Vedtektsendringer for Of

Den lille revolusjonen?

Landsrådet i Overlegeforeningen er foreningens høyeste organ, eller generalforsamlingen om du vil. Selv om leder og styret har det daglige ansvaret for å meisle ut strategi og håndtere de utfordringer som måtte dukke opp, er det på landsrådet de lange linjene for videre foreningsarbeid skal trekkes opp, og hvor styret skal kunne hente både ryggdekning og innspill/korrektiv til valgte linje.

Av Jana Midelfart-Hoff og Arne Refsum

Derfor er det så viktig at landsrådets delegater gjenspeiler foreningens medlemmer i all sin bredde. Vi er etter hvert en stor forening med over 12.000 medlemmer, som spenner over helt ferske overleger via de som er ansatt i privat virksomhet eller akademia til seniorer. Og landsrådet må være representativt, slik at alle medlemmer både føler seg hørt og «hjemme» i foreningen. I tillegg er det viktig å få en sammenheng mellom de som har verv i foreningen som foretakstillitsvalgte og resten av foreningen.

Hva som er representativt, endrer seg, som også medlemsbildet gjør det. Og da må foreningen henge med. Styret valgte derfor å nedsette en arbeidsgruppe, ledet av driftige styremedlem Marie Skontorp til å se på vedtektene i foreningen og komme med forslag til harmonisering og oppdatering. Og her er nettopp fremtidig sammensetning av landsrådet en av de viktigste punktene.

Gruppen består foruten av Marie Skontorp som leder, av Oda Solheim Hammerstad (Innlandet), Arne Refsum (Oslo) og Jana Midelfart-Hoff (Vestland). I tillegg har først Jan Eikeland og nå Anders Schrøder Amundsen bistått som jurister i arbeidet, noe som har vært helt påkrevd. I gruppen tenker vi at bredde og geografisk mangfold er sånn noenlunde ivaretatt. Vi mangler stemmer i fra den nordre og midtre del av landet, men samtidig skulle ikke gruppen bli for stor heller. En gruppe bestående av Jannicke Mellin-Olsen, Thor Severinsen og Ellen Holtan Folkestad har vært referansegruppe, og det tenker vi har bidratt til å øke bredden og relevansen for arbeidet. Saken har vært diskutert med landrådet løpende siden 2019, og har vært oppe på de aller fleste styremøter de siste årene. Per nå planlegges det å legge frem et forslag for landsrådet i Trondheim i 2022, målet er at alt skal være på plass våren 2023. •

Oversikt over Legeforeningens organisasjon

Oversikt over Overlegeforeningens organisasjon

Har du noen innspill i forhold til Ofs vedtekter generelt, eller det som går på landsrådets sammensetning spesielt, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt. Send gjerne mail til Anders Schroder Amundsen.