Tema Sykehusbygg:

Nye planer for Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet startet i 2010 en planprosess for nye sykehusstruktur i Innlandet og gjennomførte i perioden 2010–2013 tre utredningsfaser. Helse ­Sør-Øst RHF ga i 2013 Sykehuset Innlandet i oppdrag å utarbeide en utviklingsplan med fremtidig sykehusstruktur. Denne utviklingsplanen ble oversendt til Helse Sør-Øst RHF i 2014.

Av Stein-Helge Tingvoll,
FTV Sykehuset Innlandet

Foto: Norconsult

Helse Sør-Øst RHF godkjente ­oppstart for Sykehuset Innlandet sin idéfase i 2014. Hvor det etter at rapporten var ferdig ble gjennomført en høringsprosess våren 2017. Etter høringsprosessen ble det anbefalt av styret i sykehuset Innlandet at man skulle gå videre til konseptfasen med utredning av Mjøssykehuset. I tillegg skulle det utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen, samt nullalternativet som hører med i en utredning. I 2019 besluttet styret i Helse Sør-Øst at man skulle gå videre med arbeidet om en ny sykehusstruktur i Innlandet. Prosjektrapporten «Konkretisering av virksomhetsinnhold Sykehuset Innlandet HF» ble lagt fram i januar 2020, mens rapporten «Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF» ble lagt fram i desember 2020. Det ble da foreslått å legge Mjøssykehuset til Brumunddal (alternativ 1), akuttsykehus til Lillehammer, elektivt sykehus på Gjøvik, nedleggelse av de psykiatriske sykehusene, samt Hamar og Elverum sykehus. Elverum skulle da få en ny virksomhet. Dette gav mange protester og styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok ved behandling av styresak den 15. januar 2021, at det skulle gjennomføres en høring av prosjektrapporten og til­hørende samfunnsanalyse som resulterte etterhvert til 3 alternativer. ­Resultatet ble at det besluttet å gå for alternativ 2 og 3:

Hva er fordelere og ulemper med alternativ 2 og 3

Hvis man tar alternativ 2 så vil for­delen med et sykehus på Moelv være pendlersavstand fra alle tre mjøsbyene på 15-20 minutter. Man kan da ikke si at noen av Mjøsbyene favoriseres. Det vil da være mulighet å plassere Mjøssykehuset nært jernbane og firefelts motorvei, E6. Ulempen er at alle ansatte som bor i nærheten av et at de eksiter­ende sykehusene må pendle til det nye sykehuset i Moelv eller flytte nærmere Moelv. Moelv er en klart mindre enn de tre Mjøsbyene og vil kreve en betyd­elig utbygging for å kunne håndtere stor tilflytning, samt manglende by­miljø. Det er nok mer realistisk at flere av de ansatte vil fortsatt bo i en av de tre Mjøsbyene.

Det er i tillegg i alternativ 2 også planlagt et stort akuttsykehus i Elverum. Her er pasientgrunnlaget ikke stort nok slik det er organisert i dag for Elverum sykehus. Elverum sykehus ligger mellom Tynset og Kongsvinger sykehus lang Glomma. For å kunne ha tilstrekkelig pasientgrunnlag må da Hamar sin befolkning sokne til akuttsykehuset i Elverum. De vil da har en reisevei på 25 minutter til Elverum mot 15 minutter til Moelv hvor det nye Mjøssykehuset skal ligge og sannsynligvis vil flere da foretrekke kortere reisevei til Mjøssykehuset. Fordelen med å ha et akuttsykehus i Elverum er god traumedekning i Østerdalen og Trysil hvor det er betydelig tilstrømning av fritidsturister. Tynset sykehus er et lite sykehus som ikke har og sannsynligvis ikke vil få et traumemottak på linje med et stort akuttsykehus.

Skadepoliklinikk og elektivt sykehus på Lillehammer vil kunne opprettholde noe aktivitet på Lillehammer. Da vil man håndtere enkle traume på dagtid. Utenom dagtid og større traumer må da sendes videre til Mjøssykehuset. Man vil da opprettholde en del aktivitet på Lillehammer, men flere av dagens ansatte på Lillehammer må sannsynligvis arbeide på Mjøssykehuset i ­Moelv. På legesiden er det sannsynlig at noen av kirurgene og en del av legene i de indremedisinske fagene må arbeide på begge steder. Man vil da kom i konflikt med prissippet om et definert geografisk arbeidssted, med de konsekvensene som følger med dette.

