Redaktørens spalte:

Kjære kolleger

Arild Egge, red

Private aktører gjør seg etter hvert gjeldende som tilbydere i det man kan kalle et «helsemarked». Spørsmålet vil noen si, er i hvor stor grad disse bidrar til å dekke befolkningens behov for helsetjenester? Det er generelt ikke aktverdig å sko seg på andres ulykke – og i denne sammenhengen er det lett å antyde at det er de kommersielle interesser som styrer de private tjenestetilbudene. Man høster «low hanging fruits» eller til og med skaper man kunstige behov med sin industrielle effektivitet (plastisk kirurgi, ortopediske inngrep o.a.). Privat helseforsikring er på få år blitt ganske vanlig, betalt av arbeidsgiver eller egen lomme – litt oppsiktsvekkende i et land der helsetjenesten allerede er dekket fullt ut gjennom skatten. Myndighetene etablerer stadig nye pasientrettigheter, erklærer fritt sykehusvalg og gir pasientene rett til å ta med seg pengene og benytte de helsetilbud de finner andre steder i inn og utland, når et offentlig helsevesen ikke makter å innfri behandling innen fristen. Dette gir vind i seilene og en plattform for etablering av stadig flere private sykehus – disse får også i økende grad avtaler på nærmere definerte områder med det offentlige. Utviklingen vi har sett, vil fortsette – det er liten grunn til å tvile på det. På den annen side – det er det ­offentlige helsevesen som står for ­dekningen av befolkningens behov for helsehjelp! De private aktører utgjør bare om lag 2% av behandlingene. Det er det offentlige som står for et døgnkontinuerlig tilbud og at hele sykdomspanoramaet dekkes; de privates aktivitet er begrenset på «sykehusnivå» – på allmennlegesiden er ikke tilbudet forskjellig fra det offentlige. Det er det offentlige som står for utdanningen av nytt helsepersonell. Noen forhold er nevnt som smører utviklingen, men det er vel nokså åpenbart at dette markedet vokser fordi det offentlige strever med å ha kontroll med sine ventelister på flere områder? Dette er det de private klarer bedre, selvsagt delvis begrunnet i sin begrensede byrde. Men altså, – de har faktisk ingen nevneverdig kø, utredning er effektivt organisert og man legger stor vekt på å gjøre ­«kunden» tilfreds. Norsk helseatlas (Helse Nord, SKDE) kartlegger i en pilotutgave dagkirurgisk aktivitet for å se på hvorledes 12 utvalgte typer inngrep fordeler seg utover landet. Det er større variasjon i forekomst av noen inngrep enn det variasjonen i sykdomsforekomst skulle kunne forklare. Undersøkelsen omfatter både offentlig og privat virksomhet. Selvsagt er det flere grunner til variasjonen og ulik praksis mellom spesialister er viktig, – men kan tilstedeværelsen av private virksomheter forklare noe? Det foreligger en rapport med drøfting av alle de 12 inngrepene – man finner ikke grunnlag for å konkludere, men de påviste store variasjoner fremkaller et ønske om retningslinjer for en mer ens praksis og bedre koordinasjon mellom offentlig og privat. Rapporten er interessant lesning, link nedenfor. Sykdom i egen familie setter ens egen handlemåte «på prøve»; mistanke om alvorlig sykdom gjør at man prioriterer rask og ekspeditt utredning høyt. Jeg valgte selv «å gå privat» for diagnostikk i et tilfelle og opplevde at prosessen tok mindre enn en uke – diagnose var stillet og overføring til det offentlige gikk like fort. Rett og slett imponerende! Vi har senere fått svært god behandling av vårt eget sykehus. Man kan gjøre seg sine tanker omkring dette, men det vanskelig å se at dette ikke er et godt tilbud. Det er ­kanskje «inngangen» til det offentlige som er systemets svakhet – ventelistene for å komme til spesialist. Som pasient oppleves dette særlig urimelig når uroen for alvorlig sykdom har grepet en, og en effektiv utredning er man da villig til å betale noe for. Selvsagt er vi da inne på diskusjonen om sosiale forskjeller og jeg reagerte nok litt på at man også tok seg fullt betalt for den oppsummerende samtalen omkring kreftdiagnosen; der ville man kanskje krysset for «frikort» ved vår poliklinikk?

Se link:

http://www.helse-nord.no/skde/helseatlas/inngrep