LHL – sykehus av og for pasientene

LHL er en demokratisk medlemsorganisasjon som ivaretar interessene til hjerte- og lungesyke. LHL har 47 000 medlemmer. LHL eier LHL-klinikkene, som tilbyr spesialisthelsetjenester over hele landet: Feiring, Glittre, Bergen, Nærland, Røros, Skibotn og i Trondheim.

Av Are Helseth,
medisinsk sjef, dr. med.

Medlemmene og de 260 lokallag­ene er LHLs grunnfjell. I lokallagene samles mennesker med hjerte- og lungesykdommer og deres på­rør­- ende. Landsmøtet med valgte delegater er LHLs øverste myndighet. Lands­møtet vedtar strategier og beslutter i store saker, eksempelvis vedtaket i 2013 om å bygge nytt sykehus på ­Gardermoen. Landsmøtet velger et sentralstyre av tillitsvalgte som i det daglige er foren­ingens øverste organ. LHL-klinikkene er et ideelt sykehus og 100% eiet av LHL. Med LHLs vis­jonen «Et bedre liv» er sykehusets oppdrag å levere spesialisthelsetjen­ester av høyeste kvalitet og med en sær­- skilt årvåkenhet på pasientenes og de pårørendes behov og innspill. Sykehuset har ca. 500 ansatte. Den største, og kanskje beste kjente, delen av sykehuset er hjerteklinikken Feiring i ­Eidsvoll kommune. LHL-klinikkene Feiring tilbyr bl.a. angiografi, hjerte­screening, utblokking, bypass og ablasjonsbehandling og er et av landets største hjertesentre. Norsk hjerte­kirurgiregisters årsrapport for 2013 viser at det ble utført 529 koronar bypass-operasjoner ved LHL-klinikkene Feiring. Den totale hjertekirurgiske aktiviteten i landet er uendret de siste årene. Behandling av hjerteklaffefeil, særlig aortaklaffefeil, øker på grunn av økt bruk av mini-invasive behandlingsmetoder. Det en nedgang i koronar bypasskirurgi på landsbasis. Samtidig utføres det seks ganger flere kateter­intervensjoner (PCI) enn koronar bypass ved norske sykehus.

Loddsalg for tuberkulosesaken. Bil som førstegevinst mens det ennå var bilrasjonering i Norge. Foto: LHL

LHL ble stiftet i 1943 som Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon for å hjelpe tuberkulosesmittede inn i arbeidslivet. LHL bygde blant annet egen yrkesskole utenfor Bergen. På den tiden var tuberkulose en skambelagt sykdom. Utford­ringene var store, men LHL tok tak i dem for å endre samfunnet og skape bedre liv for enkeltmenneskene. Historien om LHL er historien om en organisasjon som tar risiko og trosser motstand når det er nødvendig. LHLs hjertesaker har ikke alltid fått støtte fra «the establishment» Helse-Norge. LHL foreslo på 1970-tallet å sende norske hjertepasienter til England som en respons på den store mangelen på operasjonskapasitet i Norge innen hjertesykdom. Forslaget møtte motstand fra helsemyndighetene, men «Hjertebroen» ble likevel gjennomført. Noen år senere tilbød LHL myndig­hetene å bygge en hjerteklinikk i ­Feiring. På tross av motbør stod Feiringklinikken klar i 1989, og har senere vært en avgjørende del av tilbudet til hjertesyke i Norge. Da staten ikke lenger ønsket å drive Glittre sanatorium i Hakadal, valgte LHL å overta i 1991. Bygningene ble pusset opp, og LHL har utviklet et moderne lungesykehus for diagnostikk, behandling og rehabilitering. Kols har blitt den nye folkesykdommen. Ca. 400 000 nordmenn har Kols, og hele 300 000 har Kols uten å være klar over det. LHL har de siste årene årene satt Kols-utfordringen på dagsorden. Da staten la ned det nasjonale Kols-rådet mot våre sterke råd, opprettet LHL et eget Kols-råd. Det er bred politisk enighet om at ideelle virksomheter skal ha en plass i norsk spesialisthelsetjeneste. LHL skal fortsatt bidra og være en pådriver for fornyelse av helse-Norge. Vi skal samle aktiviteter sentralt og flytter i 2018 inn i nytt sykehusbygg på Gardermoen. Det blir et nytt kapittel i historien om Sykehus – av og for pasientene. •

LHL-klinikken Glittre i Nittedal kommune. Foto: LHL
LHL-klinikken Feiring i Eidsvoll kommune. Foto: Christopher Olssøn