Kulturelt tilpasset helsehjelp ved SANKS, avdeling barn og unge

Ved SANKS (Samisk Nasjonal Kompetansesenter for psykisk helsevern og rus) arbeider man kontinuerlig med å utvikle best mulig kulturelt tilpasset utredning og behandling for samiske pasienter. Dette har man særlig arbeidet med ved avdeling for barn og unge.

Av Arnhild Somby, overlege, SANKS Karasjok Alle foto: Jon Helle

Ved BUP (barne- og ungdoms­psykiatrisk Poliklinikk) har de bl.a. utviklet samisk tilpasset Kulturformuleringsintervju som gjennomgås med foreldre og barn ved innkomst. Her vektlegges kunnskap om samisk kulturelle forhold som er viktig for barnet og familien, slik at behandlere får en helhetlig forståelse av barnet i sin kultur og tilpasser utredning og behandlingen i forhold til dette. Dette er med på å gi terapeutene en bredere grunnlag for diagnostikk, hvor man også har fokus på ressurser og be­skyttelsesfaktorer hos barnet og dets familie og nettverk, som igjen kan brukes i behandlingen. Flere kart­leggings-/ utredningsverktøy er oversatt og tilpasset til samisk språk.

Ved UPA tilpasses behandlingstilnærminger til samiske kjerneverdier som selvberging/ selvstendighet, samisk språk, nærhet til natur, nærhet til storfamilien, vekt­legger tid og ­kulturell tilpasning i ­kommunikasjonen med pasienter og familien.

Ved Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA- døgnavdeling for ungdom) har man tilrettelagt aktiviteter basert på årshjul/ årstider og samiske tradisjoner og kultur. F.eks. er de innlagte ungdommene hver høst med i reingjerder på slakting og merking, deretter deltar de i tillaging av røyking, tørking av reinkjøtt som de så serverer på egen avdeling. De har aktiviteter i duodji (samisk håndtverk) og jevnlige 3-dagers behandlingsturer med over­natting bl.a. i lavvu.

Familieavdelingen har utviklet «Meahcceterapija», utmarksterapi, – behandlingsform der innlagte familier deltar på 3 dagers behandlingstur i utmark, hvor naturen er behandlings­arena. Med denne bakgrunnen utvikles nye narrativer omkring pasienten og familien, der samisk kulturelle forhold står i fokus.

De fleste av de ansatte ved SANKS har samisk bakgrunn og mange har samisk som morsmål. Det er samisk­talende behandlere på alle avdelinger og de samisktalende bruker sitt morsmål naturlig på avdelingene, slik at dette også oppleves trygt og naturlig for samisktalende pasienter. Ansatte uten samisk bakgrunn får opplæring i samisk kultur, og også i samisk språk dersom de ønsker det.