Nærsykehus ved pasientgrunnlag mindre enn 60 000 er tre skritt tilbake!

Helseministeren kunngjorde i sykehustalen for 2015 at «for å drive akuttkirurgi kreves et pasientgrunnlag på minst 60 til 80 000 innbyggere. Det betyr at minst halvparten av dagens norske sykehus har for lite pasientgrunnlag».

Av David Nystad, overlege Anestesiavdelingen UNN Narvik
og Hanne Frøyshov, overlege medisinsk avdeling UNN-Harstad

Høie begrunner sitt standpunkt med kvalitet, økonomi og problemer med rekruttering av fagfolk til lokalsykehusene. Helseministeren har ikke sagt at halvparten av sykehusene skal legges ned, men at mindre sykehus ikke skal drive med akuttkirurgi, kun dagkirurgi. Dette vil ha store negative konsekvenser for hele sykehustilbudet, og det er ikke vist at det vil gi et bedre tilbud til hoveddelen av pasienter i behov av akutt kirurgi heller. Nyere forskning tyder på at sammenslåinger av sykehus går negativt ut over både pasientbehandling og økonomi(1). Lederen av Helseministerens ekspertgruppe kan heller ikke begrunne tallene for minimum nedslagsfelt ut fra kjent kunnskap(2). Helseministeren bruker argumentet «øvelse gjør mester». Det tas for gitt at pasienter med akutte kirurgiske lidelser eller traumer vil profittere på å komme til et større sykehus, og at ­kirurgene på et større sykehus har mer øvelse. Vi som arbeider ved lokalsykehusene vet at alle kirurgene kurses og øver på traumehandtering, og at slik livreddende behandling ofte ikke kan vente på transport til større sykehus (og at slik transport ikke alltid er mulig). Vi vet også at antall operasjoner pr kirurg gjerne blir høyere på mindre sykehus. En annen side av sentraliseringsdebatten er den virkelige små-­volum kirurgien, tilstander som i dag behandles 5-10 av pr år ved hvert regionssykehus og som kanskje burde vært nasjonale funksjoner. Det er altså god grunn til å eksaminere hypotesen om et slikt pasientgrunn- lag og begrunnelsen for det. På samme måte som vi stiller høye krav til dokumentasjon for økt nytte ved innføring av nye metoder og medikamenter, bør vi også gjøre det ved endringer i organiseringen av helse­tjenesten. Dagens små og mellomstore lokal­sykehus har to store fordeler: Små­driftsfordeler og nærhet. Smådriftsfordeler har vist seg ­gjennom høy effektivitet og enklere sam­arbeid på tvers av avdelinger ved sykehuset. Det er også enklere å opprett­holde breddekompetansen når arbeidet på dagtid ikke er svært spesialisert og smalt.

Kortere avstander ved akutte hend­elser er en åpenbar fordel, i tillegg kommer lokalkunnskap i samarbeidet med kommunehelsetjenesten, nærhet til pårørende, lavere reiseutgifter og mindre belastning ved reise. Produksjonen av DRG pr ansatt er høy ved mange slike sykehus (3,4) og rekrutter­ingen kan være svært god (5,6). Samlet behov for helsepersonell øker dersom vi flytter aktiviteten bort fra de mest effektive enhetene og nettopp mangel på helsepersonell er en utfordring for fremtiden som er trukket spesielt frem. Pasientgrunnlaget er faktisk også stort. Av de i befolkningen som har størst behov for sykehustjenester bor flest nær et mindre lokalsykehus. ­Befolkningen er økende samtidig som andelen med store behov øker. Det vil si at flere av de små sykehusene kan vente seg en økning i sitt reelle pasientgrunnlag fremover. De fleste pasienter ferdigbehandles på lokal­sykehusnivå i dag og de mindre sykehusene skårer bra på de kvalitetsparametrene som myndighetene selv har satt opp (7).

Det bor folk i hele Norge, vi bør ha en kunnskapsbasert tilnærming for å gi alle et best mulig sykehustilbud.

Tett samarbeid mellom fagfelt om uavklarte pasienter med sammensatte lidelser er helt nødvendig, også i akuttfasen. Kirurg med akuttkompetanse gjør uvurderlig nytte også ved pasienter henvist med antatt indremedisinsk tilstand. Akuttkirurgien er en av bærebjelkene i lokalsykehuset. «Nærsykehus» er definert slik av en av ekspertgruppene (8) (som alle dessverre manglet lege i klinisk arbeid ved lokalsykehus): (Inter)kommunal legevakt, kommunale akutte døgnplasser, fødestue, områdegeriatriske senger, distriktpsykiatrisk senter (DPS) med tilbud også i rus- og avhengighetsmedisin, somatisk spesialistpoliklinikk (faste og/eller ambulerende spesialister), diagnostikk (radiologi og lab), akuttfunksjon i indremedisin og anestesi, dagkirurg­iske tilbud. Altså et distriktsmedisinsk senter med tillegg av spesialisthelsetjen­este-akutt-tilbud for noen pasientgrupper. Eventuelt skal en «mottaksmedisiner» håndtere alt dette på vakt uten kirurg med akutt-kompetanse tilgjengelig. Dette vil være et stort tilbakeskritt når det gjelder kvalitet. Kontrasten til argumentene om at øvelse gjør mester og at alle fag blir mer spesialisert er slående, og forskjellen fra et velfunger­ende lokalsykehus er enorm. Det på­ligger de som ønsker å omgjøre vel­fungerende lokalsykehus til nærsyke­- hus å vise at dette vil føre til et bedre tilbud til befolkningen. Pasienter i distriktene blør ikke ­saktere! (9) Når alt dette er sagt er det viktig å presisere at det naturligvis ikke er slik at alle sykehus nødvendigvis bør ligge der de ligger og bestå til evig tid. Lokalsykehuset trenger nok en viss størrelse og en viss bredde for å gi et godt tilbud, for å være effektivt og for å rekruttere leger, men svaret er ikke 60 eller 80 000 og ellers «nærsykehus». Konsekvensene for det samlede helsetilbudet må vurderes grundig. Ikke minst må argumentene for endringer være konsistente og kunnskapsbasert. Det kan være en like god løsning å styrke lokalsykehusene i stedet for å nedskalere tilbudet. Endring i spesialitetsstrukturen, veileder for akuttmottak og forslagene fra ekspertgruppen i nasjonal syke­husplan er i ferd med å bygge en ring av argumenter for en tenkt sykehusmodell som ikke er forankret i bred nok kunnskap eller i det norske verdi­grunnlaget. I dag har vi mange forskjellige sykehus med sine utford­ringer og sterke sider. Dette bør utnyttes for å gi oss flere svar på hvordan et godt og effektivt helsevesen kan se ut før vi omfavner en modell som er bygget på en argumentasjonsrekke med åpenbare hull. Vi håper mer fakta og en bred diskusjon gir ministeren et bedre beslutningsgrunnlag. •

Helikopter, et viktig supplement til ambulansetransport langs vei og fly, men kan ikke gjøre lokalsykehuset overflødig. Her på en godversdag.

  1. http://www.nrk.no/ytring/storre-sykehus- gagner-ikke-pasienten-1.12365683
  2. http://goo.gl/onVfwA
  3. Samdata
  4. Helse-Nord sammenligning mellom lokalsykehus
  5. Rekrutteringsgruppa Harstad
  6. Rekrutteringsgruppa Narvik
  7. Kvalitetsindikatorer, helsenorge.no
  8. Regjeringen.no, ekspertgruppene 9) Narvik-aksjonen, slagord