.

Finansiering

Fram til 2004 ble pensjon av bistillingsgodtgjørelse ivaretatt i en egen ordning i KLP. Denne ordningen opphørte som sådan pr. 01.07.2004, men opptjente rettigheter før 01.07.2004 blir stående i ordningen. For opptjening fra 01.07.2004 ivaretas pensjonsrettighetene gjennom driftspensjon, det vil si at pensjonen utbe­tales av KLP og finansieres løpende over bistillingsarbeidsgivers drift.

Som følge av ovennevnte bestemmelser skal KLP utbetale samlet pensjon for både hoved- og bistillingen, når hovedstillingen er innmeldt i KLP.

Søknad om pensjon

Helseforetaket må gjøre KLP oppmerksom på om legen har, eller har hatt, en bistilling ved universitetet som er tilknyttet hovedstillingen, dersom lønn i hovedstillingen er lavere enn 12 G (for tiden 907. 692) ved pensjon­eringstidspunktet. Meldingen må sendes samtidig som det søkes om pensjon for vedkommende og uavhengig av hvilken ­pensjonsytelse det søkes om. KLP må i den ­forbindelse få oppgitt både tidsperiode og lønn i bistillingen. KLP vil da sørge for at pensjon­en blir beregnet ut fra samlet pensjonsgrunnlag, maksimert til 12 G. Økning av pensjon som følge av bistillingen vil bli belastet biarbeidsgiver.

Ettersom biarbeidsgiver er forpliktet til å dekke pensjonsutgiftene til ovennevnte bistillinger, har KLP utarbeidet en egen avtale til universitetene om dette.

Som ansatt må du være særlig oppmerksom på følgende:

  • At din arbeidsgiver i hovedstil­lingen til enhver tid også har registert at du har en tilknyttet bistilling og at den kombinerte stillingen dermed samlet sett utgjør 100% stilling. Dette har betydning for at du skal kunne oppnå minimum 30 år i 100% stilling som er ett av ­kriteriene for full pensjon.
  • I tillegg kommer betydningen av inntekten fra bistillingen for ­pensjonsgrunnlaget, dersom ­inntekten i hovedstillingen på pensjoneringstidspunktet er lavere enn 12 G.