Samhandlingsreformen – hvordan går det?

BAKGRUNN OG FAKTA
Samhandlingsreformen er som alle er kjent med en koordinering- og retningsreform som Håkon Hansen lanserte i 2009 da han var helse og omsorgsminister. Man kan anta at bakgrunnen for reformen i hovedsak er kostnadsøkningen man har sett innenfor helse de siste årene. Denne utviklingen er ikke bærekraftig over tid om ikke befolkningen godtar et betydelig økt skattepress. De siste årene har dette frekventert i medier der visse økonomer hevder at skattenivået må bli så høyt som opp mot 65 % om utgiftene til helse skal kunne fortsette. Økningen de siste årene vises i tabellen hentet fra SSB:

Av Espen Storeheier, fastlege og spesialist i allmennmedisin. Fagansvarlig overlege ved Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter Leder for Norsk Forening for Allmennmedisins faglige KAD-utvalg.

Et annet faktum er at den eldre delen av befolkningen øker, se figur nedenfor fra Folkehelseinstituttet. En konsekvens av dette er at utgiftene til helse og omsorgstjenester til denne delen av befolkningen kommer til å øke. Jf. økningen av utgiftene til omsorg­tjenesten i kommunene, beskrevet i «Nøkkeltall fra helse- og omsorgs­sektoren 10.03.15 fra Helsedirekto­ratet». Vi blir eldre og de kroniske sykdommene som KOLS, diabetes type 2, lettere psykisk lidelse og helseskadelig fedme øker.

Det var derfor tverrpolitisk enighet da Samhandlingsreformen ble lansert for Stortinget i 2009. Målet med reformen var tredelt. Målet er å redusere antall akutte innleggelser ved norske sykehus. Flere pasienter skulle behandles nær der de bor og denne behandlingen skulle være like god eller bedre enn den disse pasientene ville fått ved sykehusene. Tanken var da å etablere avdelinger i kommunene som kunne behandle denne pasienten. De nye kommunale akutte døgnplassene / døgnoppholdene var skapt, heretter kalt KAD.

Det ble utviklet veiledere fra Helse- og omsorgsdirektoratet, der man fra første til andre utgave endret, fra helt avklart pasient til uavklart pasient med liten fare for akutt forverring. Dette etter innhenting av informasjon fra flere KAD enheter i landet som var i drift. I den første veilederen hadde man ganske klare diagnosegrupper, noe som ble utvidet i den påfølgende. Ved at man har åpnet for uavklarte pasienter ser man en klar forskyvning av ansvaret over til primærhelsetjen­esten. Man må kunne diagnostisere og behandle den pasientgruppen i primærhelsetjenesten. Likevel er Helse- og Omsorgsdepartementet klare på at kommunene bare plikter å ta i mot de pasientene de kan behandle. Altså ble det som H-dir. (Helsedirektoratet) ønsket; «de tusen blomsters eng».

Utviklingen av KAD

Mange steder i landet begynte man å planlegge disse avdelingene allerede i 2009 og noen avdelinger var i drift ut­- over i 2012. Insentivene for kommunene til å sette i gang med dette var økonomi. Finansieringen av disse enhetene kom etter modellen 50:50 fra H-dir. og fra budsjettet til Helseforetakene, i Østfold sitt tilfelle Sykehuset Østfold. Det er godt kjent at økonomiske intensiver får kommunene til å handle. Dette så man tydelig gjennom at kommunen måtte betale ca. 4000,-per pasient og døgn om man ikke kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Se grafen nedenfor som viser at antallet «overliggere» sank drastisk utover i 2012. Hvordan kommunene plutselig klarte å ta i mot så mange pasienter og fortsatt ha forsvarlig behandling er for mange en gåte. Det samme gjelder hvorfor så mange pasienter plutselig ble utskrivningsklare fra sykehusene. Grafen nedenfor viser tallene, hentet fra «nøkkeltall fra helse- og omsorgsektoren 10.03.15» utgitt av Helse­direktoratet. Det var dog visse kriterier som skulle være oppfylt før kommunen kunne få overført pengene til KADen sin. Overføringen var på ca. 1,6 mill. per seng og år. Det måtte være inngått samarbeidsavtaler mellom Helseforetakene og kommunene, og Helseforetakene måtte gå god for tilbudet som var opprettet. Enkelte steder i landet skapte dette stor debatt og uenighet. Det ble ikke et bedre samarbeids og samhandlings­ klima, men heller det motsatte. Noen steder nektet også Helseforetaket å betale ut dette tilskuddet.

