Nytt sykehus i Østfold

I Østfold bygger vi nytt sykehus. Hva ved dette kan være av generell interesse? Da jeg sa meg villig til å ”drodle” litt rundt dette, tenke jeg at det skulle være lett å trekke fram noe som kunne være av allmenn interesse for lesere av «Overlegen». Jeg er ikke helt sikker lenger.

Av Jon Lunde, Overlege, Foretakstillitsvalgt Sykehuset Østfold
Foto: Arkitektgruppen Nytt Østfoldsykehus/COWI

Forhistorien til nytt sykehus i Østfold er lang. Noen vil trekke fram at tomta på Kalnes ble kjøpt allerede i 1864 til sykehus- og skoledrift av Smaalenenes Amt.

Prosessen startet imidlertid på 1980 tallet da sykehusene i Østfold (Askim, Moss, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad) begynte å samle funksjoner og via ulike modeller endte opp som ett sykehus, Sykehuset Østfold. Somatikken var ferdig samlet i 1998 og i 2003 ble psykisk helsevern samorganisert til ett sykehus. Vi var samorganisert, men langt fra samlokalisert.

Bygningene var gamle; de eldste fra 1950-60 årene. Til tross for gjentatte ombygginger og utbedringer hadde Østfold en uhensiktsmessig bygningsmasse for en samordnet (og sentralisert) sykehusdrift.

Beslutningen om å bygge et nytt sykehus i Østfold ble tatt av fylkestinget i Østfold i mai 1999. Det ble besluttet en modell som innebar at ett nytt sykehus skulle erstatte de seks sykehusene som den gang var i Østfold. Sykehuset skulle plasseres på Kalnes litt nord for Sarpsborg. Arbeidet med hovedfunksjonsprogram for det nye sykehuset ble påbegynt høsten 2000. Dette ble godkjent av Østfold fylkesting i mars 2001 og deretter i Helseregion Øst i mai 2001. Det ble iverksatt en begrenset designkonkurranse sommeren 2001, og vinner ble kåret våren 2002 (”Lyse utsikter”).

Stopp: Så langt, så bra og mange hadde tro på at vi nå ville få ett nytt sykehus i Østfold, men så sa det stopp! Som kjent ble det ny eierstruktur. 1. januar 2002 skiftet sykehuset eier fra fylkeskommunen til staten.Etter en pause starter arbeidet med prosjektet opp igjen i 2005. Det ble gjennomført en idéfase­utredning og på det grunnlaget ble konseptfasen startet i 2006 i regi av Helse Øst RHF og fullført sommeren 2007.Styret i Sykehuset Østfold tok i juni 2007 redgjørelsen vedrørende konseptfasen til orientering. Styret sluttet seg også til utredningens anbefaling om at Nytt Østfoldsykehus burde bygges som et helhetlig konsept, dvs. man håpet fortsatt på å kunne samle alt på Kalnes. Fagmiljøene gikk helt og fullt inn for dette og så på det som svært uheldig hvis man skulle utvikle et framtidig sykehus med drift både i Moss og på Kalnes.

Delt løsning: I løpet av 2008 ble konseptrapporten revidert og i desember vedtok HSØ en delt løsning der en­heten i Moss skulle opprettholdes og oppgraderes. I tillegg skulle det bygges et nybygg på Kalnes. Vi hadde endt opp med en delt løsning. En løsrevet setning fra vedtaket – ”Det må være et fortsatt fokus på mulige kostnads­reduksjoner” – illustrerer kanskje hvor fokus var?

Våren 2009 ble det gjennomført en kvalitetssikring av konseptet, og konseptrapporten ble behandlet på nytt i møte 17.06.09. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente konsept­rapporten i dette møtet og la den til grunn for utarbeiding av forprosjekt.

Forprosjektet for nytt Østfoldsykehus ble godkjent av Styret i Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010.

Første spadetak ble tatt 5. september 2011 og vi var i gang med bygging av nytt sykehus i Østfold.

Hvorfor så mye historie?

Det er nå mer enn ti år siden det ble besluttet å bygge nytt sykehus. Dette har vært ti år med store organisasjonsendringer og det er vanskelig å skille de endringene som kom som en følge av et behov for omorganiseringer av drift fra de som lå i utviklingen mot nytt sykehusbygg. Kanskje er dette en illustrasjon av at ”nytt sykehus” bare er et nytt bygg og at organiseringen av driften er den egentlige sykehusutvikling. Hvis man skal dvele litt ved de temaene som har dannet bakgrunnen for de beslutninger som har blitt tatt, kan man se på flere forhold.

Befolkningens framtidige behov

Ulike framskrivninger av demografiske forhold ble lagt til grunn. Valgte man en optimistisk variant eller var det realisme i valgene? Mange var usikre?

Fra de første planene lå det en forventning om at det ville være behov for færre senger på grunn av endringer som dreide behandlingtilbudet fra seng til dagbehandling til poliklinikk. Dette er en utvikling vi har sett og antallet senger er betydelig redusert i forhold til de første planene fra år­tusenskiftet.

