Legekunst og faglig troverdighet

Inntoget av et usynlig, lite virus har på kort tid satt hele verden på hodet. Det har vist oss hvor sårbare menneskeheten er og hvor viktig vår medisinske kunnskap er.

Av Anne-Karin Rime
Leder av Overlegeforeningen

Kjære kollegaer, dere har vist under pandemien, at det å ha gode leger er viktig for enkeltindividet og ikke minst for samfunnet og fellesskapet. Ulike roller har vært bekledd av gode fagfolk. Espen Rostrup Nakstad dukket opp fra «intet» og har gjennom faglig troverdighet og god kommunikasjon trollbundet hele det norske folk til å gjøre som han sier. Det er vel også en legekunst?

Han er ikke alene. Leger i alle spesialiteter har denne våren bidratt med medisinsk kunnskap som har ført til at vi har kommet godt igjennom starten av pandemien. Nå må vi alle holde fortet, mens vi heier på legene som forsker døgnet rundt for å finne en vaksine som er trygg og effektiv mot koronaviruset. Inntil den foreligger må vi holde avstand og vaske hender.

Noen vil fortsatt bli syke av koronaviruset. Da er det viktig at vi har plass på sykehusene og enda viktigere: ­Kompetanse til å behandle pasientene slik at de overlever og blir friske.

Vi må ikke være for sultne på helse, For grådige etter sikkerhet, Da får vi sure liv og strenge samfunn

For å få sjelefred må menneskene godta det ufullkomne og tåle at det forferdelige kan skje.

Per Fugelli

De sykeste har fått respiratorbehandling ved intensivavdelingene våre. Grunnet god behandling og godt samarbeid mellom leger og sykepleiere har de fleste overlevd. Ved en så høyteknologisk og avansert avdeling som en intensivavdeling er, har et tverrfaglig samarbeid vært naturlig i mange år. Ikke bare samarbeid mellom sykepleiere og leger, men med mange ulike yrkesgrupper. Oppgavene løses ikke av en yrkesgruppe alene, men gjennom unik kunnskap fra de ulike faggruppene.

Oppgaveglidning er noe vi kontinuerlig må forholde oss til både innad på sykehuset og ut mot kommunene og fastlegene. «Helsefellesskap», som er den nye samhandlingsarenaen, skal være en arena hvor man diskuterer hvor og hvem det er hensiktsmessig at utfører ulike oppgaver mellom sykehus og kommuner. Prinsippene Of har vedtatt står seg fortsatt godt:

1. Ansvarsforholdene må være klare på alle nivåer

Helsepersonelloven skiller mellom selvstendig ansvar og delegerte oppgaver. Det er viktig at både pasienten og den som utfører oppgaven vet hvem som er ansvarlig.

2. Medisinsk ledelse av helsetjenesten på alle nivåer

Målet for medisinsk ledelse er å sikre faglig forsvarlighet i pasientbehandl­ingen. Det må skapes trygghet for at helsetjenestene er forsvarlige og av høy kvalitet. Tjenestene må organiseres slik at ansvaret for det helhetlige ­pasientforløp er tydelig.

3. Gode prosesser ved endringer og flytting av oppgaver

Prosessene må være systematiske og åpne, motivene tydelige og pasientenes beste må stå i sentrum. Bedre kvalitet, mer hensiktsmessig ressursutnyttelse og frigjøring av tid til andre spesialiserte oppgaver er gode begrunnelser for å flytte oppgaver.

Overlegene har og skal ha en nøkkelrolle i faglige vurderinger og beslutninger. Vi vil bidra konstruktivt for å sikre et godt faglig behandlingstilbud. Høy faglig kvalitet fører til god pasientsikker- het. Det er det beste for pasientene.

Overlegen 1-2012 – hadde tema «Oppgaveglidning – Task-shift». De fleste av disse artiklene er ­fortsatt like aktuelle.

Les hele utgaven her:

https://www.legeforeningen.no/
contentassets/64392179f28542
eaabd09f1c52d5d997/
overlegen-1-2012.pdf