Diakonale sykehus,

«Den tredje sektor»

Innlegg av direktør på Diakonhjemmet Sykehus,
Anders Mohn Frafjord

INorge etablerer diakonissene sykehus og starter sykepleierutdanning allerede i 1868 ved Lovisenberg. Herfra kom diakonissene til Bergen. Fra 1918 driver Bergen Diakonissehjem klinikk og sykepleieskole. Mesteparten av pengene diakonissene tjente gikk til Bergen Diakonissehjem som i 1940 har ferdig nytt sykehus på Haraldsplass. Diakonhjemmet sykehus i Oslo ble opprettet i 1890, og hvor sykehuset vel så mye var et middel for å kunne utdanne diakoner som et sted for behandling av syke. Her var det mannlige diakoner som skulle utdannes, i motsetning til ved Lovisenberg hvor det var kvinnelige diakonisser som ble utdannet. DiakoNor er en sammenslutning av de diakonale sykehusene i Norge: ­Modum Bad, Borgestadklinikken, ­Haraldsplass Diakonale Sykehus, ­Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Sammenslutningens formål er å utvikle de diakonale sykehusene som attraktive og konstruktive samarbeidspartnere for offentlige myndigheter, og å bidra til å utvikle pasientrettede tjenester. Med vår betydelige markedsposisjon blant privatideelle leverandører av sykehustjenester føler vi et ansvar for å bidra til gode løsninger for privat-­offentlig samarbeid. Vårt utgangspunkt er et ønske om å bidra til god utnyttelse av knappe ressurser. I 2013 ble det brukt 14 milliarder kroner på private helsetjenester, 6 milliarder i Diakonorsykehusene. De private ideelle sykehusene står i dag for en vesentlig del av verdiskapingen og tjenestilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Private ideelle spiller en aktiv rolle i styrking av samarbeid og tjenestetilbud mellom spesialisthelsetjenesten og primær-helse­tjenesten. En NOU-rapport fra 1988 «Frivillige organisasjoner» beskriver de diakonale sykehusene som den tredje sektor.

«Den tredje sektor» representerer på mange måter en egenverdi i seg selv, og noe fundamentalt annet enn kommersielle, private storbedrifter som presser seg inn i helse- og sosialsektoren. Ideelt drevne institusjoner vil ofte ha høy troverdighet i befolkningen, noe en virksomhet der avkastning til eierne er det overordnede målet, lett vil kunne mangle. «Den tredje sektor » vil i realiteten ikke være en konkurrent til det offentlige, og er ikke en del av den tiltakende kommersialiseringa i samfunnet. Første sektor defineres som den kommersielle, styrt av kapitalen, andre sektor er det offentlige, styrt av politikere og byråkrater. Det nevnes også en fjerde sektor som er husholdningen og venner. En BI rapport fra 2007 (Jan Erik Grindheim) definerer de private ­ideelle organisasjoner i denne sammenhengen som ikke-statlige og ikke-profittsøkende organisasjoner og institusjoner som er dannet med et spesielt formål uavhengig av statlige myndigheter eller markedsøkonomiske betraktninger. De diakonale institusjonene føyer seg her inn i en lang tradisjon i norsk helse- og sosialpolitisk historie hvor det ofte har vært private ideelle organisasjoner som har satt i gang nye helse- og sosialpolitiske tiltak for svake og utstøtte grupper i samfunnet, mens staten har spilt en langt mer passiv og ofte negativ rolle (Grindheim 1986). •

Foto: Nicolas TourrencDiakonhjemmet Sykehus ©

Foto: Diakonhjemmet Sykehus ©