Helsetjenesteaksjonen – hvordan går det?

Helsetjenesteaksjonen (HTA) ble stiftet våren 2013 av ti leger (sju sykehusleger og tre fastleger) som oppfølging av kronikken Ta faget tilbake, som ble publisert i Tidsskriftet 19. mars 2013 (1) og umiddelbart ga stor medieoppmerksomhet.

Av Torgeir Bruun Wyller professor/overlege,
Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Vi fikk raskt tilslutning fra andre helseprofesjonsgrupper, og etablerte oss i fjor vår som en aksjonsgruppe med 24 medlemmer, flest leger og sykepleiere. Våren og sommeren 2013 hadde vi en rekke medieutspill og kontakt med politikere fra alle partier, og i september arrangerte vi en meget vellykket punktdemonstrasjon foran Stortinget. I den forbindelse ble «paroleversjonen» av aksjonens budskap formulert:

 • Helse og omsorg er ikke industri! Vi vil ha menneskeligheten tilbake. Industriens driftsmodeller passer ikke for helse, omsorg og pleie
 • Plass til alle! Vi krever flere behandlingsplasser i sykehus, sykehjem, psykiatrien og rehabiliteringen slik at retten til helsehjelp blir reell
 • Helse og omsorg er et nasjonalt ansvar! Vi krever at helsemyndig­hetene tar helhetlig ansvar for helse – og omsorgstjenestene og at Stortinget bevilger tilstrekkelige midler. Slutt å skyve problemene over på kommunene og helsefore­takene
 • La fagfolkene få gjøre jobben sin! Fagfolkene trenger tid med pasientene, og sier nei til dyrt og meningsløst byråkrati

I vinter publiserte vi en ny kronikk, denne gang i Sykepleien, der vi særlig argumenterte mot troen på at færre senger betyr høyere effektivitet (2).

I løpet av dette første året har vi lært to ting. For det første at det vi står for og har formulert vekker tydelig gjenkjennelse og tilslutning i brede lag i helsetjenesten. For det andre at de utviklingstrekkene vi er skeptiske til er meget sterkt rotfestet i det politiske miljøet og forvaltningen, slik at det vil ta tid å oppnå endring. Derfor må vi belage oss på å være aktive lenge, og aksjonen må organiseres deretter. Vinteren og våren 2014 har vært brukt til å planlegge dette, derfor har HTA ikke vært like synlig på den offentlige arenaen de siste månedene.

Vi har nå omgjort HTA til en medlemsorganisasjon, både fordi det gir oss en bedre dokumentasjon på støtten vi har og fordi den jobben vi må gjøre krever litt økonomi, i det minste til en sekretær som skal ta seg av alle de praktiske oppgavene som i dag tar for mye tid ved siden av fulle jobber. Vi har etablert et styre, som skal virke frem til det første ordinære årsmøtet i februar/mars 2015. Styret består nå av:

 • Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, Oslo, leder
 • Kine Bentzen, sykepleier, Haukeland sykehus
 • Christel Brurås-Leine, sykepleier i sykehjem, Oslo
 • Sven Erik Gisvold, professor i anestesiologi, Trondheim
 • Marit Halvorsen, professor i helserett, Oslo
 • Heidi Haukelien, sykepleier og sosialantropolog, Telemarksforskning, Bø
 • Arnulf Heimdal, fastlege, Oslo

Vi har utarbeidet et prinsipprogram som er tilgjengelig på nettet, og som utdyper hvilke prinsipper vi arbeider for (3). Som de første skrittene på en slik vei vil styret frem til første ordinære årsmøte prioritere følgende gjøremål:

 • Arrangere minst én stor offentlig markering
 • Videreutvikle politiske kontakter i alle stortingspartiene
 • Være synlige i massemedier og sosiale medier
 • Igangsette utredning av alternativ styringsideologi
 • Bidra til ytringsfrihet i helse- og ­omsorgssektoren, bl.a. gjennom å hjelpe varslere
 • Bygge en effektiv og slagkraftig ­organisasjon.

Vi har videre redesignet nettstedet helsetjenesteaksjonen.no, der vi oppdaterer med saker fra media, og har ambisjoner om også å publisere tilsendte innlegg. Kronikker, innlegg, kommentarer og svar til denne siden kan sendes til post@helsetjenesteaksjonen.no.

Men viktigst av alt: Skal vi komme noen vei, trenger vi medlemmer. ­Kontingenten er 300 kroner per år for yrkesaktive og 150 kroner for ikke yrkesaktive. Man melder seg inn ved å sende en epost med navn, adresse, stilling og arbeidssted (det siste er frivillig) til post@helsetjenesteaksjonen.no.

Det viktigste hver og en kan gjøre for å støtte HTA er å melde seg inn selv og få sine venner og kolleger til også å gjøre det!

Litteratur

1. Wyller VB, Gisvold SE, Hagen E et al. Ta faget tilbake! Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 655-9.

2. Wyller TB, Engebretsen LS, Aakre M. Plass nok til alle! Sykepleien 27.2.2014. www.sykepleien.no/standpunkt/innspill/1479912/plass-nok-til-alle!

3. Helsetjenesteaksjonens prinsipprogram. http://helsetjenesteaksjonen.no/prinsipprogram