Med fasthet og kløkt

Overlegeforeningen er i posisjon til å gjøre en forskjell langt utover egne rekker.

Av Overlegeforeningens leder Jon Helle

Valgene både i Of og i Legeforen­ingen er over. På Ofs Landsrådsmøte i Sandefjord i april fikk vi på nytt et veldig godt Of-styre. Det er viktig for oss alle, da store utfordringer banker på døren også i kommende to-års ­periode.

Det nye sentralstyret i Legeforeningen kom på plass på Landsstyremøtet i Ålesund i mai/juni. Styret er balansert og helhetlig sammensatt. Begge deler var viktig for Of. Vi velger alltid hva vi mener er best på lang sikt framfor kort­- varig gevinst. Vi har ikke visepresidenten lenger, men jeg er sikker på at vi fra Of som sitter i sentralstyret, også i kommende periode kommer til å ha en veldig sentral plass i Legeforeningens arbeid. Vi skal støtte opp under grundig og planmessig arbeid til beste for alle våre medlemmer og pasientene.

Fotografert under Nordöl på Svalbard.

Foreningen står midt oppe i store saker: Situasjonen etter streiken, den nye spesialistutdanningen, uavklart organisering av spesialisthelsetjen­esten og en for dårlig finansierings­ordning for bygg og andre store investeringer. Store og komplekse saker. Og Of vil og skal være med når løsninger skal finnes.

Det er viktig å «krige» når det er nød­- vendig. Som vi gjorde under streiken. Vi viste at vi kunne. Og vi kan og vil. Men samtidig skal vi også beherske og vinne «freden». Vi skal sette oss i respekt, men også vise ansvar, være til å stole på, inngi tillit, ta tunge løft for fellesskapet, ja kort og godt kunne regnes med. Vi vil bruke våre kunnskaper og erfaringer, gode analytiske evner, bygge team og tenkte langsiktig.

Jeg har sagt det mange ganger: Det er klokt å være klok. Og det er ikke alltid klokt å være «smart». Det er vel selvfølgeligheter, men likevel lurt å bli minnet på det fra tid til annen. Vi står overfor mange typer utfordringer. Jeg mener «fasthet og kløkt» er en god oppsummering av hva som kreves av oss framover.

Det er med stolthet og iver jeg går inn i min fjerde periode som Of-leder fra 1. september. Stoltheten er ikke på egne vegne, men på Of-medlemmenes. Jeg har gjennom mine snart seks år som Of-leder gjort så mange erfaringer, både i gode dager og i krevende situasjoner, at jeg er veldig stolt over det Ofs medlemmer og tillitsvalgte står for. Den fasthet og kløkt de har vist, og vi fortsatt vil vise, er viktig langt utover våre egne rekker. Jeg gleder meg til en ny periode. Fordi vi er et sabla godt team!