JUS FOR LEGER:

Arbeidsrettens avgjørelse i sak om hjelpeplaner ved OUS

– alvorlig for tilliten mellom partene

Legeforeningen møtte Spekter og Oslo universitetssykehus(OUS) i Arbeidsretten 11.-14. mars. Den 22. april 2013 falt dom i saken vedrørende arbeidsgivers bruk av hjelpeplaner for somrene 2011 og 2012 ved en konkret avdeling ved Oslo Universitetssykehus.

Innlegg av Avdeling for Jus og arbeidsliv, Den norske legeforening

Legeforeningen anførte prinsipalt at arbeidsgiver ikke har anledning til å innføre midlertidige tjenesteplaner om sommeren uten at det er avtalt med tillitsvalgte i B-delen eller i det enkelte tilfellet. I B-delen for OUS var det ikke hjemmel for hjelpeplan.

Subsidiært anførte Legeforeningen at B-delens bestemmelser om fremgangsmåten for inngåelse av tjenesteplaner ikke var fulgt, og at tjeneste­planene dermed var tariffstridige. Saken reiste i denne forbindelse en rekke spørsmål om tolkningen av ­arbeidstidsbestemmelsene i overenskomstens del A2.

Legeforeningen vant ikke frem. ­Begrunnelsen for Arbeidsrettens standpunkt er først og fremst hensynet til styringsretten; at arbeidsgiver må kunne styre virksomheten om sommeren og ved etablering av tjenesteplaner.

Legeforeningen mener at en så vid adgang til å endre tjenesteplaner som ledelsen ved OUS legger til grunn ikke bygger på en enighet mellom partene og at dommen skaper utfordringer i partsforholdet både med hensyn til tillit til avtaler og hvordan avtaler kan inngås i fremtiden. Legeforeningen har lagt til grunn forutsetninger om lojalitet til avtaleregulering og begrensning av styringsretten ved om­fattende unntak fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Avtaler utvikles i en gjen­sidig tillit mellom partene, og med denne dommen og arbeidsgivers ­håndtering av saken har tillitsforholdet både lokalt og sentralt fått en alvorlig brist. Ansvaret for tillitsbristen ligger hos arbeidsgiver.

Arbeidsrettens dom kan få overslagseffekt til andre helseforetak, da det nå er klargjort at bruk av midlertidige tjenesteplaner for eksempel om sommeren ikke krever hjemmel i B-del. Legeforeningen vil arbeide med å ut­arbeide en strategi for å unngå at lokale avtaler blir benyttet på samme måte. Det er fortsatt begrensninger i ­arbeidsgivers adgang til å innføre ­tjenesteplaner.

Hvilke begrensninger gjelder i arbeidsgivers styringsrett ved etablering av tjenesteplaner?

Legeforeningen legger til grunn at det ved tjenesteplaner, også ved midlertidige tjenesteplaner, gjelder noen begrensninger med tanke på arbeidsgivers adgang.

  1. B-delene kan ha bestemmelser om bruk av hjelpeplaner / midlertidige planer som begrenser hvilke tilfeller arbeidsgiver har adgang til å ta slike planer i bruk.
  2. I mangel av bestemmelser i B-delene må tjenesteplaner varsles med de alminnelige endrings- eller oppsigelsesfrister. Ved inngåelse av midlertidige tjenesteplan gjelder varslingen både ved inngåelsen og ved opphøret av denne.
  3. Endring av tjenesteplan kan bare varsles der hvor Utvidet tjeneste/arbeidstid (UTA) er den samme som i opprinnelig tjenesteplan, dvs samme timetallet i tjenesteplan.
  4. Ler som i slike situasjoner ikke ønsker å arbeide UTA i den nye tjeneste­planen må si opp UTA med den frist som følger av B-delen. Arbeidsgiver må da tilby en 38 timers tjenesteplan for de legene som ønsker det.
  5. Dersom arbeidsgiver ønsker et annet timetall i tjenesteplanen enn til vanlig, må arbeidsgiver si opp tjenesteplanen og få aksept av den enkelte lege for UTA i ny tjenesteplan.
  6. Tjenesteplaner må ha 20 timers dagtid i tidsrommet 07-17. Dette gjelder også midlertidige tjenesteplaner.
  7. Tjenesteplanen må oppfylle vernebestemmelsene. Unntak fra vernebestemmelsene kan bare gjøres etter avtale med foretakstillitsvalgt. •