LANDSSTYRESAK:

Ny spesialitetsstruktur

Kardiologene– vi må komme i takt med fagutviklingen

Uenighet blant indremedisinerene

Både Legeforeningen og Helsedirektoratet har det siste året arbeidet med en gjennomgang av legenes spesialiststruktur. Mange av elementene i de diskusjoner som har foregått er lett gjenkjennbare i begge utredningsløp, likeså er mange av konklusjonene omforente. Det er enighet om å endre spesialitetsstrukturen for de kirurgiske fagområdene slik at grenspesialitetene opphører og går over til å bli hovedspesialiteter. For de indremedisinske fagområdene er det i hovedsak enighet om at også de indremedisinske fagområdene er på vei mot opphør av grenspesialitetene med omgjøring til hovedspesialiteter. Det er imidlertid uenighet om tempoet. 

Av Stein Samstad,
overlege, dr.med. St. Olavs Hospital

Helsedirektoratet har i sin oppsummering så langt gitt til kjenne at de vil tilråde en endring fra grenspesialiteter til hovedspesialiteter også for de indremedisinske fagområdene på samme vis som for de kirurgiske fagområdene og i tillegg opprette en ny hovedspesialitet i indremedisin.

Den indremedisinske prosjektgruppen i regi av Legeforeningen foreslår videre utredning, men med dissens fra Norsk Cardiologisk Selskap som ønsker å opprette egen hovedspesialitet for sitt fagområde, alternativt at alle grenspesialiteter omdannes til hovedspesialiteter uten flere utredninger. Dette synet har etter hvert oppnådd en viss støtte i andre indremedisinske fagmedisinske miljøer.

Både de kirurgiske og de indremedisinske fagmiljøene er omforente om å innføre faglige kompetanseplattformer for grupper av fag omtrent slik de er bestemt innført i den svenske spesialitetsstrukturen fra 1.1.14.

Hvorfor er kardiologene mer utålmodige enn sine kolleger i de øvrige medisinske fagområdene? Den viktigste årsaken er nok at kardiologi, på linje med de kirurgiske fagområdene, er blitt svært teknologisk basert. Intervensjonskardiologi med kateterbasert behandling av akutte hjerteinfarkter og kransåresykdom, avansert pacemakerbehandling av arytmier og med resynkroniserende behandling av hjertesvikt, implanterte hjertestartere og etter hvert også økende grad av perkutane teknikker for klaffekirurgi er områder der den teknologiske utviklingen går fort og i betydelig grad påvirker pasientbehandlingen. Også den billeddiagnostiske utviklingen med økt krav til kunnskap og teknisk ferdighet er i rask utvikling. Dette resulterer i et økende tilbud av diagnostiske metoder til flere pasientgrupper. Utviklingen har medført at de kardiologer som arbeider innenfor slike spissområder, har et betydelig utdanningsløp etter fullført spesialistutdanning før de er selvstendige operatører innenfor sine spesialfelt.

En sterk tilleggsfaktor er behovet for å være i takt med internasjonale fagmiljøer i utdanningsstruktur og tidsløp. Behovet for en mer effektiv og strukturert grunnutdanning i spesialiteten er påtrengende, fingerferdigheten og evnen til å innøve og utvikle tekniske ferdigheter er ikke økende med økende alder. Også muligheten til internasjonal utveksling er lettere når aldersfor­skjeller mellom utdanningskandidater minker. I dag er norske kandidater for gamle for mange europeiske utvekslingsprogrammer.

Ikke alle de nær 400 kardiologer i Norge skal være kvistspesialister. Generelle kardiologer på sengeavdelinger, poliklinikker og i selvstendig praksis vil ha nytte av ny spesialitetsstruktur der mer tid av spesialistutdanningen kan benyttes innenfor hovedspesialiteten. Særlig gjelder dette opplæringen i ekkokardiografi som er det viktigste hjelpemiddel i generell kardiologi. I tillegg vil strukturert bruk av tid gi bedre innblikk i de øvrige teknologitunge delene av faget. Dette vil være et nødvendig element i grunnutdanningen for senere å kunne holde seg faglig oppdatert i forhold til de metoder som kan tilbys pasientene. Pasientenes forventning om å møte en oppdatert og beslutningskompetent spesialist i kardiologi når de er henvist til spesialisthelsetjenesten for sine hjerteproblemer må tillegges vekt. I tillegg vil bredden i faget og det høye antall pasienter i fagområdet tale for egen hovedspesialitet i kardiologi. •