Viljen større enn evnen

Det er slitsomt å snakke til døve ører.

Av Arne Laudal Refsum, overlege,
medlem av redaksjonskomitéen

Helt siden jeg var leder av Over­legeforeningen i perioden 2007- 2011 har jeg jobbet for å vise at det er manglende samsvar mellom oppgaver og ressurser i sykehusene. Foretaks­reformen skulle være slutten på svarteperspillet mellom fylket som sykehuseier og Staten/Stortinget som bevilger. Det kom bare andre spill istedenfor. «Det er udemokratisk å bruke mer penger enn Stortinget har bevilget» sa helseminister Sylvia Brustad. Jeg svarte: «Det er udemokratisk å be om mer helsetjen­ester enn det man bevilger penger til». Et godt retorisk poeng syntes jeg, uten at det hjalp noe.

Sykehusdirektørene i Norge har vært utrolig lojale mot systemet. Det vil alltid være slik at den enkelte direktør vil stå i en spagat mellom sin overordnede bevilgende myndighet og sin egen organisasjon. Det vil naturlig nok være noen kamper om fordeling av ressurser og oppgaver, men dette har skjedd bak lukkede dører. Både på RHF-nivå opp mot departementet og minister, og mellom foretak/sykehus og RHF. Det er ensidig etablert en enorm respekt for rammene som gis av Stortinget, mens en tilsvarende respekt for at opp- gavene minister/departement/Storting skal være finansiert eksisterer ikke.

Dessverre.

Og denne servile lojaliteten til de overordnede budsjettrammene har kostet. Det er ikke få sykehusdirektører eller ledere lenger ned i systemet som er blitt kastet, eller som selv har kastet inn håndkledet, fordi oppgaven(e) har vært umulige å løse. Og kanskje man nettopp fordi man er så servil, så lojal oppad, så har man ikke klart å skape en forståelse for situasjonen, verken oppover eller nedover.

Nå begynner denne lojaliteten å slå sprekker. Nils Kvernmo ved St. Olav fortalte i 2015 at pålagte oppgaver var større enn tildelte ressurser. Det vakte betydelig oppsikt at en direktør ytret slikt offentlig.

Styret ved sykehuset Østfold valgte å la direktør Just Ebbesen slutte, og de utsatte å overta ansvaret for innbyggerne i Vestby kommune. Det var ikke plass på sykehuset (som er bygd alt for lite) til å gjøre dette på en forsvarlig måte. Dette står i direkte motstrid mot hva helseminister Høie sa til Overlegen i november 2017: «Det vil alltid være slik at nye store bygg, som for eksempel Kalnes, også krever en ny organisasjon og en ny måte å arbeide på. Dette tar tid å få til å fungere.»

Helse Sør-Øst har besluttet å evaluere hele modellen for størrelse på sykehusbygg. Vi får håpe at dette kan sikre at man unngår flere AHUS og Kalnes tabber, eller kanskje ordet skandaler er mer dekkende.

Senest gikk RHF direktør for Helse Vest, Herlof Nilssen på banen på Of/Ylfs vårkurs i Bergen. Han fortalte at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen kostet sykehusene 1,3 milliarder kroner. Han hadde ikke sin del av disse pengene. Dagens Medisin kalte det å fyre av en bredside mot ministeren. «Det at dette tas ut på legenes egen area kan kun forstås som at smertegrensen er nådd ved norske sykehus» skriver avisen på lederplass. Det fremkom at dette var tatt opp på interne møter tidligere. Når det nå ble gjort offentlig avfeide Høie kritikken som teoretisk. Det var jo som forventet. Det som er spennende er at den lengst sittende RHF-direktøren tar dette ut i den offentlige sfæren.

Norge er et av landene med færrest sykehussenger pr innbygger. Vi bygger for små sykehus. Det har nylig vært gjennomført tidenes lengste legestreik. Det er en tillitskrise mellom arbeids­takere og ledelse og mellom Legeforen­ing og Spekter. Rambøll-undersøkelsen viser at leger mener at de har meget liten autonomi og det er for liten åpenhet. Da er det fint at sykehusdirektørene nå forhåpentligvis vil være mer åpne om de problemene det manglende forhold mellom ressurser og oppgaver gir for driften av sykehusene. Og for ivaretagelsen av pasientene. Først da kan vi begynne å planlegge pasientens helsetjeneste nede i selve tjenesten og ikke bare på ministerens skrivebord.

Helseminister Bent Høie bekrefter at Nilssen har fremmet tilsvarende synspunkter internt, men virker bare sånn passe fornøyd med at Helse Vest-sjefen nå tar dem ut i det offentlige rom. •