Utviklingen i Østfold

Østfold var det første fylket i landet der alle kommunene etablerte slike KAD-avdelinger. Disse avdelingene ble opprettet med utgangspunkt i de bestående fem legevaktsdistriktene. Per i dag er legevakt og KAD sam­lokalisert på alle stedene. I figuren nedenfor betegnes KAD som LMS I Østfold byget man tidlig et nettverk mellom disse KAD avdelingene og Sykehuset Østfold (SØ). Det ble tidlig lagt vekt på en god og likeverdig samhandling mellom spesialisthelsetjen­esten og primærhelsetjenesten. Det ble tidlig tydelig at informasjonsflyten og kjennskapen til hverandre var meget viktig for å lykkes. Man opprettet derfor allerede i 2012 KAD utvalget. I dette utvalget var det en representant fra hver av de 5 KADene og tilsvarende mange representanter fra SØ. Det ble holdt og holdes møter ca. hver 4 til 6 uke. Mandatet fikk utvalget fra det overordnede samarbeidsorganet ADMS, administrativt samarbeidsutvalg. Dette er beskrevet som følger på SØ sine hjemme sider:

«Administrativt samarbeidsutvalg

Samarbeidsavtalen mellom kommunene og Sykehuset Østfold omfatter også et Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS). Utvalget har myndighet til å fatte bindende beslutninger på tvers av forvaltningsnivåene.»

ADMS er et konsensusutvalg og dog kan man ikke fatte beslutninger som får større økonomiske konsekvenser for noen av partene. Slike avgjørelser tas av partnerskapsmøtet som hodes en gang per år der ledelsen fra SØ og utvalgte ledere fra kommunene deltar. Deltagere i KAD utvalget var de første årene til stor del administratorer. Dette da temaene ofte var av organisatorisk art. Nå er dette derimot et klinisk utvalg der man diskuterer faglige ­problemstillinger og forvaltnings av retningslinje 4: (hentet fra SØ ­hjemmesider):

«Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

– Målet er å gi befolkningen et godt tilbud der de bor, og redusere antallet øyeblikkelig hjelp innleggelser. Flere innbyggere skal behandles i kommunehelsetjenesten, og hele eller større deler av pasientforløpet skal foregå i kommunene.»

Eksempel på arbeid ved KAD utvalget er at flere av avdelingene ved SØ nå har vært invitert til KAD utvalgsmøtene. Dette for å kunne si noe om hvilke pasientforløp som sikkert kan foregå delvis eller helt utenfor sykehus. For å sikre rett diagnostisering og forslag til rett behandling fra spesialisthelsetjen­esten har vi noe som heter diagnostisk sløyfe. Dette er en prosedyre som ­muliggjør innleggende ved SØ akuttmottak. Innleggende lege informerer både KAD og SØ om diagnostisk sløyfe pasient. Sykehuset prioriterer denne pasienten innenfor samme triage gruppe og avklarer pasienten. Ved tilstand som krever sykehusinnleggelse forblir pasienten på sykehus om ikke sendes pasienten til KAD med forslag til behandlingsplan helst innen 5 timer. I praksis vil det si at om legevaktslegen tror pasienten lider av en pneumoni og trenger iv ab og observasjon, men ikke kan utelukke LE, kan denne diagnosen verifiseres eller avkreftes ved SØ og pasienten blir behandlet på rett sted.

Resultater ved KAD i Østfold

Siden KAD enhetene i Østfold har alle har vært i drift i nå 4 år har man behandlet ganske mange. Dette gjør at man nå har begynt å få noe erfaring i drift av KAD og gode samarbeids­rutiner mellom SØ og disse enhetene. Se tabeller og figur for statistikk og diagnoser i fra 2014 til mars 2016.

Drift av KAD

Alle enhetene har egne leger knyttet til avdelingen, noen steder 24/7, andre på dagtid med evt. vaktordninger frem til 2200 og visitt noen timer i helgene. Beleggsprosent og anvendelse av KAD­ene gjenspeiles i dette. Det skal dog sies at samhandlingsformen ikke bare omhandler KAD, men også styrking av hjemmetjenesten, styrking av legevakt, kunnskapsøkning hos alle som arbeider i pleie- og omsorgstjenesten og økning av antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger i kommunene.

Noen betraktninger på hvordan vi har drevet og hvorfor vi føler at vi gjør noe nyttig for pasientene

Pasientene er i det store og hele meget fornøyde med den behandlingen og oppfølgingen de har fått ved avdelingene. De nevner ffa det at personalet og legene har tid til å prate og ta seg av hele mennesket. Det pågår et forsknings- prosjekt ved alle KADene i Østfold, der Ann-Chatrin Leonardarsen har samlet inn data fra pasienter vedrørende deres opplevelse av oppholdet på KADene sammenliknet med SØ. Resultatet er ikke ferdig ennå, men i grove trekk peker det mot at pasientene er mer fornøyde med oppholdet ved KADene enn ved SØ. Indre Østfold, med Askim, er det eneste stedet som faktisk har klart å vise en nedgang i kommunal medfin­ansiering, for målpasientene, så lenge den var gjeldende, dvs frem til 2015. Figuren nedenfor viser tall som ­kommuneoverlege Alf Johnsen har hentet frem for Askim kommune. SØ har likevel ikke sett en signifikant nedgang i antall innleggelser eller henvendelser ved akuttmottaket etter oppstart av KAD. Spørsmålet vil likevel være om antallet henvendelser hadde vært ennå høyere om ikke KADene hadde funnets eller om man bare har etablert et nytt tilbud for pasienter som likevel ville blitt behandlet i ­kommunene. Uavhengig av dette viser det seg at pasientene er fornøyde og vi har ingen indikatorer som skulle tilsi at de har fått uforsvarlig behandling.