Ved alternativ 3 blir det snudd om på lokalisering av akuttsykehuset og skadepoliklinikk med elektivt sykehus. Man vil da ha luftambulansebase på Elverum som vil ivareta noe av akuttmedisinsk funksjon, men ikke i samme grad som ved et akuttsykehus. Dette vil spesielt være utslagsgivende de dagene det ikke er flyvær for helikopter. Fordelen med elektivt sykehus på Elverum er at flere trolig vil ha fast arbeidssted her ettersom at avstanden til Mjøssykehuset er lengere enn de andre eksisterende sykehusene. Skadepoli­klinikk vil på Elverum kunne håndtere enkle traumer og skader på dagtid, mens pasientene på kveldstid må sendes til Mjøssykehuset. Det elektive sykehuset på Elverum vil sikre dagaktivitet på Elverum, men usikkert hvor godt man vil kunne rekruttere leger til et elektivt sykehus. Rekrutering er ut­fordrende når det er lang reisevei til Mjøssykehus og mindre sannsynlig at leger ønsker å pendle mellom Elverum og Mjøssykehuset på Moelv ved vaktarbeid og delt arbeidssted.

Akuttsykehus på Lillehammer vil dekke Gudbrandsdalen og sannsynligvis Valdres regionen, hvor er det ­mange fritidsturister både rundt Lillehammer, Gudbrandsdalen og Valdres. Ulempen er nærheten til Mjøssykehuset, hvor reisevei på ny firefelts motorvei ikke vil være mer enn 15 minutter. Nærheten vil kunne være både en fordel og ulempe med at leger vil kunne måtte arbeide på begge ­sykehusene.

Hverken alternativ 2 eller 3 vil ­bevare noe av sykehusfunksjon som eksisterer på Gjøvik og Hamar. Hamar sin befolkning må sannsynligvis tilhøre Elverum dersom stort akuttsykehus blir plassert der. I tillegg vil nok enkelte av de som arbeider ved Hamar sykehus måtte arbeide ved Elverum sykehus. Det er noe mer usikkert ved elektivt sykehus hva av funksjoner som må til Elverum og hva som må til Mjøssykehuset. Dette vil avgjøre hvor stort ­legebehovet blir på Elverum. Dersom legene som da arbeider på Elverum i alternativ 3 ønsker å delta i vaktarbeid må de da arbeide både ved Elverum sykehus og Mjøssykehuset.

For Gjøvik vil både alternativ 2 og 3 innebære at de som arbeider ved Gjøvik sykehus må flytte over til ­Mjøssykehuset.


Videre prosess: Alice Beate Andersgård, adm.dir. ­Sykehuset Innlandet, legger det frem for sykehusstyret 4. mai hvor hun anbe­faler alternativ 3. Styret vil da behandlet forslaget og sende det videre til styret i Helse Sør-Øst som har styremøte 17.juni. Dersom de godtar forslaget, så vil det bli sendt videre til helseministeren.

Alternativ 1
Mjøssykehus i Brumunddal, stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på Tynset, elektivt sykehus i Gjøvik og stort lokal-medisinsk senter med skade-poliklinikk og luftambulansebase i Elverum. Alternativet tilsvarer anbefaling i prosjektrapporten om ny sykehusstruktur i Innlandet med justerte opptaksområder i henhold til innspill fra aktuelle kommuner.

Alternativ 2
Mjøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus og luftambulansebase i Elverum, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skade-poliklinikk i Lillehammer. 

Alternativ 3
Mjøssykehus i Moelv, stort akuttsykehus i Lillehammer, akuttsykehus på Tynset og elektivt sykehus med skadepoliklinikk og luftambulansebase i Elverum.  Forutsatt en justering av vedtatt målbilde, kan det vurderes å legge akuttfunksjoner for indremedisin til sykehuset i Elverum.