RHF-spalten:

Trenger du tolk?

– Trenger du samisk tolk, spør legen. – Nei, svarer pasienten. Pasienten har samisk som morsmål og trenger ikke tolk. Det er den ikke-samisktalende legen som trenger tolk.

Av Cecilie Daae,
adm.direktør, Helse Nord

Foto: Viktor Cap 2013 – stock.adobe.com

Trenger du tolk er tilsynelatende et enkelt spørsmål. Men som ­eksempelet ovenfor illustrerer: Når den samisktalende pasienten svarer på spørsmålet, er det ut fra sitt perspektiv: «Nei, jeg kan samisk, jeg trenger ikke tolk.» Fra legens perspektiv er spørsmålet ment annerledes: «Jeg snakker norsk, går det greit for deg?» Det er altså ikke pasienten som trenger tolk, men helsearbeideren. I det flerkulturelle Norge er det viktig å snu perspektivet fra pasienten til deg selv som behandler. I møte med den flerspråk­lige pasienten er det essensielt å stille spørsmålet: «Ønsker du å snakke ditt morsmål?»

Jeg har hatt gleden av å være direktør i Helse Nord i snart halvannet år. Som vi alle vet, har pandemien tatt det meste av oppmerksomheten. Likevel har vi klart å ta noen steg framover i utviklingen av andre områder. Et av dem er spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord har fått et særskilt nasjonalt ansvar for å videreutvikle helsetjenestetilbudet til vårt urfolk.

I året som har gått har alle de fire regionale helseforetakene vedtatt ­strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Vi har også overlevert strategien, på ekte koronavis i et digitalt arrangement, til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I tillegg er også tilbudet om samisk tolketjeneste forbedret de siste årene. Mange helsearbeidere kjenner ikke godt nok til tolketjenesten. Behandlere og pasienter i sykehusene i Helse Nord (Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset) har tilgang til nordsamisk tolk 14 timer i døgnet, altså fra kl. 8 om morgenen til kl. 22 om kvelden. Tolking kan foregå ved at tolken er fysisk til stede, på ­video eller på telefon. Tolking over telefon og video oppleves, etter det jeg har fått kjennskap til, å fungere godt. Tolken har absolutt taushetsplikt. Finnmarkssykehuset skal utrede om tolketjenesten også kan omfatte sør­samisk og lulesamisk språk.

Helse Nords ansvar for å utvikle helsetjenestene til den samiske befolkningen gjør vi særlig gjennom Sámi klinihkka i Finnmarkssykehuset. Vi skal være med på å utvikle samiske helsetjenester for hele landet, og vi gir også et tjenestetilbud til samer bosatt i ­Finland og Sverige. Andre land med urfolk, som Canada, har kommet ­lengre enn oss i å ta inn over seg og å tilpasse tjenester til det enkelte ­i­ndivid. Vi i helsetjenesten må bidra med vår del.

Derfor ønsker vi å utvikle samisk tolketjeneste til et nasjonalt tjeneste­tilbud. Som medlem i Regionalt ­brukerutvalg i Helse Nord, Ester Fjellheim, så treffende har sagt det: Mange samer er gode i dagligdags norsk, men det er noe annet å snakke om sin egen helse og sin egen kropp på sitt eget hjertespråk.