Temasider forskning:

Forskerkurs i regi av Sør-Trøndelag legeforening

Av Lindy Jarosch-von Schweder,
styremedlem Of, leder Sør-Trøndelag legeforening

Sør-Trøndelag legeforening inviterte i vår til forskningskurs for alle medlemmer av Sør-Trøndelag lege­forening. Kurset startet i 26.03 og sluttet 07.05 og gikk over 4 kvelder a 4 timer med Cuneyt Guzey og Einar Vedul-Kjelsås, begge førsteamanuensis ved St. Olavs hospital og NTNU. De har lang og god erfaring med å arrangere denne typen forskningskurs, ettersom det har vært en tradisjon i mange år ved avdelingen de arbeider ved: AFFU – Avdeling for Forskning og Utvikling, Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital i Trondheim. Det var den gang professor K. Gunnar Götestam, som startet det hele med 2-årig kurs i «Elementær forskningsmetodikk i psykiatri – ELF», som over 250 ansatte har gjennomført.

Dette er noe Sør-Trøndelag legeforening ønsker å følge opp. Målet er å friste medlemmene til forskning, fordi forsk­ning gir kunnskap og kunnskap kommer samfunnet til gode. Noe av bakgrunnen er at vi står overfor store ut­- fordringer i årene som kommer. Vi blir flere innbyggere, gjennomsnittsalder øker, kunnskapen vokser og vi ser en enorm teknologisk utvikling som gjør at vi kan tilby gode og avanserte medisinske helsetjenester. Det medfører en økende etterspørsel etter helsetjen­ester i befolkningen generelt og etter spesialisthelsetjenester spesielt.

Det er jo et grunnleggende prinsipp å tilby likeverdige helsetjenester og da er vi avhengig av at helsepersonell stadig utvikler sin kompetanse. Ved å legge til rette for faglig utvikling og forskning, kan det bidra til å hindre uønsket variasjon, øke kvalitet og pasientsikkerhet og skape nye løsninger for pasientbehandlingen.

Kursets 12 plasser ble umiddelbart fulltegnet og flere sto på venteliste. Kurset er godkjent med 15 valgfrie kurspoeng til videre- og etterut­danningen for allmennmedisin.

Den norske legeforening godkjenner forskerkurset med 16 timer som valgfritt kurs kun for de leger i spesialisering som per 1.3.2019 har mindre enn 3 år igjen av sin spesialistutdanning, og som skal søke om spesialistgodkjenning etter gammel ordning i henhold til kurskrav for den enkelte spesialitet. Det vil si de spesialiteter som kan ha valgfrie kurs som ikke er spesialitetsspesifikke. Kurset kan også godkjennes i alle spesialiteter med 16 timer for spesialistenes etterutdanning. Forskerkurset kan ikke godkjennes for alle spesialiteter i ny ordning, da det da det kun finnes nasjonale kurs som Helsedirektoratet har vedtatt.

I kursgruppen var det både fastleger, sykehusleger og en avtalespesialist. Det er god spredning i både fag og alder, noe som er en styrke i diskusjon­ene. Dessuten bidrar det til at leger samarbeider på tvers av fag og blir kjent. Når vi samles og blir kjent, deler vi kunnskap og lærer av hverandre. Det skaper arena for god samhandling som også kommer pasientene til gode.

I kurset lærte deltakerne grunnlegg­ende begreper og fikk forståelse for hva klinisk forskning er. Noen av spørsmål­ene var «hva er et godt forskningsspørmål?» og «hvordan skrive en forsk­nings­proto­koll?». Andre tema var metode og design, kort innføring i statistikk, styrkeberegn­ing, effektstørrelse og litteratursøk. Deltagerne fikk en hjemme­oppgave hver gang slik at de beholder fokus i tiden mellom kurs­dagene. Det var en svært aktiv og kreativ kursgruppe med mange gode ideer som kan utvikles til gjennomførbare forskningsprosjekter.

Vi håper også at noen av våre deltak­ere etter hvert vurderer oppstart av doktorgrad/PhD. Det er i alle fall ­erfaringen fra ELF kursene.

Tilbakemeldingene fra de 12 deltag­erne er svært positiv, og mange sier de har fått godt utbytte, og håper flere slike kurs vil bli arrangert i framover. Flere deltagere likte formen på kurset, som i tillegg til noen rene forelesninger, er dialogbasert, og alle fikk diskutert sitt prosjekt/sin forskningsidé sammen med de andre i gruppen. Med en slik fremgangsmåte vil alle deltagerne ikke bare lære selv, men vil aktivt være med å skape nye ideer i gruppen. Vi har erfart at dette er en produktiv og morsom måte å lære på.

Vi vil gjerne utvikle dette kurset videre, men er avhengig av finansiering. Et samarbeid med NTNU og andre samarbeidspartnere som kommune, Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs ­Hospital kunne være aktuelt. Det er av stor verdi at medlemmene kan møte andre kolleger fra andre deler av tjen­esten. Det kan jo til og med hende det fører til samhandlingsprosjekter.

Det er en viktig oppgave framover å motivere leger til å forske, både fastleger og sykehusleger. Det er kanskje ikke så mange fastleger som har startet med forskning pr i dag. De har en travel hver- dag med lite rom til å forske. Samtidig er de på mange måter i en unik situasjon med gode muligheter for å samle svært verdifulle og nyttige forskningsdata. Om slike kurs som beskrevet her kan bidra til å skape en interesse og nysgjerrighet til å begynne med et prosjekt, har vi jo langt på veg lykkes.

Sør-Trøndelag legeforening vil i alle fall bidra til å legge til rette for at både sykehusleger, sykehjemsleger, fastleger, avtalespesialister og andre medlemmer kan få mulighet til å bidra mer inn i forskning enn de gjør i dag. Gløden og engasjementet er der, ­kompetansen og motivasjon likeså. Det gir oss et godt utgangspunkt, så lenge rammene for forskning er til stede.