Tema Sykehusbygg:

En ny vår for sykehusbygging i Norge

Rett før påske arrangerte Overlegeforeningen webinar om sykehusbygging i Norge. Formålet var kunnskapsformidling og erfaringsdeling knyttet til medvirkning og involvering av tillitsvalgte og ansatte i byggeprosesser.

Av Tor Martin Nilsen,
kommunikasjonsrådgiver i Overlegeforeningen

Foto: Ben Allan/Unsplash

Vårt mål er å sette søkelyset på ­hvordan vi bygger sykehus i Norge. Overlegeforeningen ønsker å bidra til at vi bygger enda bedre sykehus, både for pasienter, helsepersonell og andre ansatte. Pasientens helsetjeneste har blitt et mantra for regjeringen. Det innebærer for meg at pasienten også skal bli møtt med best mulig faglig behandling. Du kommer til sykehus for å bli frisk. Det krever at leger og annet personell har gode arbeidsforhold, slik at man kan stå lenge i jobb. Vi vet at det er viktig hvordan man har det på jobb. Å ha et godt arbeidsmiljø betyr mye for mange, men også det fysiske miljøet spiller en viktig rolle. Og der mener vi det er en del å hente i nye sykehusbygg, innledet Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen.

Både Overlegeforeningen og Legeforeningen mener at Norge må revurdere hvordan vi bygger sykehus i fremtiden, med tanke på beredskap og intensivkapasitet. Det må investeres mer i sykehusbygg, medisinsk utstyr, ny teknologi og kompetanse hos helsepersonell.

«Både Overlegeforeningen og Legeforeningen mener at Norge må revurdere hvordan vi bygger sykehus i fremtiden, med tanke på beredskap og intensivkapasitet»

Norske sykehus er heller ikke bygget med tanke på funksjon under en pandemi, og spesielt er det vanskelig å skille «rene» områder fra smittefarlige områder. Norge må derfor slutte å bygge for små sykehus som gjør det vanskelig å omdisponere. Befolkningen blir i tillegg eldre og følgelig øker behovet for helsetjenester. Samtidig ­bygges nye sykehus med for få sengeplasser, færre rom og lavere kapasitet. Ahus, Sykehuset Østfold Kalnes og Kirkenes sykehus, var alle for små allerede ved innflytting.

Nye sykehusbygg må ikke planlegges med krav om mer effektivisering, men bygges med kapasitet som tilfreds­stiller befolkningens behov. En rekke sykehus over hele landet er nå enten under bygging eller planlegging. Alt tyder dessverre på at de samme feilene begås igjen.

Webinaret var delt i tre:

Hvordan påvirke og når, erfaringer fra byggeprosjekt, og felles utfordringer og læringspunkter. Hanne Gillebo-Blom, forhandlingssjef og advokat i Lege­foreningen startet med å gi tilhørerne innsikt i regelverket knyttet til medvirkning og kjennetegn ved bygge­prosjekter i sykehus. Hun ble etterfulgt av Marte Lauvsnes, avdelingssjef for rådgivingsavdelingen i Sykehusbygg HF som snakket om gode ­prosesser og involvering og medvirkning i planlegging og bygging av nye sykehus.

– Hvorfor medvirkning og invol­vering? Jo, det handler om å få innspill til funksjonalitet og bruksrelaterte kvaliteter i et bygg. Det er også viktig å ivareta de ansattes rettigheter og plikter til medvirkning og at de får den informasjonen de har krav på. Vi er også opptatt av brukerperspek­tivet, altså at pasienter og pårørendes ­stemmer blir hørt under planlegging og bygging. Når det kommer så langt at man lander på ulike løsninger, så ­handler det om kunnskap, forankring og eierskap, sa Marte Lauvsnes.

Etter Lauvsnes var det tid for ­erfar­inger fra pågående bygge­prosjekter og nylig ferdigstilte sykehus. Foretaks­tillitsvagt Britt Fritzman fortalte først om Sykehuset Østfold Kalnes som hadde korridorpasienter fra ­åpningsdagen og har slitt med dette siden. Harald Bergan ga innsikt i bygge­prosessen rundt Drammen ­sykehus Vestre Viken som planlegges ferdigstilt i 2024. Ingvild Agledahl og Marit ­Vidringstad fortalte om ­Hammerfest sykehus som skal være klart for innflytting i 2025.

Webinaret ble avsluttet med en fruktbar diskusjon der engasjerte ­tilhørere bidro med et stort antall spørsmål og synspunkter.

Gikk du glipp av webinaret eller ønsker å vite mer om hva som ble ­presentert? Du finner hele opptaket på Overlegeforeningens Facebook- side.