Landsrådsrepresentant i Norsk overlegeforening (Of), hva innebærer det?

Of er en yrkesavdeling i Legeforeningen. Lovmessig styres Of av Lover For Den norske legeforening. Innenfor disse har Of sine egne vedtekter. Landsrådet foretar valg av leder og styre, vedtar budsjett og godkjenner regnskap. Prinsipp- og arbeidsprogrammet (PAP) er der politikken for Of for de neste 2 årene vedtas.

Av Odd Grenager,
ass FTV Akershus Universitetssykehus
og nestleder Of

Som yrkesforening er vårt øverste organ årsmøtet/landsrådet. Landsrådet innkalles av styret. Landsrådet vedtar Ofs vedtekter, tar stilling til styrets årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag og andre saker som er innkommet fra medlemmer eller styret. Det fastsetter også honorar til Ofs leder/styremedlemmer og foretar valg etter Ofs vedtekter, herunder valg av styre og Ofs egen valgkomité, samt representanter til Legeforeningens landsstyre (se lovene §3-3).

Landsrådets plikt til å velge Ofs geografiske representanter til Legeforen­ingens landsstyre fremgår også av lovenes § 3-5-4.

Hvordan bli landsrådsrepresentant?

Lokale Of-utvalg skal velge landsrådsrepresentanter i år med ulike tall. Valget bør være gjort innen 15. juni. Valgkrets er lokalforeningenes geografiske områder. Landsrådsrepresentantene velges blant Ofs tillitsvalgte. Hvis slikt valg ikke har funnet sted har styret adgang til å oppnevne representant(er) for neste valgperiode. (Ofs vedtekter §16.)

Hvilke plikter og rettigheter har jeg som Ofs landsrådsrepresentant?

Alle landsrådsrepresentanter har forslagsrett og stemmeplikt på landsrådsmøtet. For at landsrådet skal være beslutningsdyktig må minst 2/3 av landsrådet være tilstede. Som landsrådsrepresentant kan du kreve ekstraordinært landsrådsmøte hvis du får med deg minst 1/3 av landsrådsrepresentantene på det. En landsrådsrepresentant i avgående landsråd har også ansvar for at lokalt Of-utvalg etableres.

Hva foregår på landsrådsmøtet?

Foruten valg og vanlige årsmøtesaker skal landsrådet i valgår (som i år) god­kjenne forslag til prinsipp- og arbeidsprogram for de kommende to år. Dette blir forpliktende for styrets arbeid og her kan du være med på å legge premissene for hva Of skal legge mest vekt på og arbeide med i kommende valg/arbeidsperiode.

Øvrige møter Alle landsrådsrepresentanter inviteres til å delta på Ofs årlige tariff-kurs, til å delta på Ofs kurs i ledelse og aktuell helsepolitikk (Vårkurset), samt å delta som på Dnlfs landsstyremøte hvert år. Dog uten stemmerett i landsstyret for de som ikke er valgte delegater til dette forum. Of dekker reise- og oppholdsutgifter for landsrådets medlemmer til alle disse arrangementene. Landsrådet vil også bli innkalt etter behov utover disse møtene, men det er i helt særskilte tilfeller.