Hva med sammenhandlingsreformen? Den ble av naturlige grunner aldri lagt til grunn ved den tidlige planleggingen av sykehuset, men ­begrepet ”utskrivningsklare pasienter” ble brukt.

Mange vil fortsatt føle at de går inn det nye sykehuset med noe usikkerhet om framtidig kapasitet, ikke bare på senger, men også kapasitet knyttet til teknisk areal, så som operasjon, intensiv og billeddiagnostikk.

Rammer satt av økonomi

Fra første stund lå de økonomiske rammene der. Jeg har mange ganger lurt på om det at de ble lagt så stramt fra starten av, må sees på med bakgrunn i de prosjekter som da til dels var i gang og dels gjennomført, så som Rikshospitalet, AHUS og St.Olav? – Usikkerhet om opptaksområder og en generell usikker utvikling i det som da var blitt Helse Sør-Øst?

Opprettholdelsen av Moss kan kun sees på som økonomisk betinget. Tid­ligere innstillinger, vurdering av driftskostnader og det faktum at grunn­planen for sykehuset på Kalnes allerede nå er tilrettelagt for utvidelse, tilsier at det ikke var faglige og driftsmessige forhold som begrunnet valget om å fortsatt utvikle sykehuset på flere lokasjoner.

Økonomiske begrensninger er en vesentlig grunn til at vi ikke kan ta i bruk de IKT verktøy som ”alle” ser at ville være hensiktsmessige for en ­moderne sykehusdrift.

Økonomiske begrensninger er en vesentlig grunn til at man ”vrir” på planer for teknisk utstyr, areal osv.

Økonomiske rammer er nødvendige og de skal holdes, men vi kan i ettertid kanskje spørre oss hvordan de framkom og ble akkurat det de ble. Jeg skulle nok ønsket at vi i oftere hadde krevd en tydeligere i konsekvensbeskrivelse når de valg vi gjorde primært var styrt av økonomiske forhold.

Når rammene er gitt framtrer også rollene ulikt. Noen går inn i jobben gitt de rammene som ligger der, andre fortsetter i driften med et skjevt blikk til utviklingen. Dette er en stor ut­fordring for ledere – og tillitsvalgte – glede oss over mulighetene samtidig som vi ser og aksepterer begrensninge­ne.

Arbeidsmiljø

Vi har akkurat fått vite at Arbeidstil­synet har godkjent prosjektet uten anmerkninger. Det er gledelig og viser at det er gjort en god jobb.

Et gjennomgående tema har imidlertid vært arbeidsforhold; det være seg arbeidsstasjoner på postene, møterom, tradisjonelle ”kontorplasser”, etc.. Jeg tror vi har lært noe og at det bl.a. blir flere og mer skjermede arbeidsstasjoner tilknyttet sengearealene enn vi har sett i andre prosjekter.

Det er umulig å unngå å omtale endringene i legenes kontorforhold. Vi får som i de senere prosjekter begrensede kontorlandskap og få enkeltplasser. Jeg har snakket med ganske mange og fått mange innspill. De fleste er negative og påpeker behovet for en skjermet arbeidsplass for deler av det arbeidet som skal gjøres. Andre opplever det å sitte i kontorfelleskap som positivt, – men det begrunnes nesten alltid ut fra en sosial vinkling – det er hyggelig!

Behovet for faglig konsentrasjon er lite ivaretatt i strukturen. Det er faglig kunnskap som er det viktigste syke­huset kan levere og spørsmålet er om den skal erverves innenfor i bygget eller utenfor? Jeg er ikke sikker på at disse arbeidsforholdene vil skape trivsel og stimulere faglig utvikling.

Utfordringer fram mot innflytting

Bygget er godt i gang. Jeg tror det blir pent og med mange gode løsninger. Vi har lært en del av tidligere prosjekter og viljen til å planlegge og å ha en aktiv organisasjonsutvikling fram mot innflytting er godt forankret. Tilliten til at teknologien skal revolusjonere vår hverdag har vi nok også et avballansert forhold til. Rørpost og AGV er jo ikke akkurat teknologiske nyvinninger. Utviklingen av Moss til en stor enhet med elektiv drift, samtidig som den akutte virksomheten samles på Kalnes er utfordrende, bl.a med hensyn til behov for døgnbasert aktivitet i Moss og derav vaktordninger.

Det vil bli mye jobb de nærmeste årene og det vil være en utfordring å utvikle og lære mot innflytting i nytt sykehus, samtidig med at løpende drift skal holdes vedlike her vi er nå.

Viljen til å jobbe annerledes tror jeg er stor, den må bare ledes så vi ikke bare endrer oss etter eget hode, men i en plan med regi.

Tiden går fort, men jeg tror vi skal være ganske klare når vi flytter inn og jeg tror vi har mye å glede oss til, men hvordan det egentlig blir vet vi nok ikke før vi har passert 2016 og vel så det! •

Foto: Arkitektgruppen Nytt Østfoldsykehus/COWI
Foto: Arkitektgruppen Nytt Østfoldsykehus/COWI