Nasjonale og egne erfaringer

Det har gjennom de siste årene vært flere undersøkelser utført av Deloite, det har vært erfaringskonferanser i regi av KS og H-dir. og det er startet større prosjekter i regi av Forskningsrådet der EVASAM (Forskningsbasert evaluering av samhandlingsreformen) nok er det største. Alle disse har pekt på ulike sider ved opprettelsen av KAD som viser at det ikke har fungert, alt fra belgsprosent, økonomi, geografi, mangel på nærhet til pasienten, konkurranse til mindre lokalsykehus osv. Det gjenstår likevel det faktum at våre politikere og beslutningstakere har et ønske om å redusere akutte innleggelser i norske sykehus, og heller behandle de like godt eller bedre i nærheter av der de bor.

Det har også til tider vært hard kritikk fra personer innenfor ulike fagmiljøer i spesialisthelsetjenesten om hvordan kommunene ikke er stand til å kunne utrede, diagnostisere og behandle ­denne pasient gruppen godt nok, til tider også vært hevdet at det er uforsvarlig og farlig.

Likevel er det steder som hevder at de har fått til et godt tilbud for mange av disse pasientene, og et av de stedene er der undertegnede arbeider, nemlig ved Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter med en KAD-avdeling på 7 senger. Vi har lege til stede hele døgnet som også arbeider etter gitte prosedyrer som akuttlege i distriktet med sykebesøk og akutt utrykninger. Vedkommende er også bakvakt for legevakten. Vi har tilgang på ulike diagnostiske verktøy hele døgnet, se figur:

Her skal det presiseres at vi er tydelige på at nivået på den faglige kompetansen er allmennmedisin og at våre laboratorieprøver og f eks blodgass er for å kunne følge og sende de pasientene som ikke skal være hos oss videre. Det er også viktig for oss å ikke være en instans der vi drøyer diagnostikk, jf. diagnostisk sløyfe beskrevet tidligere.

Vi behandler uavklarte pasienter ved vår KAD avdeling i Indre Østfold. ­Eksempler på diagnoser som behandles er infeksjoner, KOLS av alle grader, obstipasjoner, smerteproblemtikk etter fall uten frakturer og med stabile frakt­urer. Pyelonefritter, cystitter, palliative pasienter med smerter og eller obstipasjon for å nevne noen. Pasienter som ikke skal behandles ved KAD i Indre Østfold er de som har økt risiko for akutt alvorlig forverring og akutt og nylig oppstått funksjonssvikt hos eldre pasienter. Er diagnosen usikker skal denne ofte multimorbide gruppen via diagnostisk sløyfe. Pasienter med allerede definerte pasientforløp som f.eks. hjerteinfarkt, cerebrovaskulære hendelser, traumer, og sepsis skal ikke behandles hos oss. Vår konklusjon og konklusjonen til de ulike utredningene, erfaringskonferansene og den lille forskning som finnes er vel, at noen kriterier er like for de stedene som har lykkes:

  • Samlokalisering med legevakten
  • Interkommunal enhet
  • God og kompetent legebemanning og helst lege til lege kontakt ved ­innleggelser.
  • Gode observasjonsverktøy som benyttes kontinuerlig av sykepleiere.

Diskusjon:

Samhandlingsreformen er kommet for å bli. De fleste i dag er enige i at det må til endringer i vår måte å organisere helsevesenet. Selvfølgelig kan det diskuteres hvor mye av BNP som skal gå til helse, men dette må prioriteres opp mot andre samfunnsoppgaver. Det er politisk vilje at en oppgaveover­føring fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten skal gjennom­føres og flere pasienter skal behandles og følges i primærhelsetjenesten. For at dette skal lykkes må samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten bli bedre. Det faglige forsvarlige, den gode behandlingen og ivaretagelse sammen med pasientens ønske, må stå i sentrum for vår tjeneste i årene som kommer. Uavhengig av om helsepersonellet tilhører sykehuset, sykehjemmet, fastlegekontoret eller KAD avdelingen. Så la oss ikke gjøre dette til en debatt mellom lokalsykehus og KAD, mellom de store universitetsmiljøene og distriktene, uten foren allmennmedisineren og ­spesialisten gjennom kommunikasjon og samhandling for pasientens beste.