Tema valg 2021:

Ofs kandidater til nytt sentralstyre for perioden 1.9.2021 – 31.8.2023

Styret har foreslått overfor valgkomitéen i Dnlf følgende kandidater til nytt sentralstyre:
Anne-Karin Rime, gjenvalgt leder i Of, foreslås som president i Dnlf.
Geir Arne Sunde, gjenvalgt nestleder i Of, foreslås som sentralstyremedlem i Dnlf.
Ståle Clementsen, gjenvalgt styremedlem i Of, foreslås som sentralstyremedlem i Dnlf.
Lindy Jarosch-von Schweder, gjenvalgt styremedlem i Of, foreslås som varamedlem til sentralstyret i Dnlf.

Geir Arne Sunde

Jeg er anestesilege, og har tidligere arbeidet på Sørlandet Sykehus i Arendal, men de siste 18 år har jeg vært på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen. Til daglig jobber jeg innen akuttmedisin, og trives også med forskning ved siden av tillitsvalgtarbeidet.

Som tillitsvalgt har jeg vært engasjert på de fleste nivå fra avdelingstillitsvalgt til foretakstillitsvalgt for Ylf og Of. Siden 2015 har jeg vært foretakstillitsvalgt på Haukeland og ansatt-representant i styret i Helse-Bergen. De siste 4 årene har jeg hatt gleden av å sitte i Of styret, og har fått fornyet tillit av landsrådet for kommende periode og gleder meg til det arbeidet videre.

Jeg har også sittet i sentralstyret i inneværende periode, og det har vært lærerikt å se hvordan hoved-foreningen jobber for å være en samlet forening for alle leger i Norge. Jeg er imponert over det arbeidet som Legeforeningens tillitsvalgte og sekretariat driver hver dag for å fremme legenes interesser, som inkluderer alt fra kommunikasjonsarbeid, påvirkningsarbeid ovenfor regjeringen, forhandlinger med arbeidsgivere, til juridisk bistand til ­medlemmene.

Det viktigste vi må jobbe for fremover er å løfte frem flere sykehussaker som vi er opptatt av. Gode sykehusbygg for sykehusleger. Tillitsvalgtsatsing. Samarbeid mellom Ylf og Of. Trivsel på jobb. Seniorpolitikk. Positiv utvikling av tariffavtalene. Og selvfølgelig gode lønns og arbeids­betingelser for sykehusleger er alle viktige saker.


Ståle Clementsen

Jeg startet turnustjenesten i 2004 og har siden gått gradene og full- ført spesialiteten i ortopedisk kirurgi på Akershus universitetssykehus. Jeg er nå overlege ved ortopedisk ­klinikk. For tiden driver jeg et ­innovasjonsprosjekt som skal gjøre enkle undervisningsvideoer lett tilgjengelig for Lis og annet helsepersonell. Det er ­spennende og utfordrende på en gang.

Tillitsvalgtrollen kom som for de fleste andre fordi jeg begynte å involvere meg i hvordan ting ble organisert og håndtert i en presset situasjon. Jeg har vært lokal tillitsvalgt siden åpningen av nye Ahus i 2008. Etter å ha vært FTV for Ylf sitter jeg nå som FTV for Of.

Jeg er nylig gjenvalgt som styremedlem i Overlege­foreningen, har sittet fire år som styremedlem i Akershus legeforening og sitter som ansattrepresentant i styret for Ahus HF.

Vi må nå som forening være enda tydeligere enn tidligere på vår rolle som premissleverandør av faglighet i sykehus og primærhelsetjeneste. Denne posisjonen er truet, og vi må selv stake ut kursen fremover. Ingen andre bør eller skal ha ansvaret for faglig retning og utvikling enn de som står i det hver dag. Det samme gjelder samarbeid. Vi må som én samlet forening selv stå i front og legge premissene på hvordan vi best kan samarbeide til våre medlemmers og pasientenes beste.


Lindy Jarosch-von Schweder

Jeg startet lege-livet ved Ålesund sentralsjukehus og fullførte ­spesialiseringen i psykiatri ved St. Olavs universitetssykehus hvor jeg har vært siden 2004. Jeg har en doktorgrad ved NTNU takket være muligheten for fordypningsstilling. For tiden er jeg frikjøpt som konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge RHF. Min tillitsvalgtkarriere startet som ANSA-leder i Hannover i 1996 og jeg har vært både plass- og foretakstillitsvalgt for Ylf og Of. Siden 2015 har jeg vært leder av Sør-Trøndelag legeforening. De siste to årene har jeg også fått gleden av sitte i Overlegeforeningens styre og er nylig blitt gjenvalgt der.

Jeg ønsker at vi styrker samholdet mellom kolleger på tvers av alle deler av helsetjenesten (mellom by og land, fastleger og sykehusleger, offentlig og privat). Jeg er opptatt av vi skal gis mulighet for kontinuerlig læring gjennom hele livet, men hører at kompetansehevning, forskning og innovasjon må vike for drifts- og økonomihensyn. Dette sammen med økt arbeidspress og mindre autonomi kan hindre god rekruttering som er et kjent problem. Utviklende arbeidsmiljø og godt samarbeids­klima i alle ledd styrker kvalitet og pasientsikkerhet og bidrar til mer bærekraftig helsetjeneste som også gagner kommende generasjoner.