Totallønn

Innlegg av Lene Brandt Knutsen, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen.

Relevante sentrale bestemmelser

Av Overenskomsten del A2 § 5.1 fjerde ledd følger det at «Partene lokalt kan avtale totallønnsmodeller der dette anses hensiktsmessig. Dersom det ikke oppnås enighet lokalt om slike lønns­modeller, legges overenskomstens ­bestemmelser til grunn.»

Se også protokollen til A2 fra hovedoppgjøret 2012 punkt III siste avsnitt om «Lokale forhandlinger» hvor det fremkommer at alle som er omfattet av lokale forhandlinger skal være sikret en lønnsregulering, herunder leger med totallønnsavtale. Dette er en før­ing som de sentrale partene gir lokale parter i det enkelte oppgjør.

Hvem kan inngå avtale om totallønn?

Det vises til Overenskomsten del A2 § 5.1 fjerde ledd, hvor det fremgår at «Partene lokalt» kan avtale totallønnsmodeller. Med partene lokalt menes Legeforeningens foretakstillitsvalgte, på vegne av de aktuelle leger, på den ene siden og arbeidsgivers lokale representanter ved helseforetaket på den andre siden. Det kreves således at modellen for totallønn er inngått av partene lokalt. Det vil deretter være den enkelte lege som i sin arbeids­kontrakt eventuelt blir enig med ­arbeidsgiver om en totallønnsavtale.

Innhold i totallønnsavtalen

Det er ingen konkrete sentrale reguler­inger med hensyn til hvordan totallønnsavtaler skal eller kan utformes. Partene står i utgangspunktet svært fritt til å inngå de avtaler de finner hensikts­messig. Det gjelder likevel visse føringer.

Totallønnsmodeller for leger må relateres til minimumsbestemmelsene i Overenskomsten del A2. Dette medfører at lønnsnivået i en totallønnsavtale ikke kan være lavere enn det som til enhver tid følger av A2 § 5.4. Man må imidlertid også ha i minne at et av formålene med totallønnsavtaler er at man ikke skal se de enkelte lønnskomponentene isolert, men heller se på det totale lønnsnivået. Man må også ta i betraktning eventuelle andre goder som følger av avtalen, herunder rett til avspaseringsdager og lign­ende. Tariffavtalene forutsetter imidlertid at ingen leger skal ha et lønnsnivå som ligger under minimumsbestemmelsene i overenskomsten del A2.

Totallønn og arbeidstid – utgangspunkt

En totallønnsavtale er en lønnsavtale, og regulerer som utgangspunkt ikke arbeidstid. En totallønnsavtale med­fører således som hovedregel at det er gjort unntak fra lønnsbestemmelsene i A2 og B-del (§ 5.3 – § 5.11). Dette med­fører at de alminnelige bestemmelser om arbeidstid og overtid i lov- og avtaleverk gjelder fullt ut. En lege med totallønnsavtale er dermed vernet av arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid og av A2s vernebestemmelser. Totallønnsavtalene regulerer kun hvordan den arbeidede tiden skal godtgjøres. Ved enkelte helseforetak har man praktisert totallønnsmodeller der legene også anses unntatt fra arbeidstidsregl­ene i arbeidsmiljøloven og Overenskomsten. Vi gjør oppmerksom på at vilkåret for å unntas fullstendig fra arbeidstidsreglene er at man enten innehar en «særlig uavhengig stilling» eller er leder, jfr. arbeidsmiljøloven § 10-13 annet og første ledd. Dersom man som tillitsvalgt vurderer å avtale totallønnsmodeller der det gjøres unntak fra arbeidstidsreglene, bør dette drøftes med Avdeling for Jus og arbeidsliv.

Forholdet til Overenskomstene

Legeforeningen er kjent med at man enkelte steder lokalt har kommet til enighet om at leger med totallønnsavtale ikke omfattes av Overenskomstens bestemmelser. Det er i A2 § 1.4 åpnet for at det som en del av B-dels forhandlingene skal avklares lokalt hvem Overenskomsten skal gjelde for. Bestemmelsen er i utgangspunktet tenkt å gi rom for unntak for ledere.

Det er vanskelig å si generelt hva konsekvensene av eventuelle unntak fra Overenskomsten vil innebære i det enkelte tilfelle. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak. Totallønnsmodeller har flere steder skapt utfordr­inger, blant annet fordi Legeforeningen sentralt og Avdeling for jus og arbeidsliv som oftest ikke har bidratt til å utforme avtalene. Det er derfor tidvis problematisk å avgjøre hva disse avtalene innebærer. Det er svært viktig at de tillitsvalgte sikrer legenes rettigheter til andre goder i Overenskomsten, og ­derfor ikke aksept­erer at de unntas fra Overenskomsten i sin helhet. Det bør i forbind­else med utarbeidelse av ­modeller for totallønn innhentes vurder­ing fra Avdeling Jus og arbeidsliv.

Totallønnsavtaler og lønnsutvikling

Det har vært en utfordring å sikre leger med totallønnsavtale lønnsutvikling. Dette har vært forsøkt sikret av Legeforeningen sentralt, jfr. protokollen til A2 punkt III siste avsnitt, men bør også vurderes lokalt. Det er også et poeng at totallønnsmodellen bør bygges opp på en slik måte at legene kan konvertere lønnen til den alminnelige A2-lønnsmodellen dersom det er ønskelig. •